Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 

 

                                                                                                                      Levoča 18.4.2019

 

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

z v o l á v a m

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

ktoré sa uskutoční
dňa  25. apríla 2019 /ŠTVRTOK/ 10, 00
h
v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
 4. Zmena rozpočtu č. 2
 5. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2018, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových  organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2018
 6. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2018
 7.   Záujmové združenie právnických osôb  - Levočské vrchy – Krúžok, Schválenie členstva Mesta Levoča v Záujmovom združení právnických osôb  Levočské vrchy – Krúžok (ako zakladajúci člen), Schválenie Stanov Záujmového združenia právnických osôb  Levočské vrchy – Krúžok
 8. Založenie neziskovej organizácie Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Levoča, n. o.
 9. Informácia o vydaní doplnku č. 21 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča   
 10. Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
 11. Zmeny v komisii majetkovej
 12. Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik, s.r.o.
 13. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície Levoča. Návrh na dočasné poverenie Mgr. Petra Petrušku vedením Mestskej polície Levoča.
 14. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 – lokalita Lomnická.  
 15. VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2018/1 – lokalita Lomnická.  
 16. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča  
 17. Program odpadového hospodárstva Mesta Levoča na roky 2016 – 2020  
 18. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba Námestia   Majstra Pavla v Levoči – II. etapa, aktualizácia 2018“, časť A uzatvorenej dňa 03.10.2018
 19. VZN mesta č.../2019, ktorým sa upravuje státie , parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča počas konania Mariánskej púte v dňoch 06.07.2019 – 07.07.2019
 20. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo – TV Levoča
 21. Projekt: Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I. etapa
 22. Projekt: Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly
 23. Projekt: Nákup vozidla s elektrickým pohonom
 24. Projekt: Cykloturistický chodník Levoča  IV. Etapa
 25. Projekt: Oprava a modernizácia miestnych komunikácií
 26. Projekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča
 27. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta kapitola 08.2 Ostatné transfery na kultúru
 28. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu
 29. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s.r.o. za rok 2018
 30. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2018
 31. Interpelácie poslancov MZ
 32. Záver.

 

 

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka