Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 

                                                                                                                     

P O Z V Á N K A
 

                                                                                                                      Levoča 8.2.2019

 

         V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 


z v o l á v a m

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,
 

ktoré sa uskutoční dňa  14. februára 2019 /ŠTVRTOK/ 10, 00 h
v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2018
 4. Nakladanie s majetkom mesta
 5. Zmena č. 1 Rozpočtu Mesta Levoča na rok 2019
 6. Zmena prílohy č.1 VZN 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
 7. Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča
 8. Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – II. etapa
 9. Projekt: Levoča – odstránenie havarijného stavu parkanového múru na východnej strane mestského opevnenia
 10. Projekt: Úprava  strešnej krytiny nad pavlačou meštianskeho domu s. č. 28, Námestie Majstra Pavla v Levoči
 11. Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 a Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči
 12. Projekt: Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v meste Levoča
 13. Návrh čiastočnej zmeny Územného plánu mesta Levoča na pozemku parcely KN C 6678/7 a 6678/8
 14.  Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“.
 15. Použitie dotácie  zo štátneho rozpočtu na záchranu a obnovu  kultúrnych pamiatok  z roku 2019 v sume 550 000,00 eur na   stavbu: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa
 16. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
 17. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2019
 18. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2018
 19. Súhrnná správa o výsledkoch  kontrolnej činnosti za rok 2018
 20. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej proti JUDr. Pavlovi Papcunovi, Radoslavovi Kellnerovi, RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, poslancom Mestského zastupiteľstva v Levoči.     
 21. Návrh VZN č. XX/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta Levoča.                   
 22. Zásady odmeňovania poslancov,  Odmeňovanie zástupcu primátora mesta.
 23. Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcov mesta v dozorných radách obchodných spoločností založených mestom Levoča
 24. Interpelácie poslancov MZ
 25. Záver.

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka