Aktuality

Podávanie návrhov na udeľovanie verejných uznaní

navrhy

Mesto Levoča vyzýva na podávanie návrhov na udeľovanie verejných uznaní v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť a pomoc pri  zveľaďovaní mesta, ako aj  reprezentáciu mesta občanmi v rôznych oblastiach.

Pri tejto príležitosti verejne oceníme na  slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 17.12. 2021 tých, ktorí spĺňajú kritériá ustanovené štatútom mesta.
Udeľuje sa Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta.

      Čestné občianstvo mesta Levoča sa udeľuje tým, ktorí sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

      Cena mesta Levoča sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.

Cena primátora mesta sa udeľuje obyvateľom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

V návrhu je okrem základných údajov navrhovaného jednotlivca alebo kolektívu  a kontaktov aj navrhovateľa potrebné uviesť  krátky text charakterizujúci dôvod ocenenia, ktorý bude v prípade jeho udelenia uvedený na listine. Zároveň musí obsahovať stručný prehľad pôsobenia alebo životopis navrhovaného so zameraním sa na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na ocenenie.

Návrhy, z hľadiska plnenia štatútom mesta ustanovených kritérií, posúdi príslušná odborná komisia, prerokuje mestská rada a o udelení verejného uznania rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Levoči. Návrhy je možné podávať do podateľne MsÚ  do 31. 10. 2021, prípadne mailom: mesto@levoca.sk.


Súčasťou návrhu musí byť vyplnené a podpísané tlačivo:
Informácie pre dotknutú osobu č. 81/a – Udeľovanie ocenení – Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta Levoča, poďakovanie a odmena. Evidencia osobných údajov ocenených a navrhovateľov (obyvateľov mesta) na udelenie ocenení a tlačivo:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čestné občianstvo, ceny a odmeny, ktoré sú uvedené v prílohe.

Prílohy na stiahnutie