Aktuality

Veža Baziliky sv. Jakuba – Prevádzkový poriadok – od 23. augusta

veza

Veža Baziliky sv. Jakuba –  jedna z najstarších veží svojho typu na území dnešného Slovenska, dnes otvára návštevníkom opäť svoju bránu. Na vežu vedie 216 schodov a po ich zdolaní budete  odmenení nádhernými výhľadmi nielen na historické centrum mesta, ale aj jeho okolie. Túto turistickú sezónu bude výstup na vežu obohatený o prezentáciu diel amatérskych umelcov zapojených do súťaže SOM UMELEC, ktorej cieľom bolo vytvoriť obraz, maľbu alebo fotografiu na tému: Levoča- Život v meste a ukázať tak návštevníkom osobité pohľady obyvateľov na svoje mesto.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne diela a osobitne si ceníme prácu Denisa Holotňáka, chlapca s autizmom, ktorý Vám predstaví  svoje kresby.

Všetkým umelcom zároveň prajeme veľa úspechov a kreativity.

Ocenenými účastníkmi sú: Martina Anderáková, Ionela Bašistová a Denis Holotňák.

 

Tel.: +421 53 4513763, +421 903 465 955
E-mail: ikle@levoca.sk
Info: http://ik.levoca.eu/veza-baziliky-minor-sv-jakuba-vyhliadka

 

Prevádzkový poriadok Veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči

 1. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto prevádzkovým poriadkom, dodržiavať jeho ustanovenia a riadiť sa pokynmi zamestnanca úradu.
 2. Vstupom na objekt návštevník prijíma ustanovenia prevádzkového poriadku a v prípade jeho porušenia môže byť zodpovedným pracovníkom okamžite vykázaný z objektu aj bez nároku na vrátenie vstupného.
 3. Vstup do objektu veže podlieha zvýšenej opatrnosti a je nevyhnutné dávať si pozor hlavne na schodoch a na vyhliadkovej terase.
 4. Za prehliadku objektu sa platí vopred a vstupné platí iba pre jednu prehliadku.
 5. Vstup do veže bude povolený na základe dohodnutého časového harmonogramu a na základe zakúpenia vstupenky na dohodnutý časový termín.
 6. Otváracia doba, prevádzková doba a čas výstupov: v termíne od 23. augusta 2021

Prevádzková doba: pondelok až nedeľa 09.00 hod. – 19:00 hod.

Otváracia doba pre návštevníkov veže: pondelok až nedeľa 10.00 hod. – 18.00 hod.

Prevádzková doba je 7-dňová: pondelok až nedeľa.

Výstupy:

 • pondelok –nedeľa: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 alebo podľa situácie a návštevnosti,
 • Prehliadky sa konajú organizovane bez sprievodcu. Časy vstupov do objektu sú vyznačené na webovej stránke mesta a na elektronickom médiu priamo v objekte.
 • Maximálny počet osôb na výstup: 2 osoby alebo jedna rodina (členovia spoločnej domácnosti) v zmysle platného COVID AUTOMATu.Ak sa dosiahne kapacita na vstup/výstup na vežu, personál zamedzí vstup do zóny veže a v takomto prípade je nutné počítať s čakacou dobou.
 • Nároky voči prevádzkovateľovi na zvýšenie počtu osôb na vstup/výstup na  vežu vyplývajúce z tohto obmedzenia sú vylúčené.
 1. Vstupné:

Deti do 6 rokov: zdarma

ZŤP, dôchodcovia nad 60 rokov, žiaci a študenti (s preukázaním karty ISIC): 1 euro

Dospelá osoba: 2 eurá

 1. Vstup do veže Baziliky sv. Jakuba majú povolené deti do 15 rokov len v sprievode dospelej dohliadajúcej osoby staršej ako 18 rokov.
 2. Za deti v celom priestore je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Za prípadný úraz a materiálne škody, ktoré budú spôsobené nezodpovedným a nebezpečným správaním, zodpovedá výhradne dohliadajúca osoba (sprevádzajúca osoba dieťaťa).
 3. Opatreniav súvislosti s pandémiou COVID – 19 je potrebné dodržiavať v zmysle platného COVID AUTOMAT-u:
 • vstup a pobyt v prevádzke umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom/ alebo rúškom podľa platného COVID AUTOMAT-u.
 • pri vstupe aplikovať dezinfekciu rúk,
 1. Nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pred výstupom a počas neho:
 • je zakázané:
 • konzumovať akékoľvek jedlá a nápoje,
 • fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, ktoré by viedli k vzniku úrazu, prípadne poškodeniu veže a príslušných priestorov,
 • je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať zariadenie veže a príslušných priestorov (zábradlia, dvere a pod.), alebo ich znečisťovať,
 • z bezpečnostných dôvodov je potrebné riadiť sa pokynmi sprievodcu, pri ich nedodržaní sprievodca nezodpovedá za bezpečnosť pri výstupe na kostolnú vežu.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom (napr. pod vplyvom alkoholu, omamných látok, z dôvodu hlučnosti, agresívneho správania…) Posúdenie skutočností je v kompetencii personálu.
 2. Fotografovanie je povolené a bez poplatkov.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek úpravy otváracích hodín, alebo úplného uzavretia veže a to bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Návštevníci sú povinní informovať personál o úrazoch, nehodách a škodách na mieste a jej plnom rozsahu.
 5. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku je návštevník povinný uhradiť škodu na mieste a v jej plnom rozsahu.
 6. Mesto Levoča nenesie zodpovednosť za akékoľvek úrazy, nehody návštevníkov, ktoré nastali v priestoroch veže Baziliky sv. Jakuba pri nedodržiavaní pokynov a nariadení personálom (sprievodcom veže Baziliky sv. Jakuba).

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Anna Babicová, vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta
Adresa / kontakt: Mesto Levoča , Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča
Tel.: 00421 53 451 2467 kl.124, mobil 00421 911 907 444, email:  anna.babicova@levoca.sk

Galéria