Aktuality

Fungovanie škôl a školských zariadení od 8.3.2021

minedu

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 02. marca 2021 s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 a na základe rozhodnutia primátora mesta Ing. Miroslava Vilkovského, MBA bude výchova a vzdelávanie v materských školách, základných školách a v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča prebiehať takto:

1. v materských školách prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre deti v predškolskom veku (okrem Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča, v ktorej je prerušená prevádzka do 9. marca 2021 z dôvodu prebiehajúcej karantény zamestnancov pri plnení mimoriadnych opatrení COVID 19).

2. v základných školách na prvom stupni prednostne pre žiakov rodičov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Vzdelávanie žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl v Levoči bude prebiehať dištančne.

3. v základnej umeleckej škole bude vyučovanie prebiehať:

  • prezenčne pre žiakov prvého stupňa základnej školy: – individuálna forma vyučovania v hudobnom odbore (okrem spevu, zborového spevu, dychových nástrojov a hudobnej náuky).
  • dištančne: – skupinová forma vyučovania (tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor, spev, zborový spev a dychové nástroje).

Podmienkou nástupu žiaka na vyučovanie je negatívny test zákonného zástupcu žiaka, nie starší ako 7 počítaných dní k dátumu nástupu dieťaťa/žiaka do školy.

https://www.minedu.sk/data/att/18658.pdf