Aktuality

Otváracia konferencia projektu „Radnica otvorená komunitám“

20220126_141338

Interiérové priestory historickej radnice v Levoči naberú nielen nový šmrnc, ale stanú sa domovom pre realizáciu mäkkých aktivít projektu a kultúrneho života v meste. Cieľom projektu je okrem umeleckej komunity prilákať aj širšiu verejnosť k využívaniu zrekonštruovaných priestorov historickej radnice.

Realizácia projektu je zasadená do Starej radnice nachádzajúcej sa v samotnom historickom centre mesta. Radnica spadá pod pamiatkovú rezerváciu mesta a je zaradená nielen na zoznam Národných kultúrnych pamiatok, ale aj na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Projekt  Radnica otvorená komunitám je financovaný  v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, kde správcom programu je Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Stavba bude dofinancovaná z vlastných zdrojov Mesta Levoča a Programu záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok na rok 2021 Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Primárnym cieľom projektu je revitalizácia a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v pamiatkovej rezervácii nachádzajúcej sa v samom srdci mesta, ale tiež aj zvýšenie povedomia o kultúrnych a spoločenských problémoch, prispievanie k ich riešeniu, podpora kreatívneho priemyslu a nadviazanie medzinárodnej spolupráce.

Hlavnou cieľovou skupinou je širšia verejnosť, mladí ľudia, študenti a žiaci, ale aj národní a medzinárodní návštevníci, ktorí budú môcť konečne využívať turistické služby zodpovedajúce 21. storočiu. Nezabudlo sa ani na zrakovo postihnutých ľudí, ktorí majú v meste silné zastúpenie. Zdravotne postihnutí ľudia, ktorí sa po rokoch budú môcť dostať do interiéru jednoduchšie, nakoľko sa plánuje bezbariérový prístup (zakúpenie schodolezu). Veľmi dôležitou skupinou, ktoré si po desaťročiach nájde cestu „domov“, sú tiež umelci, ktorí si tu nájdu miesto plné umenia, radosti a sebavzdelávania.

Aktivity projektu sú rozdelené do piatich cyklov.

Obnova kultúrneho dedičstva : Stavebné práce
Mesto Levoča dňa 29.11.2021 odovzdalo stavbu: „Obnova radnice v Levoči – 1.etapa“ firme ViOn, a.s., ktorá začala realizovať stavebné práce. Zásadnou zmenou rekonštrukcie Radnice bude prinavrátenie priestorom prízemia jej pôvodný vzhľad. Zrealizuje sa prejazd celým prízemím a chodba bude prístupná z oboch strán Radnice. Po bokoch prejazdu budú výstavné priestory – dielne a obchody, obnovené budú aj pôvodné predajné pulty do priestoru prejazdu, aj do podlubia. Na oboch stranách prejazdu bude vytvorené vstupné zádverie s oddelenou presklenou stenou a automaticky otváranými dverami.

Všetky vnútorné priestory na prízemí Radnice budú výrazne rekonštruované, hlavne bude eliminovaná vlhkosť z podláh a klenieb. Priestory budú temperované podlahovým kúrením a zabezpečené vetraním. V týchto priestoroch budú zriadené kompletne nové rozvody inžinierskych sietí. V západnom suteréne bude vybudovaná pod povrchom podlahy záchytná nádrž, ktorá bude prekrytá pochôdznou mrežou pre akumuláciu podzemnej vody a čerpadlom na plavákový spínač bude prečerpávaná do splaškovej kanalizácie. V rámci exteriérových úprav bude vymenená súčasná dlažba v arkádovom podlubí za novú, kamennú, veľkoformátovú. Hlavnú úlohu pri obnove objektu Radnice budú zohrávať reštaurátorské a umelecko – remeselné práce.

Celkové náklady na stavbu predstavujú sumu 1.280.503,22 eur. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je stanovený na máj 2023.

Povinná publicita
Propagácia sa riadi usmerneniami komunikačného a dizajn manuálu s víziou EUROPA2020  „Spoločne pracovať na ekologickej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.

Cieľom publicity  je zdôrazniť spoluprácu medzi donorským štátom partnera, partnermi a žiadateľom, financovanie projektu z prostriedkov EHP a Nórska.

Aktivita je vybudovaná na piatich základných pilieroch: Úvodná otváracia konferencia, Priebežná konferencia, Záverečná hodnotiaca konferencia, Inštalácia tabule  počas realizácie stavebných prác, pamätná tabuľa  -informácia o rekonštrukcii Radnice z Grantov EHP a Nórska, Vytvorenie webovej stránky  predmetného projektu

Prierezový marketing
Cieľom je osloviť okrem umeleckej komunity, aj širšiu verejnosť a poskytnúť im jedinečný umelecký zážitok.

Nakoľko Radnica sa nachádza v atraktívnej lokalite s intenzívnym pohybom turistov je nevyhnutné všetky súčasti objektu vybaviť potrebným technickým vybavením a zariadeniami.

V rámci projektu sa plánuje nakúpiť technológia na interaktívnu prezentáciu a využitie virtuálnej prezentácie   – veľká dotyková obrazovka, okuliare pre virtuálnu realitu, 2 x TV panel, ozvučenie, slúchadlá a urobiť zrekonštruovaný objekt  skutočne otvoreným pre celú komunitu.

Ďalšími marketingovými aktivitami sú: atraktívne promo materiály, videotvorba (3 profesionálne televízne spoty – zimná pozvánka, letná pozvánka, náboženský turizmus), videozáznamy a fotografie z opísaných aktivít, ako aj vytvorenie webovej stránky projektu.

Osobitnou kapitolou aktivity sú „spoty, blogeri a vývoj mobilnej aplikácie“. Ide v súčasnosti o najviditeľnejšie moderné mediálne produkty, ktoré efektívne priťahujú verejnosť a potenciálnych vystavujúcich umelcov.

Kultúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť
Ide  o zvýšenie povedomia o kultúrnom živote v meste a regióne. Jednoducho povedané ide o snahu mesta primäť obyvateľov participovať na chode samosprávy v jej každodennom živote a poskytnúť verejnosti nástroje na využívanie Radnice ako komunitného miesta, spoznávania umelcov, ich výrobkov či na prezentáciu domáceho i zahraničného cestovného ruchu.

Priveďme mladých späť
Tento projekt predstavuje jedinečnú príležitosť vrátiť mladé mysle späť do Levoče a poskytnúť im „otvorenú“ Radnicu.

Mesto v spolupráci s formálnymi i neformálnymi partnermi zorganizuje sériu vzdelávacích a kultúrnych podujatí zameraných na mladých ľudí vrátane marginalizovaných skupín. Tieto činnosti sú súčasťou „modernizačného úsilia“. Tento cyklus je založený na seminároch pre študentov v blízkom okolí zameraných na kultúru a podnikanie v kreatívnom priemysle.

Pre širokú verejnosť bude prebiehať prednáška o ochrane kultúrneho dedičstva. Aktivita zahŕňa brainstorming, stretnutie komunity a elaboráciu nápadov. Pozvanie bloggerov, influencerov a semináre s nimi majú motivovať mladých, aby prezentovali svoje vlastné nápady   a priviedli ich do Radnice, kde by našli priestor a  podporu na sebarealizáciu.

Vízie  a   výsledky projektu po realizácií
Levoča ako sídlo remesiel a histórie sa však snaží uchovať dedičstvo remeselného odkazu po predkoch, preto do rekonštrukčných prác bude zapájať aj miestnych umelcov a remeselníkov.

V súčasnosti je prítomný trend  postupného vytrácania sa tradičných remesiel z každodenného života, ale i zo škôl. Remeselníci a ich výtvory sa tak stávajú vzácnymi a mimoriadne hodnotnými.

Projekt dáva príležitosť nielen na prehliadku remesiel, ale aj vzdelávanie či aktívny záujem v podobe zapojenia sa do workshopov v rámci podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Vzdelávacie aktivity projektu dávajú určitú  formu   nadobudnutia  takýchto „soft skills“, pre žiakov môže znamenať vyššiu mieru uplatniteľnosti na trhu práce a zníženie nezamestnanosti v regióne.

Druhým cieľom projektu je snaha udržať mladých ľudí v regióne, najmä aby tu ostávali študovať, pracovať, žiť a vytvárať ekonomické, kultúrne a spoločenské hodnoty. Dôležité je pre mesto tiež zabráneniu odlivu mozgov zo samosprávy.

Galéria