Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

 

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

1. Mesto Levoča má zámer predať pozemok v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej - parc. č. KN-C 3508/13 – zast. pl. a nádv., s výmerou 8 m2 ,oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-45/2018, vyhotoveného dňa 04.07.2018 Jánom Buríkom-GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania Nižné Repaše 39,   z pozemku parc.  č. KN-C 3508/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča Rastislavovi Zakuciovi, rod. Zakucia, nar. 18.06.1975, trvale bytom Lúčna 1767/16, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku v 

  spoluvlastníctve žiadateľa; 

  • prevádzaný pozemok umožní žiadateľovi zrealizovať stavbu garáže, ktorú s požadovanými rozmermi nie je možné zrealizovať inak, vzhľadom na priestorové usporiadanie jestvujúceho rodinného domu s. č. 1767 a hranice pozemku parc. č. KN-C 3507/1.

 

2. Mesto Levoča má zámer zrealizovať so spol. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, IČO: 36168335 zámenu nehnuteľností v k. ú. Levoča v lok. ul. Pri strelnici podľa geometrického plánu č. 32/2018, vyhotoveného dňa 02.07.2018 Ing. Vladimírom Kandríkom, IČO: 41688635 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že ide o zámenu nehnuteľností, ktorá je pre mesto účelná a výhodnejšia ako ich nadobudnutie kúpnou zmluvou a je v súlade s ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení. Rozsah zámeny je špecifikovaný v tejto tabuľke:

 

Charakter zmeny:

Prírastok do pozemku KN C nové číslo:

Úbytok z pozemku KN C (E) pôvodné číslo:

Výmera:

Číslo zmeny:

Do vlastníctva Mesta Levoča

2117/14

2117/13

 + 6 m2

40

Do vlastníctva Mesta Levoča

2117/15

2117/4

 + 20 m2

20

Do vlastníctva Mesta Levoča

2117/16

2117/5

 + 41 m2

22

Do vlastníctva Mesta Levoča

2117/10

2117/9, 2117/8, 2117/7

 + 340 m2

25, 28, 31 a 32

Do vlastníctva Mesta Levoča

2117/19

2613/3   /E/

 + 25 m2

15

SPOLU:

   

 432 m2

 
         

Do vlastníctva ARPROG, a.s.

2117/22

2117/3

 + 5 m2

Do vlastníctva ARPROG, a.s.

2117/23

2117/3

 + 5 m2

17

Do vlastníctva ARPROG, a.s.

2117/24

2117/3

 +37 m2

18

SPOLU:

   

47 m2

 
         

ROZDIEL VECNÝ:

   

385 m2 v prospech Mesta Levoča

(432 m2
- 47 m2)

ROZDIEL FINANČNÝ:

   

doplatok v prospech ARPROG, a.s.
vychádzajúci zo sumy 20€ bez DPH / 1 m2:

   

bez DPH:

7 700,- €

 
   

hodnota DPH:

1 540,- €

 
   

s DPH:

9 240,- €

 

 

 

Vyvesené: 06.07.2018

Zvesené:

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka