Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

PSY V MESTEVytlačiť
 

Základné legislatívne normy
Problematikou držania a vodenia psov sa zaoberá zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a následne je špecifikovaná vo Všeobecne záväznom nariadení č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov v meste Levoča. Na chov psov sa čiastočne vzťahuje aj zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.


Etiketa prechádzky so psom
Znečisťovanie verejných priestranstiev exkrementmi psov je problém, ktorý trápi mnohých občanov. Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov pamätajú aj na možnosť znečistenia verejného priestranstva psom.
Ten, kto psa vedie je povinný vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, komunikácií a poškodzovaniu zelene. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

Nakoľko exkrementy od psov sa nepovažujú za nebezpečný odpad, je ich preto možné vyhadzovať aj do zberných nádob na bežný komunálny odpad. Mnoho psičkárov si uvedomuje, že jednou z ich povinností pri venčení psa je bezprostredné odstránenie exkrementov z verejného priestranstva. Avšak z reakcií občanov, ktorí sa na nás obracajú v súvislosti s potrebou riešenia problému znečistených ulíc je zrejmé, že nie všetci si túto povinnosť plnia.

Mestská polícia v Levoči vykonáva kontrolu znečisťovania verejného priestranstva psími exkrementmi v rámci výkonu služby, z čoho vyplýva, že v prítomnosti hliadky polície vo väčšine prípadov k samotnému znečisťovaniu verejných priestranstiev výkalmi od psov nedochádza. Mestská polícia musí postupovať v zmysle platnej legislatívy a teda nemôže konať a postihovať nikoho bez náležitého preverenia a dokázania priestupku. Znečistenie verejného priestranstva tým, že osoba, ktorá vedie psa neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil, je priestupkom podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý môže byť priestupcovi uložená pokuta do 65 €.


STAL SOM SA VLASTNÍKOM PSA, AKO MÁM POSTUPOVAŤ?

  • Prihlásiť psa do evidencie – Mestský úrad Levoča, finančné oddelenie
  • Zaplatiť daň za psa


SADZBA DANE ZA PSA

Vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta č. 20/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné dopady, Mesto Levoča určilo sadzbu dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

1) 17,00 € za psa chovaného v rodinnom dome, v chatách, v záhradkárskych osadách a pozemkoch na území mesta,

2 ) 45,00  € za psa chovaného v bytovom dome a pre právnickú osobu.

 

Informácia pre majiteľov psov
Každému majiteľovi psa, ktorý zaplatí daň za psa na príslušný kalendárny rok, mu bude na finančnom oddelení alebo v pokladni mesta odovzdaný 1 kotúč igelitových sáčkov na psie exkrementy. Majiteľ psa, ktorý zaplatí daň za psa bezhotovostným prevodom, si môže tieto sáčky vyzdvihnúť na finančnom oddelení Mestského úradu v Levoči.

 

Mgr. Ján Novák, náčelík MsP


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka