Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa


Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

1. Mesto Levoča má zámer predať pozemok s výmerou cca 47 m2, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu, z pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 448 m2, k. ú. Levoča, v lok. ul. Predmestie p. Margarite Bogyovej, rod. Ogai, nar. 10.10.1973, trvale bytom Gašpara Haina 1194/43, Levoča, SR, formou priameho predaja v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. Kupujúca bude znášať náklady na vypracovanie geometrického plánu i znaleckého posudku.

 

2. Mesto Levoča má zámer predať pozemok – časť parcely č. KN-E 3780 – orná pôda, s výmerou cca 40 m2  v lok. Levočské Lúky v k. ú. Levoča, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu  p. Zoltánovi Horváthovi, rod. Horváth, nar. 14.11.1983, trvale bytom Levočské Lúky 1075/11, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že požadovaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa a jeho predaj žiadateľovi umožní zrealizovať si prístavbu k domu, ktorého je vlastníkom a to v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami príslušného stavebného úradu. Vypracovanie geometrického plánu zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

 

3. Mesto Levoča má zámer predať pozemok – časť parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 200 m2  v lok. ul. Greschika  v k. ú. Levoča, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu p. Pavlovi Hockickovi, rod. Hockicko, nar. 21.04.1968 a manž. Mgr. Andrei Hockickovej, rod. Gabaniová, nar. 08.12.1976, obaja trvale bytom Greschika 3430/8A, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že požadovaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých žiadatelia sú bezpodieloví spoluvlastníci, požadovaný pozemok nie je vhodný na samostatné osobitné využitie; jeho predaj žiadateľom umožní rozšíriť si záhradu a v zmysle Územného plánu mesta Levoča požadovaný pozemok nie je plánovaný na využitie.   

Vypracovanie geometrického plánu zabezpečia žiadatelia na vlastné náklady.

 

4. Mesto Levoča má zámer zrealizovať zámenu nehnuteľností v lok. Fedorkin jarok, k. ú. Levoča, a to tak, že:

  • Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 6687/135 – ost. pl. s výmerou 350 m2, k. ú. Levoča od Pavla Petroviča, rod. Petroviča, bytom Mengušovská 1314/3, 054 01 Levoča, SR, nar. 05.01.1973 a zároveň
  • p. Pavol Petrovič, rod. Petrovič, bytom Mengušovská 1314/3, 054 01 Levoča, SR, nar. 05.01.1973 nadobudne vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 6687/149 – ost. pl. s výmerou 350 m2, k. ú. Levoča, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl. s výmerou 79 932 m2, k. ú. Levoča Geometrickým plánom č. 4/2017, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom dňa 18.01.2017, od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321

pričom k zámene dochádza bez ďalšieho finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že p. Pavol Petrovič nadobudol od Mesta Levoča nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 6687/135 za účelom výstavby rekreačnej chaty, ktorý však z dôvodov, o ktorých zmluvné strany nemali pri prevode vlastníctva vedomosť, nebolo možné na tento účel využiť, pričom na pozemku parc. č. KN-C 6687/149 bude možné výstavbu rekreačnej chaty realizovať.

 

5. Mesto Levoča má zámer prenajať poľnohospodársku pôdu v rôznych lokalitách k. ú. Levoča a k. ú. Torysky (podľa prílohy) spolu s výmerou orná pôda (OP) – 31,9043 ha; trv. trávny porast (TTP) – 23,7174 ha; ostatná plocha (OPl.) – 25,7543 ha, pre p. Štefana Polláka, bytom J. Francisciho 204/34, Levoča, za nájomné vo výške za OP 50 eur/ha/rok; TTP 40 eur/ha/rok; OPl. 40 eur/ha/rok, na dobu neurčitú, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom na prenájom poľnohospodárskej pôdy v roku 2016 bola dlhodobo neúspešná a nájomca doručil mestu najvýhodnejšiu ponuku.

Obsahom nájomnej zmluvy budú záväzky nájomcu:

1. Pozemky budú využité na kosenie, spásanie a doplnkovo aj mulčovanie a trvalo bude zabezpečené ich udržiavanie, ktoré zabráni rozširovaniu samonáletov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín;

2. Pozemky v lokalite Fedorkin jarok k. ú. Levoča, bude nájomca povinný kosiť/mulčovať v termíne podľa Prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z. v z. n. p. a po vykonaní kosby do 14 dní pokosenú hmotu odstrániť;

3. Nájomca bude bezplatne užívať a súčasne mať povinnosť udržiavať v prevádzkyschopnom stave prístupové cestné komunikácie podľa prílohy spolu o výmere 4,5557 ha i keď budú slúžiť tretím osobám.

 

6. Mesto Levoča má zámer predať majetok v lok. ul. Pri strelnici k. ú. Levoča, a to:

  • pozemok označený novým  parc. č. KN-C 2117/4 - ost. pl., s výmerou 3243 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 268/2016 (ďalej len „GP č 268/2016“), overeného dňa 20.10.2016, vyhotoveného dňa 7.10.2016, geodetom Ing. Vladimírom Kandrikom, od pozemku parc. č. KN-C 2115 – zast. pl., s výmerou 291 m2 a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., s výmerou 7169 m2,
  • pozemok označený novým parc. č. KN-C 2117/5 - ost. pl., s výmerou 3579 m2, ktorý bol oddelený na podklade GP č 268/2016, od pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná pôda, s výmerou 655 m2, od pozemku parc. č. KN-E 2605 – orná pôda, s výmerou 5016 m2 a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., s výmerou 7169 m2,

za účelom plánovanej výstavby stavby pod názvom: „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“, pre spol. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad (ďalej len „spol. ARPROG, a. s.“), so sídlom Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, za kúpnu cenu 20,00 eur/m2, v súlade s ustanovením §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že spol. ARPROG, a. s. sa zaväzuje na cit. pozemkoch na vlastné náklady – z vlastných finančných prostriedkov zrealizovať stavbu pod názvom: „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“ (ďalej len „IBV Levoča“) a to stavebný objekt  01 Urbanizmus – Vlastné objekty RD a parcelácia, t.j.: pripraviť územie pre 10 rodinných domov v IBV Levoča, v lehote najneskôr do 31.12.2020.

 

7. Mesto Levoča má zámer prenajať majetok v lok. ul. Pri strelnici k. ú. Levoča, a to:

  • pozemok parc. č. KN-C 2117/1– ost. pl., s novou výmerou 137 m2, ktorého výmera bola  pričlenená na podklade geometrického plánu č. 268/2016 (ďalej len „GP č 268/2016“), overeného dňa 20.10.2016, vyhotoveného dňa 7.10.2016, geodetom Ing. Vladimírom Kandrikom, od pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná pôda, s výmerou 655 m2 a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., s výmerou 7169 m2 a
  • pozemok označený novým parc. č. KN-C 2117/6 - ost. pl., s výmerou 2454 m2, ktorý bol oddelený na podklade GP č 268/2016, od pozemku parc. č. KN-E 2603 – tr. tráv. porast, s výmerou 1160 m2, od pozemku parc. č. KN-E 2604/2 – orná pôda, s výmerou 655 m2, od pozemku parc. č. KN-E 2605 – orná pôda, s výmerou 5016 m2, od pozemku parc. č. KN- E 7113 – zast. pl., s výmerou 5423 m2,  od pozemku parc. č. KN-C 2114 – zast. pl., s výmerou 70 m2  a od pozemku parc. č. KN-C 2117/1 – ost. pl., s výmerou 7169 m2,

za účelom plánovanej výstavby stavby pod názvom: „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“, pre spol. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad (ďalej len „spol. ARPROG, a. s.“), so sídlom Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2/rok, odo dňa účinnosti právoplatného rozhodnutia o povolení citovanej stavby na dobu určitú, t. j. do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že spol. ARPROG, a. s. sa zaväzuje najneskôr do 31.12.2020 začať na cit. pozemkoch na vlastné náklady zrealizovať stavbu pod názvom: „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“ (ďalej len „IBV Levoča“), t.j. výstavbu inžinierskych sietí pre 10 rodinných domov v IBV Levoča a to: stavebných objektov (ďalej len „SO“) 02 Komunikácie, cesty; SO 03 Chodníky; SO 04 Zeleň – plošná, vzrastlá; SO 06 Kanalizácia (splašková, dažďová, výtlačná kanalizácia); SO 07 Plynofikácia a SO 09 Verejné osvetlenie s tým, že SO 02 Komunikácie, cesty; SO 03 Chodníky; SO 04 Zeleň – plošná, vzrastlá; SO 05 Vodovod (požiarne hydranty); SO 06 Kanalizácia (dažďová kanalizácia a stavby tvoriace jej súčasť) a SO 09 Verejné osvetlenie budú odovzdané do majetku mesta Levoča za cenu dohodou.

 

8. Mesto Levoča má zámer predať majetok v lok. Plantáž, k. ú. Levoča, a to pozemky parc. č. KN:

E 1790

6304 m²

orná pôda

E 1791

5729 m²

orná pôda

E 1792

6058 m²

orná pôda

E 1793/1

4472 m²

orná pôda

E 1794

325 m²

trvalý trávnatý porast

E 1795/1

2264 m²

orná pôda

E 1860

5767 m²

orná pôda

E 1861

618 m²

trvalý trávnatý porast

E 1862/1

12508 m²

orná pôda

E 1863

834 m²

trvalý trávnatý porast

E 1864/1

3335 m²

orná pôda

E 1865/1

382 m²

trvalý trávnatý porast

C 7219/4

46 m²

zastavaná plocha a nádvorie

C 8174/6

2575 m²

záhrada

C 8174/18

1400 m²

ovocný sad

C 8174/19

438 m²

ovocný sad

C 8174/20

24 m²

záhrada

C 8174/21

268 m²

ovocný sad

C 8174/22

296 m²

ovocný sad

C 8174/23

399 m²

ovocný sad

C 8174/24

13 m²

ovocný sad

C 8174/25

28 m²

ovocný sad

C 8174/26

40 m²

ovocný sad

C 8174/27

3 m²

ovocný sad

C 8174/28

4 m²

ovocný sad

C 8174/29

2757 m²

ovocný sad

C 8174/30

556 m²

ovocný sad

C 8174/31

448 m²

ovocný sad

C 8174/32

222 m²

ovocný sad

C 8174/33

220 m²

ovocný sad

C 8174/34

84 m²

ovocný sad

C 8174/35

125 m²

ovocný sad

C 8174/36

13 m²

ovocný sad

C 8174/37

84 m²

ovocný sad

za účelom plánovanej výstavby IBV Plantáž, pre spol. AZOR s.r.o., so sídlom Scherfelová 38, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 769 , za kúpnu cenu 10,00 eur/m2, v súlade s ustanovením §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že spol. AZOR, s. r. o. sa zaväzuje na citovaných pozemkoch na vlastné náklady zrealizovať výstavbu IBV Plantáž.

 

9) Mesto Levoča má zámer prenajať svoj majetok a to:

stavby:

- lesná investičná cesta Kráľovec a stavieb tvoriacich jej súčasť t.j.: 14 ks prepadových šachiet s priepustmi (priečneho odvodnenia); 1 ks mostového priepustu (priečny) a 2 ks priepustu bez prepadovej šachty,                           na pozemkoch parc. č. KN-C 5750/1; parc. č. KN- E 5748; parc. č. KN-E 5765; parc. č. KN- E 5751 a parc. č. KN-E 5755, v obstarávacej hodnote  106 553,608 eur;

s tým, že lesnú investičnú cestu bude Nájomca udržiavať v prevádzkyschopnom stave a opravovať na svoje náklady s možnosťou odpisovania technického zhodnocovania majetku Nájomcom,   

pozemky:    

-  v k. ú. Levoča, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, ktorý je vedený Okresným úradom v Levoči, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 1, na LV č. 4376 a na LV č. 7116, v celosti, na LV č. 50 v podiele ½-ica a na LV č. 7635 v podiele 2/3-iny (viď príloha č. 1;  č. 2 a  č. 3, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy), o celkovej výmere prenajatých pozemkov 63 744 018 m2,                 t.j. 6 374,4018 ha, pre Nájomcu Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., so sídlom Novoveská cesta č. 930/33, Levoča, IČO: 31693377, za nájomné dohodnuté takto:

za lesné pozemky o výmere  6 000,2887  ha vo výške minimálne 7,12 eur/ha/rok,

za ost. plochy o výmere 6 1640 ha vo výške minimálne 18 eur/ha/rok,

za tr. tráv porast o výmere  336,6064 ha vo výške minimálne 22 eur/ha/rok, 

za zast. plochy o výmere 6 5728 ha vo výške minimálne 18 eur/ha/rok,

za ornú pôdu o výmere  10,3639 ha vo výške minimálne 27 eur/ha/rok a

za záhrady o výmere  0,1726  ha vo výške minimálne 198 eur/ha/rok,

t.j. o výške nájomného spolu 50 670,67 eur/rok (viď príloha č. 4, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy),

  na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou šesť rokov a to k  1. 11. kalendárneho roka, v súlade s ustanovením                § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení, ktorý umožňuje schváliť tento prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva  v tom, že:

a) Lesy mesta Levoča, spol.. s r.o. je spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Levoča a bola založená               za účelom obhospodarovania lesného majetku vo vlastníctve mesta Levoča,

b) ide o rovnaký predmet nájmu, ako v doposiaľ platných Nájomných zmluvách, s rovnakým Nájomcom,                za rovnakých podmienok. Predmet nájmu sa mení z dôvodu, že z niektorých pozemkov časť bola odpredaná, rozhodnutím katastra nehnuteľnosti výmera pozemkov bola upravená, geometrickým plánom pozemok bol rozdelený, alebo bola kultúra pozemkov zmenená z dôvodu iného využitia ako doposiaľ,

c) právny alebo iný dôvod vyplývajúci z Nájomnej zmluvy na zrušenie nájmu nie je.

Obsahom Nájomnej zmluvy bude, že prenajímateľ – mesto Levoča je oprávnené jednostranne upraviť dohodnutú výšku nájomného a to v prípade výrazných zmien vo výške ťažby dreva najmä vplyvom kalamít,               na základe doručeného písomného oznámenia nájomcovi - Lesom mesta Levoča, spol. s r.o., bez schválenia  v MR a násl. v MZ v Levoči.

Dňom účinnosti novej Nájomnej zmluvy stráca účinnosť a platnosť Nájomná zmluva č. 18789/13/OM/23 zo dňa 22.5.2013 a všetky Dodatky k uvedenej Nájomnej zmluve, ktoré sú uzatvorené s Nájomcom  Lesmi mesta Levoča, spol. s r.o.   

10) Mesto Levoča má zámer prenajať svoj majetok a to: uzavretím dodatku č. 1 k zmluve o užívaní poľovného revíru. Zmluva o užívaní poľovného revíru bola uzatvorená dňa 30.09.2013, ktorá bola dňa 30.09.2013 zaevidovaná Obvodným lesným úradom v Poprade pod. č.j. 2013/1707/415, s poľovným revírom Levoča, ktorý bol uznaný dňa 17.09.2004 Rozhodnutím vtedajšieho Obvodného lesného úradu v Kežmarku pod  č.j: 286-004/2004-Du, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2004. Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní poľovného revíru je potrebné uzatvoriť z dôvodu, že nepoľovné pozemky t.j.: časť parc. č. KN-E 3-6952 – lesný pozemok, s výmerou  3288 m2; parc. č. KN-E 3-6960/1 – lesný pozemok, s výmerou 83 0683 m2;  parc. č. KN-E 3-6960/2 – ost. pl., s výmerou 917 m2; parc. č. KN-E 3-6964 – lesný pozemok, s výmerou 3 5306 m2; parc. č. KN-                  E 3-6965/2 – lesný pozemok, s výmerou 20 2365 m2; parc. č. KN-E 3-6965/1 – tr. trav. porast (lesný pozemok), s výmerou 9 2230 m2; parc. č. KN-E 3-6966 – lesný pozemok, s výmerou 6981 m2; časť parc. č. KN-E 3-6967 – tr. tráv. porast, s výmerou 3120 m2 a časť  parc. č. KN-E 3-6968 – lesný pozemok, s výmerou 1 8239 m2, ktorých vlastníckom je Mesta Levoča, boli dňa 12.12.2016 rozhodnutím Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru pod č. OU-PP-PLO-2016/014640-005-ŠŠ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2016 vyhlásené za poľovné pozemky a následné je potrebné ich pričleniť  k hore cit. poľovnému revíru.

 

 

Vyvesené: 07.02.2017

Zvesené:

 

 


 

Dnes má službu:

U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča

053/4514 780

ďalšie dni

Sobota 25.3. - 26.3.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 25.3.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 1.4. - 2.4.
Zelená lekáreň
Železničný riadok 2,
054 01 Levoča
Sobota 1.4.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 1.4.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka