Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  
 

1. Mesto Levoča má zámer predať pozemok parc. č. KN-C 1392 - záhrada s výmerou 135 m2 v lokalite ul. M. R. Štefánika v Levoči, k. ú. Levoča pre Mariana Lesňáka, rod. Lesňáka, nar. 20.02.1973, trvale bytom G. Haina 1178/17, 054 01 Levoča za kúpnu cenu 14 eur/m2 stanovenú podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení, zníženú o 30% v súlade s Článkom 17 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení pre značnú svahovitosť pozemku a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že:

  • žiadateľ v minulosti nadobudol pozemok darovaním od svojho otca Tibora Lesňáka;
  • rozhodnutím Okresného súdu v Poprade bol predmetný pozemok vrátený do vlastníctva Mesta Levoča;
  • žiadateľ sa v záujme nepredĺžovania trvania súdneho sporu vzdal odvolania voči rozhodnutiu Okresného súdu v Poprade;
  • žiadateľ má záujem nadobudnúť vlastníctvo k predmetnému pozemku za štandardných podmienok, stanovených Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom Mesta Levoča;
  • predmetný pozemok je značne svahovitý a Mesto Levoča ho nepotrebuje na plnenie svojich úloh;
  • žiadateľ je vlastníkom susedných nehnuteľností (pozemkov), na ktorých plánuje v budúcnosti realizovať výstavbu rodinného domu.


2. Mesto Levoča má zámer predať pozemok v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – parc. č. KN-C 2888/478 – zast. pl. a nádv., s výmerou 206 m2, oddelený na podklade geometrického plánu č. 43356826-10/2017, vyhotoveného dňa 05.04.2017 Vladimírom Čechom – GEOPLUS, IČO: 43356826, s miestom podnikania J. Francisciho 1729/28, 054 01 Levoča,  z pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 120 472 m2 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča p. Pavlovi Hockickovi, rod. Hockicko, nar. 21.04.1968 a manž. Mgr. Andrei Hockickovej, rod. Gabaniovej,nar. 08.12.1976, obaja trvale bytom Greschika 3430/8A, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

  • požadovaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých  žiadatelia sú bezpodieloví spoluvlastníci;
  • jeho predaj žiadateľom umožní rozšíriť si záhradu;
  • požadovaný pozemok nie je vhodný na samostatné osobitné využitie;
  • v zmysle Územného plánu mesta Levoča požadovaný pozemok nie je plánovaný na využitie.


3. Mesto Levoča má záujem prenajať podkrovné priestory veže v budove s. č. 1, postavenej na pozemku parc. č. C-KN 4, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 1 v Levoči (bazilika Sv. Jakuba) priamym prenájom v súlade s § 9a) ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spoločnosti LEVONET, s.r.o. Námestie Majstra Pavla č. 38, Levoča (IČO: 36480983), za účelom umiestnenia a prevádzkovania zariadenia pre vysielanie internetového signálu za obvyklé nájomné 500 eur/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou šesť mesiacov.

Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa určuje do 21.04.2017 do 14.00 hod, na adresu Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča v zalepenej obálke s označením „NMP 1 – veža baziliky“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.


4. Mesto Levoča má zámer zameniť pozemky v lok. ul. Uhoľná k. ú. Levoča a to: časť pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka parc. č. KN-C 224/1  – zast. pl., o výmere (cca 27 m2) podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady (ďalej len „GP“) a stavbu chodníka,  ktorých vlastníkom je mesto Levoča za časť pozemku parc. č. KN-C 186 – zast. pl. o výmere podľa  GP a časť pozemku parc. č. KN-C 187 – záhrada, o výmere podľa GP (výmera spolu cca 29 m2), ktorých vlastníkom je žiadateľ, bez zapísanej ťarchy na LV, t.j. bez záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava, medzi mestom Levoča, IČO:  IČO: 329321 žiadateľom Ing. Róbertom Novotným, nar.: 22.4.1969, bytom: Lesná č. 7, Levoča, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na časti zamieňaných pozemkov parc. č. KN-C 186 a parc. č. KN-C 187 po celej dĺžke okolo nového ohradového múra žiadateľ vybuduje chodník, ktorý odovzdá do vlastníctva mesta za cenu dohodou, rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov bude bez finančného vyrovnania a to v prospech mesta Levoča.


Vyvesené: 10.04.2017
Zvesené:

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka