Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Priemyselná zónaTento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTIMesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
(Prijímateľ)

 a

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR v zastúpení Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
(Poskytovateľ)

 

uzavreli dňa 26.7.2010

 

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

 

Názov projektu :                       Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh
Kód Projektu v ITMS :             25110220011
Miesto realizácie projektu :   Novoveská cesta 31/2848, Levoča
Názov a sídlo prijímateľa:      Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča

 

Výzva - kód Výzvy :                   KaHR-12VS-0901

Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program :                   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom :      Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 1 OP KaHR :          Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.2 OP KaHR :          Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Výška poskytnutého príspevku:
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 7 926 954,78 EUR slovom sedem miliónov deväťstodvadsaťšesťtisíc deväťstopäťdesiatštyri eur a sedemdesiatosem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu.

 
Opis projektu:

Realizáciou projektu vznikne v Levoči priemyselný park s nasledovnými parametrami :
- Celková plocha areálu: 119 868 m2
- Rekonštruovaná Hala M4 s administratívnou budovou: 3 820 m2
- Prístupová komunikácia: 3 700 m2
- Parkovacie miesta pre osobné automobily: 152
- Odstavné státia pre nákladné automobily: 17
- Kompletná infraštruktúra: vodovod, kanalizácia, prívod elektrickej energie, plynovod
- Oplotenie, vrátnica a osvetlenie areálu priemyselného parku

Aktivity projektu smerujú k naplneniu cieľov projektu a sú dve podľa charakteru činnosti:
1) nákup pozemkov a budov s cieľom vytvoriť celistvý areál vhodný na podnikanie veľkosťou
i umiestnením,
2) rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny – stavebné práce rozdelené do 31 stavebných
objektov, ktoré sú rozčlenené takto:
- Rekonštrukcia Haly M4 s administratívnou budovou,
- Dopravná infraštruktúra a spevnené plochy,
- Inžinierske siete – vodovod, kanalizácia,
- Inžinierske siete – rozvody NN a VN (el. energia),
- Inžinierske siete – plyn.

Projekt je pre región velmi potrebný, pretože:
- rieši otázku zamestnanosti v regióne – vytvorenie 500 pracovných miest veľkou mierou prispeje k : zníženiu miery nezamestnanosti v okrese, rozšíreniu možností uplatnenia sa na trhu práce robotníkom a riadiacemu personálu, riešeniu zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva, špeciálne marginalizovanej rómskej komunity (MRK), vytvoreniu predpokladu pre získanie nosných podnikov, umiestneniu prevádzok - 4 stredne veľkých výrobných firiem (kľúčový element pre podporu ekonomického potenciálu mesta Levoča i celého okresu, revitalizácia existujúceho priemyselného areálu – nová náplň a rozmer s ohľadom na životné prostredie).

V priemyselnej zóne Levoca - Juh do 5 rokov od jej otvorenia (r. 2018) predpokladáme:
- Umiestniť 4 firmy,
- Dobudovať 3 haly o ploche 32 000 m2,
- Získať investície v hodnote 7,5 mil. EUR,
- Vytvoriť min. 500 pracovných miest do 5 rokov od otvorenia parku.

 

Dátum začatia realizácie projektu: 07. 2010
Dátum skončenia realizácie projektu: 05. 2013

 

Hlavné aktivity:

1. Nákup pozemkov a budov 07.2010 - 08.2011
2. Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny Levoca - Juh 09.2011 - 05.2013


Podporné aktivity:

Riadenie projektu 07.2010 - 05.2013
Publicita a informovanosť 07.2010 - 05.2013


 

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk
www.sario.sk
www.opkahr.sk
www.levoca.sk


Dokumenty na stiahnutie

- Koordinačná situácia HPZL-J
- Prezentácia HPZL-J agentúry SARIO/Real Estate Proposal
- Rozhodnutie o schválení Žiadosti


Kontakt
Mestský úrad Levoča
Nám. Majstra Pavla 4
054 01 Levoča
053/451 2467
primator@levoca.sk
 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka