Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Turistická súťaž - Spoznávaj Levoču a jej okolieVytlačiť
 

Stránky z Turistická súťaž 2019.jpg

 

Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže: „Turistická súťaž “

1.      Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je :

MESTO LEVOČA

Sídlo: Námestie Majstra Pavla 4/4,

054 01 Levoča

IČO: 00329321

DIČ: 2020717754

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta Levoča (ďalej len „usporiadateľ súťaže“).

 

2.      Doba trvania súťaže

Doba trvania súťaže je od 01.08.2019, 00:01 hod. do 30.09.2019, 24:00 hod. vrátane.

 

3.      Podmienky súťaže

3.1.   Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

3.2.   Zo súťaže NIE SÚ vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže, blízke osoby zamestnancov usporiadateľa súťaže, ani obyvatelia iných miest či obcí.

3.3.   Ceny pre účastníkov súťaže:

pre mesiac AUGUST

1. cena– sprievodcovská služba mestom Levoča .

2. cena -  obed/večera v reštaurácii Kaviareň Planéta Levoča, NMP 38, 054 01  Levoča.

3. cena - vecné predmety s motívom mesta Levoča.


Mena výhercov pre mestiac August:

1. cena – Katarína Vráblová, Lubina

2. cena – Andrea Kotrádyová, Levoča

3. cena – Nora Dzurňáková , Levoča

 

Ceny pre účastníkov súťaže:
pre mesiac SEPTEMBER

1.cena - prehliadka v SNM – Spišské múzeum – Múzeum Majstra Pavla s výkladom.

2. cena - obed/večera v Hoteli Arkáda.

3. cena- vecné predmety s motívom mesta Levoča .

 

Mena výhercov pre mestiac September:

1. cena - Margita Antašová, Levoča

2. cena - Zuzana Beregházyová, Levoča

3. cena - Michaela Nemessanyi, Levoča

 

Hlavná cena:

Michal Bujňák , Levoča

 

Všetci súťažiaci sa posúvajú do žrebovania o hlavnú cenu: 
Vstupenka pre dve osoby na Talkshow Petra Marcina  Neskoro večer.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu cien do súťaže.

 

3.4.   Výhercovia cien uvedených v bode 3.3. vzídu zo zlosovaní, ktoré sa uskutočnia vždy ku  

         koncu mesiaca.

 

3.5.   Úlohou súťažiacich je správne vyplniť znenie tajničky. Hrací formulár je potrebné nechať v zberných miestach, ktoré  sú zriadené v hoteloch: Barbakan, Stela Arkáda, U Leva, v cukrárni Oáza, v kaviarni Planéta, v SNM- Spišské múzeum v Levoči, v rekreačnom zariadení Kováčová víla, v informačnej kancelárii mesta Levoča a v klientskom centre mestského úradu v Levoči.

 

V hracom formulári je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, tel. číslo  a emailový kontakt. V časti ochrana osobných údajov je potrebné podpísať súhlas a uviesť dátum na spracovanie osobných údajov.

 

3.6.   Výherca súťaže bude o svojej výhre informovaný telefonicky alebo emailom.

3.7.   Výhercovia súťaže si svoju cenu prevezmú osobne na adrese usporiadateľa súťaže. V prípade, ak si daný výherca neprevezme svoju cenu do desiatich dní odo dňa informovania o jeho výhre, bude cena automaticky posunutá ďalšiemu vyžrebovanému náhradníkovi.

 

4.      Ochrana osobných údajov

4.1.   Ochrana osobných údajov účastníka súťaže sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Vyplneným a vlastnoručne podpísaným formulárom - Súhlas so spracovaním osobných údajov dáva účastník súťaže ako dotknutá osoba organizátorovi súťaže v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) v spojení s ustanovením § 14 zákona o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt a e-mailový kontakt na účel Organizovanie ankiet, prieskumov a vedomostných súťaží prostredníctvom mestského tlačového periodika, webového sídla mesta a sociálnych sietí a Evidenciu zaregistrovaných alebo prihlásených účastníkov ankiet, prieskumov a vedomostných súťaží.

4.2.   Podrobnejšie sú práva účastníka súťaže na ochranu jeho osobných údajov uvedené v informácií pre dotknutú osobu uverejnenej na webovom sídle usporiadateľa súťaže.   

 

5.      Záverečné ustanovenia

5.1.   Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa súťaže či organizátora súťaže.

5.2.   Usporiadateľ súťaže týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa a organizátora súťaže, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách súťaže.

5.3.   Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo činiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek účastníka súťaže zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

5.4.   Ceny v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Ceny nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

5.5.   Tieto pravidlá súťaže sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.

5.6.   Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka