Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

1. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Levočské Lúky, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 3762/4 – zast. pl., s výmerou cca 10 m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 3760 – zast. pl., s výmerou cca 250 m2 podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady a stavbu rodinného domu s. č. 1101, pre Jána Plachetku a manž. Danu Plachetkovú v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie je možné využiť na výstavbu samostatne stojacej stavby z dôvodu, že je zastavaný stavbou rodinného domu s. č. 1101, ktorý si postavili na vlastné náklady kupujúci na mieste, kde pôvodne bola postavená stavba starého rodinného domu, ktorý bol schátralý, neobývateľný a následne bol zbúraný, za kúpnu cenu 10 eur/m2 za pozemok a 1 euro za stavbu rodinného domu. Táto kúpna cena bude uhrádzaná v pravidelných mesačných splátkach po dobu 3 rokov, posledná splátka kúpnej ceny bude uhradená najneskôr do 31.03.2021 a v prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky riadne a včas stáva sa splatným celý dlh.

2. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v k. ú. Závada, a to časť pozemku parc. č. KN-E 3133/1 (KN-C 252/1) – zast. pl., s výmerou (cca 100 m2) podľa geometrického plánu, ktorý dajú vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Ing. Miroslava Gardoša, PhD. a manž. RNDr. Dášu Gardošovú za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie je možné využiť na výstavbu samostatne stojacej stavby, žiadatelia časť pozemku majú v nájme viac ako 8 rokov a užíva ho ako príjazd k ich nehnuteľnostiam.

3. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov zameniť nehnuteľností v lok. ul. G. Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda, s výmerou 1015 m2, ktorého spoluvlastníkom je Marek Ondro v podiele 1/3-ina, za pozemok označený novým parc. č. KN-C 1865/4 - zast. pl., s výmerou 39 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 6/2019, vyhotoveného dňa 28.1.2019, geodetom Ľudovítom Muránskym, úradne overený dňa 18.2.2019, pod č. G1-45/19, od pozemku parc. č. KN-C 1865/1- zast. pl., s výmerou 240 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Levoča v celosti. Po zámene vlastníkom pozemku parc. č. KN-E 2621/3 v podiele 1/3-ina sa stane Mesto Levoča a vlastníkom pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1865/4 v celosti sa stane p. M. Ondro, bez finančného vyrovnania, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktoré umožňuje schváliť túto zámenu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že p. M. Ondro sa o pozemok označený novým parc. č. KN-C 1865/4 stará tým, že ho pravidelne kosí a udržiava, aby nevznikli skládky domového odpadu. Mesto po nadobudnutí pozemku parc. č. KN-E 2621/3 do svojho vlastníctva si majetkoprávne vysporiada pozemky pod svojimi stavbami t.j. pod miestnou komunikáciou na ul. G. Haina a školskú záhradu v areáli Materskej školy na ul. G. Haina a nadobudne pozemok bez finančného vyrovnania, ktorého výmera je väčšia ako výmera pozemku, ktorý nadobudne p. M. Ondro.  

4. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov zameniť nehnuteľností v lok. Lev. Lúky, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 3707/3 – zast. pl., s výmerou 7 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 3707/4 – zast. pl., s výmerou 48 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 4/2019, vyhotoveného dňa 25.01.2019, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 08.02.2019, pod č. G1-42/19 (ďalej len „GP 4/2019“), od pozemku parc. č. KN-C 3707/1 - zast. pl., s výmerou 1 404 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3707/2 - zast. pl., s výmerou 204 m2 a ktorého vlastníkom je Mesto Levoča v celosti za pozemok označený novým parc. č. KN-C 7138/9 – zast. pl., s výmerou 26 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 7138/10 – zast. pl., s výmerou 48 m2, ktoré boli oddelené na podklade GP 4/2019, od pozemku parc. č. KN-C 7138/4 - zast. pl., s výmerou 274 m2 a  ktorého vlastníkom je Prešovský samosprávny kraja v celosti.

Po zámene vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C3707/3 – zast. pl., s výmerou 7 m2 a parc. č. KN-C 3707/4 – zast. pl., s výmerou 48 m2 sa stane Prešovský samosprávny kraj a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 7138/9 – zast. pl., s výmerou 26 m2 a parc. č. KN-C 7138/10 – zast. pl., s výmerou 48 m2  sa stane Mesto Levoča, bez finančného vyrovnania, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že realizáciou stavby „Stavebno  - bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky“ boli pozemky parc. č. KN-C 3707/3 a parc. č. KN-C 3707/4 vo vlastníctve mesta zastavané stavebným objektom, ktorého vlastníkom a investorom bol PSK a pozemky parc. č. KN-C 7138/9 a parc. č. KN-C 7138/10 vo vlastníctve PSK boli zastavané stavebnými objektmi, ktorých vlastníkom a investorom bolo Mesto Levoča.

5. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/29 – orná pôda s výmerou 401 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 03/2019, vypracovaného dňa 18.02.2019 Ing. Vladimírom Kandríkom (IČO: 41 688 635), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre JUDr. Ivetu Fabianovú za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

6. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/31 – orná pôda s výmerou 850 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 29/2019, vypracovaného Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826) pre MUDr. Marínu Tripšanskú a Kamila Tripšanského za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

7. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/30 – orná pôda s výmerou 731 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 23/2019, vypracovaného dňa 19.03.2019 Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre Petra Cehuľu, rod. Cehuľa, rod. Cehuľa, nar. 30.11.1979, trvale bytom Michalská 691/21, Kežmarok, SR, za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

8. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 7013/53 - lesný pozemok s výmerou 5 281 m2, k. ú. Levoča, oddelený od pozemku parc. č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok s výmerou 6 033 765 m2, k. ú. Levoča na podklade geometrického plánu č. 209/2018, vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom (IČO: 41 686 187) dňa 02.02.2018 (ďalej len „Predmet kúpy“), pre ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, SR, IČO 36 168 335 za kúpnu cenu vo výške 3 742 eur, stanovenú Znaleckým posudkom č. 7/2018 z 12.02.2018, vypracovaným Ing. Viktorom Weiserom, znalcom v odbore lesníctvo, Mišíkova 9, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami mesta v lok. Levočská Dolina a že na prevádzanom pozemku kupujúci v lyžiarskom stredisku Resortu Levočská Dolina vybuduje a bude prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, čím dôjde k zvýšeniu návštevnosti, ako aj bezpečnosti tejto skupiny lyžiarov. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho využívať Predmet kúpy výlučne na účel vybudovania a prevádzkovania novej zjazdovky pre deti.

Obsahom kúpnej zmluvy bude dohoda zmluvných strán o zriadení práva spätnej kúpy k Predmetu kúpy v prospech predávajúceho za rovnakú kúpnu cenu, za ktorú kupujúci Predmet kúpy nadobudol, ktoré právo je predávajúci oprávnený uplatniť kedykoľvek v prípade, ak:

  1. kupujúci v lehote do dvoch (2) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na Predmete kúpy nevybuduje a nezačne prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, alebo
  2. predmet kúpy kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy prestane slúžiť účelu, na ktorý sa ho predávajúci zaviazal využívať.

9. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok parc. č. KN-C 10371/2 – ost. pl. s výmerou 100 m2, k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa v lokalite Marčuliná, pre Združenie turizmu Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228, na dobu určitú 20 rokov, za nájomné 0,30 eur / m2 / rok na účel výstavby turistickej rozhľadne a jej bezodplatný prevod do vlastníctva mesta po uplynutí doby nájmu.

Uzavretiu nájomnej zmluvy bude predchádzať uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve.

10. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemky - časti verejného priestranstva v blízkosti bytových domov, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia zberných nádob zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre jednotlivé spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo Stavebnému bytovému družstvu v Levoči alebo vlastníkom bytov a nebytových priestorov v Levoči. Nájomné bude určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča. Nájomné budú Nájomcovia uhrádzať vždy na 10 rokov vopred a nájomné zmluvy budú uzatvárané postupne. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomné zmluvy budú uzatvárať z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemky tvoria priľahlé plochy funkčne spojené s príslušnými bytovými domami.

11. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí objektu, miestnosť pod vežou, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči, pre Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, IČO 42080312, na dobu určitú od 01.06.2019 do 30.09.2019, za nájomné vo výške 10 eur/m2/rok v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie dočasnej výstavnej siene.    

 

Vyvesené: 08.04.2019

Zvesené:


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka