Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

 1. Vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku matričného úradu pre územný obvod Matričného úradu Levoča. Územný obvod Matričného úradu Levoča tvoria:

  • mesto Levoča
  • obec Dlhé Stráže
  • obec Domaňovce
  • obec Doľany
  • obec Uloža
  • obec Spišský Hrhov
  • obec Kurimany

   V zmysle zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách a ďalších súvisiacich predpisov zabezpečuje hlavne:
    
  • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
  • vedie index zápisov do matričných kníh,
  • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
  • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
  • vydáva matričné doklady na základe výpisov MV SR – Štátneho archívu v Levoči,
  • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
  • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
  • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo inom vhodnom mieste,
  • vydáva potvrdenie o prijatí skoršieho priezviska na základe prijatia oznámenia manžela po rozvode,
  • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
  • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
  • podáva žiadosť o povolenie na zápis udalostí vydaných cudzími štátnymi orgánmi,
  • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
  • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov.
 2. 2. Vykonáva osvedčovanie listín a podpisov a overuje správnosť údajov žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov. 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka