Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné zhromaždenia


Postup pri oznámení verejného zhromaždenia v zmysle zákona
č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

 

  1. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) majú občania právo pokojne sa zhromažďovať. Výkon zhromažďovacieho práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk.

 

  1. Zvolávateľom zhromaždenia môže byť občan starší ako 18 rokov alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničná právnická osoba, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky alebo skupina osôb.

 

  1. Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť mestu tak, aby mesto oznámenie dostalo aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania. Za právnickú osobu predloží oznámenie ten, kto je v tejto veci splnomocnený konať v jej mene. Oznámenie sa môže predložiť aj osobne v pracovný deň v dobe medzi ôsmou a pätnástou hodinou – oddeleniu organizačnému a vnútornej prevádzky mestského úradu, ktoré to zvolávateľovi písomne potvrdí s uvedením dňa a hodiny, keď bola oznamovacia povinnosť splnená.

 

  1. Na oznámenie môže zvolávateľ použiť tlačivo. Pri oznámení bez využitia tlačiva je zvolávateľ povinný dodržať zákonom predpísaný obsah oznámenia.

 

  1. Ak sa má zhromaždenie konať pod šírym nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný k oznámeniu priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku. 

 

Ďalšie informácie:

Mestský úrad Levoča, oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky, Ing. Jarmila Lisoňová, vedúca oddelenia, tel. kontakt: 053/4514014 kl. 117, email: jarmila.lisonova@levoca.sk

 

Tlačivo:


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka