Aktuality

LEVOČA OPÄŤ USPELA VO VÝZVE OBNOVME SI SVOJ DOM, REALIZOVAŤ BUDE AŽ 4 PROJEKTY

Red Minimalist Fashion New Blog Post Announcement Instagram Post

 Levoča sa pravidelne zapája do výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom, vďaka ktorej už dokázala zachrániť niekoľko kultúrnych pamiatok v meste. Do poslednej výzvy sa rozhodla zapojiť so štyrmi projektmi, so všetkými bola úspešná.

Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácií obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. Projekty boli finančne podporené z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. „V prípade meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla č. 43, známeho aj pod názvom Máriássyho dom, bude realizovaný reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie. Ide o budovu sídla Galérie mesta Levoča. Získali sme na tento účel dotáciu vo výške 12-tisíc eur,“ priblížila Anna Babicová, vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta. Budovu v minulosti obývali neprispôsobiví nájomníci, čo sa podpísalo na jej havarijnom stave. Objekt dlhodobo zavĺha. V zlom stave sú kamenné prvky, výtvarné a architektonické detaily, stavebné konštrukcie, omietky na prízemí aj v suteréne, opadáva štuková výzdoba. Narušené sú drevené konštrukcie stavby, mobiliárové vybavenie je napadnuté hnilobou a drevokazným hmyzom. Zo zadnej stany s východom do Kláštornej ulice opadáva omietka aj samotná hmota muriva. Statická nestabilita sa prejavuje na konštrukčnom systéme arkádovej chodby pavlače vo dvore, ktorá vykazuje známky vychýlenia. Následkom nevhodných zásahov nájomníkov dochádzalo k ďalšiemu znehodnocovaniu pamiatky. V havarijnom stave sú rozvody elektroinštalácie, vody aj kanalizácie. „Predmetom výskumu a návrhu na reštaurovanie budú portály, dverné ostenia, ktoré tvoria kamenné šambrány, okenné kamenné šambrány, za zvlášť cenné možno považovať profilované dverné ostenia, ako aj profilované šambrány so značkami v rímsach a nápismi. Drevené výplňové konštrukcie sú prevažne mladšie, ale hodnotné s pôvodným kovaním, taktiež aj výtvarné detaily, zabudované v stavbe kamenné ostenia, sedílie, štuková výzdoba priečelia do námestia a Kláštorskej ulice,  dvorové fásadrešy, štuková výzdoba klenieb, kamenný renesančný medziokenný stĺpik,“ pokračuje Anna Babicová a dodáva: „Reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie bude ďalším technickým stupňom prípravy do obnovy významného historického objektu nachádzajúceho sa v centre mesta.“

Ďalším projektom je administratívna budova solitér na Námestí Štefana Kluberta. Ide o budovu Župnej sédrie v Levoči a zámerom projektu je zameranie skutkového stavu objektu, ktoré bude slúžiť ako podklad pre architektonicko-historický výskum, prípravnú projektovú činnosť a prispeje k zachovaniu významných pamiatkových hodnôt NKP, k zachovaniu jeho architektonického stvárnenia, a tým aj k adekvátnej prezentácii pamiatkových hodnôt objektu. „Ide o komplexnú digitalizáciu objektu, teda o digitálne zameranie predmetného objektu pomocou geodetických meraní, tvorbu ortofotomozaiok fasády a strechy, tvorbu virtuálnej prehliadky skutkového stavu, tvorbu verného digitálneho 3D modelu, vynesenie plošných digitálnych výkresov pre architektonicko-historický výskum, prípravnú a projektovú činnosť,“ hovorí Anna Babicová. Na realizáciu projektu získalo mesto 27-tisíc eur.

Po obnove prízemia a suterénu radnice začína mesto s 2. etapou obnovy tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. V rámci schváleného projektu prebehnú na radnici reštaurátorské práce dreveného trámového stropu a kazetových dverí na 2. nadzemnom podlaží a sú pokračovaním prebiehajúcej obnovy spolu s reštaurátorskými prácami na prízemí radnice v rámci I. etapy obnovy. „Nesprávna obnova v minulosti, vek, degradácia materiálov a povrchová úprava spôsobila poškodenie stropu a dverí. V rámci projektu prebehne reštaurovanie drevených dverí a dreveného trámového stropu,“ vysvetlila Anna Babicová. Na tento účel získala Levoča dotáciu 37-tisíc eur.

Projektová dokumentácia meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla č. 28, v ktorom sídli napríklad aj Múzeum špeciálneho školstva, je predmetom posledného zo schválených projektov. „Predmetom projektu je vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy fasád hlavného objektu vrátane fasádneho náteru, obnovy arkádového podlubia, sanácie vlhkosti dvorovej fasády a obnovy pavlače hlavného objektu domu pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu vo všetkých potrebných stavebných profesiách, vrátane rozpočtovej časti projektovej dokumentácie,“ dodáva Anna Babicová. Výška schválenej dotácie predstavuje sumu 15-tisíc eur.