Materiály – 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Materiály – 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči
25. november 2021 /ŠTVRTOK/ o 10, 00 h v kongresovej sále mestského divadla

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  03 – Nakladanie s majetkom mesta
 4. Zmena rozpočtu č. 5
  04_1 – Zmena rozpočtu č. 5
  04_2 – Zmena rozpočtu č.5
 5. Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves
  05 – Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves
 6. Plán práce MR a MZ na rok 2022
  06 – Plán práce MR a MZ na rok 2022
 7. Modernizácia a inovácia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19 – predloženie žiadosti o NFP
  07 – Modernizácia a inovácia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča
 8. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2021/2022
  08 – Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2021_2022
 9. Interpelácie poslancov MZ
 10. Záver