Podujatia

Beh na vežu 2022

towerrun-plagat-2022-limka

Už v poradí štvrtý krát sa stretneme na podujatí Beh na Vežu a to 17. septembra 2022 v čase od 13.00 hod. Miestom podujatia je Veža Baziliky sv. Jakuba na Námestí Majstra Pavla v meste Levoča a zvonica mestskej radnice.

Organizátormi podujatia je Mesto Levoča, Kultúra v Levoči a Urban Belltower.

Podujatím sa rozumejú preteky v behu po vyznačenej trase od zvonice mestskej radnice k veži Baziliky a následne hore 216 schodmi veže Baziliky. Samotné preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel TWA ( http://www.towerruning.com ). Základným pravidlom je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Čas sa vyhodnocuje podľa elektronickej časomiery, ktorá sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 2-minútových intervaloch. Vždy po vybehnutí piatich pretekárov bude nasledovať krátka prestávka na ich zostup dolu.

Registrovať sa je možné online do 16.10.2022 na adrese http://towerrun.levoca.sk alebo http://behnavezu.levoca.sk

Prezentácia registrovaných účastníkov prebehne dňa 17.09.2022 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. Maximálny počet štartujúcich je 120. V prípade nenaplnenia počtu štartujúcich v dňoch určených na registráciu, je možné registrovať sa osobne v deň podujatia v čase určenom na prezentáciu.

Podujatie je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 18 rokov. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je na účasť na podujatí nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

Podmienkou účasti na podujatí je dobrý zdravotný stav, podpis účastníka na vyhlásení účastníka podujatia, súhlas s týmito podmienkami a súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov.

Účastník si uvedomuje charakter podujatia a riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku ujmy na zdraví.

Účastník podujatia nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne, alebo ju spôsobí organizátorovi či tretím stranám, ktoré sa na podujatí spolupodieľajú.

Účastník prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebude uplatňovať u organizátorov podujatia.

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si zdravotné poistenie.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov a iných účastníkov podujatia.

V prípade zlého počasia, ktoré by mohlo ohrozovať zdravie, život účastníkov podujatia môže organizátor preteky zrušiť.

Účastník súhlasí, že všetky fotky a video zábery zhotovené organizátorom počas pretekov môžu byť použité pre účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu.

Štartovné: pre súťažiacich od 18 rokov je štartovné 5,- EUR/osoba, súťažiaci mladší ako 18 rokov štartujú zdarma. Registrácia sa považuje za platnú zaplatením štartovného na bankový účet organizátora číslo IBAN SK66 0900 0000 0051 7178 7779 alebo v hotovosti pri prezentácii účastníka.

Kategórie pretekárov:

do 12 rokov – dievčatá, chlapci;
od 12 do 15 rokov – dievčatá, chlapci;
od 15 do 18 rokov – dievčatá, chlapci;
od 18 do 35 rokov – ženy, muži;
od 35 do 60 rokov – ženy, muži;
od 60 rokov – ženy, muži.

Informácie

Námestie Majstra Pavla 1, Levoča

Galéria