Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 

                                                                       

                                                                                                                      Levoča 14.6.2019
 

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

z v o l á v a m

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

ktoré sa uskutoční dňa  20. júna 2019 /ŠTVRTOK/ 10, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
 4. Zmena rozpočtu č.3
 5. Informácia o vydaní doplnku č. 23 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča    
 6. VZN mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča              č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča.
 7. VZN mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča               č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča  a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy. 
 8. Zmena zariadenia - výdajná školská jedáleň na zariadenie - školská jedáleň Predmestie 26, Levoča
 9. VZN mesta o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 10. Projekt – Cestou stredovekých mníchov po meste Stary Sacz a Levoči
 11. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
 12. Dodatok č. 3 k cenníku Technických služieb mesta Levoča
 13. Návrh Dodatku č. 1 k Cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v správe Mestského kultúrneho strediska
 14. Zlúčenie obchodnej spoločnosti Savebná prevádzkareň, s.r.o. s obchodnou spoločnosťou Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o.
 15. Zmluva o združení právnických osob s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Poprad
 16. Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2019
 17. Správa o hospodárení spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. za rok 2018
 18. Interpelácie poslancov MZ.
 19. Záver.

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka