Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  


1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľná – parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2 , t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča Renáte Tománkovej, rod. ....., nar. ....., trvale bytom ..... za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

- MZ zrušilo uznesenie, ktorým bol schválený predaj prevádzaného pozemku formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky súťaže, z dôvodu, že mestom vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj prevádzaného pozemku bola dlhodobo neúspešná;        

- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku, ktorého vlastníkom je blízka osoba žiadateľky (príbuzný v priamom rade – žiadateľkin syn); 

- prevádzaný pozemok t. č. mesto nevyužíva a nepotrebuje na plnenie svojich úloh.        

      

2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Železničný riadok – parc. č. KN-C 1620/7 – zast. pl. a nádv., s výmerou 68 m2 , t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča Jozefovi Kamenickému, rod. ....., nar. ..... a Viere Kamenickej, rod. ....., nar. ....., obaja trvale bytom ..... za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

- žiadatelia užívajú prevádzaný pozemok ako nájomcovia na základe nájomného vzťahu s mestom Levoča;

- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých sú žiadatelia bezpodielovými spoluvlastníkmi a to: pozemku parc. č. KN-C 1620/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m 2 a stavby garáže s. č. 3078 na tomto pozemku postavenej a tiež bytu č. 1 v bytovom dome s. č. 1141 postavenom na pozemku parc. č. KN-C 1622 a podielu priestoru na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KN-C 1622;

- prevádzaný pozemok  t. č. mesto nevyužíva a nepotrebuje na plnenie svojich úloh.   

Obsahom kúpne zmluvy bude ustanovenie o tom, že dňom nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy zanikne Nájomná zmluva č. 4186/06/123 zo dňa 26.04.2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.09.2009.

      

3. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Bottovej ulice v Levoči, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 615 – zast. pl. a nádv. s výmerou cca. 30 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady, pre MUDr. Denisu Janovskú, rod. ....., trvale bytom ....., 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cena 20 euro/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľka nevyhnutne potrebuje tento pozemok upraviť na prístup motorovými vozidlami za účelom zvýšenej starostlivosti o nehnuteľnosti a dreviny v jej vlastníctve, nachádzajúce sa v mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

4. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať nehnuteľnosť v lok. Javorina - Marčulina, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-E 6491/1 – lesný pozemok s výmerou cca. 100 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady, pre Združenie turizmu Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228, na dobu určitú 20 rokov, za nájomné 0,30 eur / m2 / rok na účel výstavby turistickej rozhľadne a jej bezodplatný prevod do vlastníctva mesta po uplynutí doby nájmu v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ realizáciou svojho zámeru (výstavba turistickej rozhľadne) pozemok významne zhodnotí a účel jeho využitia významne prispeje k rozvoju mesta.

 

5. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. ul. Slavkovská, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2719 – zast. pl., s výmerou cca. 6 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Máriu Puškovú, rod. ..., nar. ..., bytom: ...., Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľka má zámer pozemok zastavať žumpou, na ktorú bude napojený rodinný dom s.č. 877, postavený na pozemku parc. č. KN-E 1200/1 a na pozemku parc. č. KN-E 1200/2, ktorého je žiadateľka spoluvlastníčkou v podiele 2/12-iny, výstavbou žumpy si vyrieši svoj súčasný problém s hygienou.

 

6. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov zameniť nehnuteľnosti v lok. ul. G.Haina k.ú. Levoča, t.j. pozemok parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda, s výmerou 1015 m2, ktorého spoluvlastníkom je Marek Ondro, rod. ..., nar. ..., bytom ..., Levoča, v podiele 1/3-ina, za časť pozemku parc. č. KN-C 1865/1- zast. pl., s výmerou (cca 38 m2) podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť mesto na vlastné náklady a ktorého vlastníkom je mesto Levoča, IČO: ..., v celosti, po zámene vlastníkom pozemku parc. č. KN-E 2621/3, v podiele 1/3-ina sa stane mesto Levoča a vlastníkom časti pozemku parc. č. KN-C 1865/1, v celosti sa stane p. M. Ondro, bez finančného vyrovnania, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že p. M. Ondro sa o časť pozemku parc. č. KN-C 1865/1 stará tým, že ho pravidelne kosí a udržiava, aby nevznikli skládky domového odpadu. Mesto po nadobudnutí pozemku parc. č. KN-E 2621/3 do svojho vlastníctva si majetkoprávne vysporiada pozemky pod svojimi stavbami t.j. pod miestnou komunikáciou na ul. G. Haina a školskú záhradu v areáli Materskej školy na ul. G. Haina, ďalej nadobudne pozemok bez finančného vyrovnania, ktorého výmera je väčšia ako výmera pozemku, ktorý nadobudne p. M. Ondro.  

 

Vyvesené: 04.12.2018

Zvesené:


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka