Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

1. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Bottovej ulice v Levoči, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 615 – zast. pl. a nádv. s výmerou cca. 30 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady, pre MUDr. Denisu Janovskú, rod. ..., nar. ..., trvale bytom ..., 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 euro/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľka nevyhnutne potrebuje tento pozemok upraviť na prístup motorovými vozidlami za účelom zvýšenej starostlivosti o nehnuteľnosti a dreviny v jej vlastníctve, nachádzajúce sa v mestskej pamiatkovej rezervácii.

2. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/28 – orná pôda s výmerou 945 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 65/2018, vypracovaného dňa 02.10.2018 Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 15.10.2018 pod číslom G1-319/18, pre JUDr. Martina Bašistu, rod. ..., trvale bytom ..., 059 91 Veľký Slavkov, SR, za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

3. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať nehnuteľnosti v lok. ul. Kukučínova, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-E 7063/1 – zast. pl., s výmerou 6 m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 1072/1 – záhrada, s výmerou 1 m2, pre Ing. Petra Sedláka, rod. ..., nar. ..., trvale bytom: ..., Petrovany, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2/rok v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer pozemky na vlastné náklady zastavať stavbou schodísk pre účely zabezpečenia vstupov do objektu Klasicistického pavilónu, ktorý bude slúžiť na podnikateľské účely. Iné technické riešenie umiestnenia stavby schodísk nie je možné z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, ktorý je celý zastavaný hore citovanou stavbou.

Prenájom hore uvedených pozemkov sa bude realizovať formou Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 27994/2018/OM/258 zo dňa 26.11.2018 za tam uvedených podmienok.

4. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať nehnuteľnosti v lok. ul. Lomnická, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 5118/23 – orná pôda, s výmerou 121m2 za účelom uloženia inžinierskych sietí (plynovodu, vodovodu, kanalizácie, telekomunikačných zariadení a verejného osvetlenia) a výstavby miestnej komunikácie pre stavbu pod názvom „IBV Lomnická ulica, Levoča“, pre Jozefa Gaduša, rod. ..., nar. ... a manž. Anastáziu Gadušovú, rod. ..., nar. ..., obaja  bytom: ..., Levoča (ďalej len „žiadatelia“), na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok žiadatelia významne zhodnotia tým, že na ňom zrealizujú stavbu miestnej komunikácie a verejného osvetlenia.

Prenájom hore uvedeného pozemku sa bude realizovať formou Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 22638/2018/OM/257 zo dňa 20.7.2018 za tam uvedených podmienok.

5. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať časť pozemku parc. č. KN-C 4588/63 s výmerou 4,16 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Levoča, Novoveská cesta v areáli Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh, pre spoločnosť Helske, s. r. o., ..., Bratislava, IČO .... za nájomné vo výške 100 eur/ks/rok v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho vo významnom rozvoji mesta Levoča uskutočnením stavby „HELSKE PRODUCT PARK“. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, s účinnosťou 01.03.2019.   

 

Vyvesené: 29.01.2019

Zvesené:


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka