Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mimoriadna udalosť

Postup občana v prípade mimoriadnej udalosti

 • Čo je ohrozenie?
  Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
 • Čo je mimoriadna udalosť?
  Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.
 • Čo je mimoriadna situácia?
  Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
  Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

POŽIAR - 112, 150

 • Pokúste sa požiar uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami (hasiaci prístroj, deka, piesok ...), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. V prípade jeho ďalšieho šírenia ohláste vzniknutý požiar hasičskej jednotke.
 • Vykonajte opatrenia na záchranu osôb a majetku.
 • Uzavrite dvere, resp. iné druhy uzáverov, prívodov horľavých kvapalín a plynov, vypnite prívod el. prúdu, zemného plynu a pod. v byte alebo na stúpačke v objekte.
 •  Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu

POVODEŇ - 112, 0905 530 023

 • Hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia.
 • Pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien, čerpadlá, vzájomne si poskytujte pomoc.
 • Upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda.
 • Pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat, pripravte si evakuačnú batožinu.
 • Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, pripravte si automobil na použitie.
 • Po povodni zdokumentujte škody ohľadom ich náhrad pre poisťovne a štátne orgány.
 • Vykonajte dezinfekciu vnútorných priestorov a predmetov za účelom zabránenia možného vzniku ochorení.

VETERNÁ SMRŠŤ, SNEHOVÁ KALAMITA - 112, 150, 0905 530 023

 • Nevychádzajte z objektov, zdržujte sa v ich prízemných častiach, vykonajte nevyhnutné opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na majetku.
 • Uzavrite okná a dvere na objekte, zabezpečte veci, ktoré by mohla smršť strhnúť a poškodiť ako pergoly, altánky, roztvorené slnečníky, provizórne prístrešky...
 • Pripravte si nádoby na zachytávanie vody v bytoch v prípade poškodenia strechy.
 • Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.
 • Zdokumentujte škody ohľadom ich náhrad pre poisťovne.

ÚNIK NEBEZPEČNEJ LÁTKY - 112, 150

 • Zostaňte vo vnútri objektu, prípadne sa ukryte v dostupnom úkryte.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu.
 • Pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela.
 • Zapnite rozhlas, televíziu a sledujte mestské vysielanie, riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Pripravte si evakuačnú batožinu.
 • Poskytnite pomoc chorým, postihnutým a starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru.
 • Budovu opustite len na pokyn.

DOPRAVNÁ NEHODA S ÚNIKOM NEBEZPEČNEJ LÁTKY - 112, 150, 155, 158

 • Odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek.
 • Ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou.
 • Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku.
 • Nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované.
 • Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.
 • Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
 • Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
 • Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,* druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.),
 • po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

 • Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén.
 • Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, alebo z mobilnej stanice mestskej polície.

VŠEOBECNÉ OHROZENIE

 • Varovanie obyvateľstva pri ohrození, alebo pri vzniku a možnom rozšírení mimoriadnej udalosti.
 • 2-minútový kolísavý tón sirén.

OHROZENIE VODOU

 • Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody.
 • 6-minútový stály tón sirén.

KONIEC OHROZENIA

 • Koniec ohrozenia, alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
 • 2-minútový stály tón sirén bez opakovania.

RIADENIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Mesto vykonáva záchranné práce na záchranu životov, zdravia a majetku občanov. V súčinnosti s obvodným úradom a hasičským a záchranným zborom zabezpečuje:

 • materiálnu pomoc - vrecia, piesok, lomový kameň, zeminu, nepremokavé plachty, náhradné zdroje...
 • špeciálne mechanizmy - bágre, nakladače, vyklápacie autá, žeriavy, plošiny, buldozér, traktory, snehové pluhy, píly...
 • evakuáciu obyvateľstva - s dočasným ubytovaním, stravovaním a zdravotnou starostlivosťou,
 • sumarizáciu vzniknutých povodňových škôd na majetku právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb - občanov, ktorú predkladá obvodnému úradu.

Postup mesta v prípade požiadavky na poskytnutie pomoci:

 • Na žiadosť o poskytnutie mechanizmov alebo materiálnej pomoci pre občanov mesto bude reagovať vyslaním hliadky mestskej polície, resp. odborného pracovníka z odboru výstavby alebo krízového riadenia, ktorí prehodnotia závažnosť situácie.
 • Po zohľadnení všetkých činiteľov - ochrany životov, zdravia občanov a záchranárov, možnosti nasadenia vhodnej techniky sa stanovia priority a postup záchranných prác pre daný úsek.

 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA, MIESTO, ADRESA

 • Integrovaný záchranný systém   ... 112
 • Záchranná zdravotnícka služba ... 155
 • Hasičská a záchranná služba ..... 150
 • Polícia .............................................. 158
 • Mestská polícia ......905 530 023 (LE)
   
 • Plynárne poruchy ... 0850 111 565, 0850 111 565 727
 • Elektrárne poruchy ........ 0800 123 332, 0850 123 333
 • Vodárne poruchy ... 053/4426745 (LE), 4297601 (SN)
 • Obvodné riaditeľstvo PZ ................... ....... 053/4512333
 • Obvodné riaditeľstvo HaZZ ............. ........ 053/4512222
 • RZP ....................................................... 053/4512226 (LE)

   


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka