Aktuality

Podmienky získania príspevku z MV SR za ubytovanie osoby „odídenca“ – osoby so štatútom „dočasného útočiska“

277148650_5019141564866617_2162216023402106881_n

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou pre hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny Vám zasielam informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa novely zákona o azyle účinnej od 30. marca 2022 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/92/20220330 .

Tento príspevok budú obyvateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.

Príspevok  sa poskytuje vo výške

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?
Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

  • vlastníci bytov a rodinných domov
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/,
  • obce a vyššie územné celky /ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.

Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.


Podmienky získania príspevku za ubytovanie
Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom (vzor viď príloha).

Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska (obci predloží kópiu dokladu).
Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci (predloží originál zmluvy).
Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.
Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti.
K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz  – teraz do 7.4.2022;
  • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle okresnému úradu vo svojom územnom obvode do 15. dňa kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje, a to na adresu gabriela.valkova@minv.sk a v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky Okresného úradu Levoča

(zoznam e-schránok jednotlivých okresných úradov je zverejnený na www.minv.sk).

  • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
  • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Vzhľadom k uplatňovaniu tohto postupu až v mesiaci apríl 2022, oprávnené osoby predložia obci jeden spoločný výkaz za mesiace február 2022 a marec 2022.

Prílohy na stiahnutie