Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Termíny zasadnutí

 

P L Á N   P R Á C E

Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva  v Levoči

na rok 2017

 

 

        Február  MR - 14. 02. 2017                         MZ - 23. 02. 2017

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2016.
 4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
 5. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          Apríl  MR - 19. 04. 2017                             MZ - 27. 04. 2017

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Informácia o stave zamestnanosti a aktívnej politiky na trhu práce v meste a okrese Levoča za rok 2016. (MZ)
 3. Nakladanie s majetkom mesta.
 4. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2016. (MZ)
 5. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016.
 6. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          Jún  MR - 13. 06. 2017                                MZ - 22. 06. 2017

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2016, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2016.
 4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2016.
 5. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s.r.o. za rok 2016.
 6. Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s. za rok 2016.
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.
 8. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          September  MR - 12. 09. 2017                              MZ - 21. 09. 2017 

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2017, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta.
 4. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017.
 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe.
 6. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          November  MR - 07. 11. 2017                             MZ – 16. 11. 2017

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Voľba hlavného kontrolóra. (MZ)
 4. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

 

          December  MR - 05. 12. 2017                              MZ – 14. 12. 2017

 

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Nakladanie s majetkom mesta.
 3. Návrh rozpočtu mesta na rok 2018.
 4. Interpelácie poslancov. (MZ)

 

      Začiatok zasadnutí MR a MZ – 14.00 h.

 

Spracovala: Ing. Jarmila Lisoňová, vedúca OOaVP


Vzaté na vedomie: uznesením MZ č. 25/64 zo dňa 15. decembra 2016

 

 

                                                                                                  PaedDr. Milan Majerský
                                                                                                         primátor mesta

 

(MZ) – prerokovávané len na zasadnutí mestského zastupiteľstva


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka