Aktuality

Mesto Levoča opätovne otvára MŠ, ZŠ a ZUŠ

Levoca_View1

V zmysle prijatého uznesenia vlády SR, rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky od 8. februára 2021 Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta Levoča otvára všetky materské a základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v meste Levoča.

Materské školy budú otvorené v plnom režime.

Základné školy budú otvorené od pondelka pre žiakov 1. stupňa. V režime bez obmedzení sa otvoria školské kluby detí a školské jedálne pri základných a materských školách.

Základná umelecká škola sa otvorí v obmedzenom režime len pre individuálnu formu vyučovania a len pre žiakov 1. stupňa základných škôl mimo výučby spevu a hry na dychové nástroje.

Účasť detí na výchovno-vzdelávacom procese v materských školách a účasť žiakov na prezenčnom vzdelávaní je podmienená existenciou negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní u jedného zo zákonných zástupcov, rodičov žijúcich s dieťaťom/žiakom v spoločnej domácnosti. Z vyššie uvedených dôvodov mesto Levoča zabezpečilo počas piatka a soboty dve MOM a to v kine Úsmev a športovej hale, kde mohli absolvovať antigénový test zamestnanci škôl, ako aj zákonní zástupcovia detí a žiakov.

Prosíme rodičov detí navštevujúcich MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ, aby sledovali aktuálne informácie poskytované jednotlivými  materskými a základnými školami.