Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Termíny zasadnutí

 

P L Á N   P R Á C E

Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva  v Levoči

na rok 2018

 

 

        Február  MR - 07. 02. 2018                         MZ - 15. 02. 2018

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2017. (MZ)
 4. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017.
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.
 6. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          Apríl  MR - 17. 04. 2018                             MZ - 26. 04. 2018

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Informácia o stave zamestnanosti a aktívnej politiky na trhu práce v meste a okrese Levoča za rok 2017. (MZ)
 3. Nakladanie s majetkom mesta.
 4. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2017.
 5. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2017.
 6. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          Jún  MR - 12. 06. 2018                                MZ - 21. 06. 2018

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2017.
 4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s.r.o. za rok 2017.
 5. Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s. za rok 2017.
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.
 7. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          September  MR - 11. 09. 2018                    MZ - 20. 09. 2018 

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2018, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta.
 4. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2018.
 5. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          Október  MR – 16. 10. 2018                        MZ – 25. 10. 2018

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019.
 4. Interpelácie poslancov. (MZ)

 
Začiatok zasadnutí MR a MZ – 14.00 h.

 

Spracovala: Ing. Jarmila Lisoňová, vedúca OOaVP


Vzaté na vedomie: uznesením MZ č. 32/39 zo dňa 16. novembra 2017

 

 

                                                                                                  PaedDr. Milan Majerský
                                                                                                         primátor mesta

 

(MZ) – prerokovávané len na zasadnutí mestského zastupiteľstva


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka