Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa


Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  
 

1. Mesto Levoča má záujem predať nehnuteľnosti v lok. Fedor jarok k.ú. Levoča t.j. pozemok označený novým parc. č. KN-C 6687/150 –– ost. pl., s výmerou 39 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. plánu č. 33981302-60/2017, vyhotoveného dňa 30.8.2017, geodetom Jánom Burikom, od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 - ost. pl., s výmerou 7 9582 m2, pre Dušana Kamenického, rod. Kamenický, nar. 29.8.1939 a manž. Emíliu Kamenickú, rod. Tuščáková, nar. 29.10.1939, obaja trvale bytom Pri prameni č. 1340/6, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorý spočíva v tom, že časť pozemku  je zastavaná drobnou stavbou – prístrešok bez súp. č., pre osobné motorové vozidlo.


2. Mesto Levoča má zámer predať časť pozemku v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča,  parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 12 m2) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Michal Nováka, rod. Novák, nar. 3.8.1984, bytom: Francisciho č. 7, Levoča, za kúpnu cenu 35 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák.   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie je možné využiť na výstavbu samostatne stojacej garáže z dôvodu priestorovej nedostatočnosti a dodržania dostatočnej vzdialenosti od stojacich garáži, žiadateľ pozemok zástava stavbou atypickej garáže na parkovanie auta, prívesného vozíka a motocykla, pričom táto stavba  zabráni vytváraniu skládok domového odpadu a rôzneho nepotrebného odpadu z motorových vozidiel. 


3. Mesto Levoča má zámer predať pozemok v lok. Fedor jarok k. ú. Levoča a to: časť parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou (cca 100 m2) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklad, pre Ing. Jána Gejdoša, rod. Gejdoš, nar. 5.5.1952, trvale bytom ul. Nová č. 1029/86, Poprad-Veľká, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorý spočíva v tom, že časť pozemku je zastavaná drobnými stavbami – dreváreň a ohnisko so sedením, vo vlastníctve žiadateľa.


4. Mesto Levoča má záujem zameniť nehnuteľností  v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to:

-  pozemok parc. č. KN-C 2868/222 – ost. pl., s výmerou 24 m2, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 7750 na Petra Kočiša,  v celosti, za

-  pozemok parc. č. KN-C 2888/482 – zast. pl., s výmerou 24 m2,  ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča , v celosti.

Po zámene pozemkov, vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2868/222 – ost. pl., s výmerou 24 m2, sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321, v celosti a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2888/482 – zast. pl., s výmerou 24 m2, sa stane  Peter Kočiš, rod. Kočiš, nar.: 14.8.1984, bytom J. Francisciho č. 24, Levoča, v celosti, bez finančného vyrovnania, v súlade ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že na pozemku, ktorý nadobudol Peter Kočiš od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať stavbu garáže, lebo bola by prekážkou pre vstup už tam stojacich garáží.                          


5. Mesto Levoča má záujem zameniť nehnuteľností  v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to:

-  pozemky parc. č. KN-C 2868/220 – ost. pl., s výmerou 24 m2 a parc. č. KN-C 2868/221 – ost. pl., s výmerou 24 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 7694  na Denisa Krajňáka,  v celosti, za

-  pozemky parc. č. KN-C 2888/480 – zast. pl., s výmerou 24 m2 a parc. č. KN-C 2888/481 – zast. pl., s výmerou 24 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.

Po zámene pozemkov, vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/220 – ost. pl., s výmerou 24 m2 a  parc. č. KN-C 2868/221 – ost. pl., s výmerou 24 m2, sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321, v celosti a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2888/480 – zast. pl., s výmerou 24 m2 a parc. č. KN-C 2888/481 – zast. pl., s výmerou 24 m2,  sa stane  Denis Krajňáka, rod. Krajňák, nar.: 6.3.1984, bytom J. Francisciho č. 21, Levoča, v celosti, bez finančného vyrovnania, v súlade ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že na pozemkoch, ktoré nadobudol Denis Krajňák od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať stavby garáží, lebo boli by prekážkou pre vstup už tam stojacich garáží.


6. Mesto Levoča má záujem zameniť nehnuteľností  v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to:

-  pozemky parc. č. KN-C 2868/263 – ost. pl., s výmerou 18 m2, parc. č. KN-C 2868/264 – ost. pl., s výmerou 13 m2, parc. č. KN-C 2868/266 – ost. pl., s výmerou 9 m2 a parc. č. KN-C 2868/268 – ost. pl., s výmerou 5 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 7386 na Štefana Švancára a manž. MUDr. Michalu Švancárovú Tatranskú, rod. Tatranská, v celosti, za

-  pozemky parc. č. KN-C 2868/257 – ost. pl., s výmerou 15 m2, parc. č. KN-C 2868/258 – ost. pl., s výmerou 12 m2, parc. č. KN-C 2868/259 – ost. pl., s výmerou 8 m2 a parc. č. KN-C 2868/260 – ost. pl., s výmerou 4 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.

Po zámene pozemkov, vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/263 – ost. pl., s výmerou 18 m2, parc. č. KN-C 2868/264 – ost. pl., s výmerou 13 m2, parc. č. KN-C 2868/266 – ost. pl., s výmerou  9 m2 a parc. č. KN-C 2868/268 – ost. pl., s výmerou 5 m2, sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321, v celosti a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/257 – ost. pl., s výmerou 15 m2, parc. č. KN-C 2868/258 – ost. pl., s výmerou 12 m2, parc. č. KN-C 2868/259 – ost. pl., s výmerou 8 m2 a parc. č. KN-C 2868/260 – ost. pl., s výmerou 4 m2, sa stane Štefan Švancár, rod. Švancár, nar.: 19.10..1980 a manž. MUDr. Michala Švancároá Tatranská, rod. Tatranská, nar.: 24.11.1984, obaja bytom J. Francisciho č. 17,  Levoča, v celosti, s finančným vyrovnaním a to: za rozdiel vo výmere (6 m2) mesto Levoča vráti Štefanovi Švancárovi a manž. kúpnu cenu vo výške 273 eur, v súlade ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení z dôvodu  hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že na pozemkoch, ktoré nadobudol Štefan Švancár a manž. od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať stavby garáží, lebo boli by prekážkou v ceste a vstupu už tam stojacich garáží.


7. Mesto Levoča má záujem zameniť nehnuteľností  v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to:

-  pozemky parc. č. KN-C 2868/270 – ost. pl., s výmerou 2 m2 a parc. č. KN-C 2868/272 – ost. pl., s výmerou 1 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 3174 na Miroslava Ušáka a manž. Martinu Ušákovú, rod.: Kleinová,  v celosti, za

-  pozemky parc. č. KN-C 2868/261 – ost. pl., s výmerou 1 m2 a parc. č. KN-C 2868/262 – ost. pl., s výmerou 8 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.

Po zámene pozemkov, vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2868/270 – ost. pl., s výmerou 2 m2 a parc. č. KN-C 2868/272 – ost. pl., s výmerou 1 m2, sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321, v celosti a vlastníkom pozemkov parc. č.  KN-C 2868/261 – ost. pl., s výmerou 1 m2 a parc. č. KN-C 2868/262 – ost. pl., s výmerou 8 m2, sa stane Miroslav Ušák, rod. Ušák, nar.: 19.1..1974 a manž. Martina Ušáková, rod. Kleinová, nar.: 4.11.1978, obaja bytom J. Czauczika č. 1, Levoča, v celosti, s finančným vyrovnaním a to: za rozdiel vo výmere (6 m2) Miroslav Ušák a manž. doplatia mestu Levoča kúpnu cenu vo výške 210 eur, v súlade ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že na pozemkoch, ktoré nadobudol Miroslav Ušák a manž  od mesta Levoča, nie je  možné zrealizovať stavby garáží, lebo boli by prekážkou v ceste a vstupu už tam stojacich garáží


8. Mesto Levoča má záujem zameniť nehnuteľností v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča a to:

-  pozemok parc. č. KN-C 2868/237 – ost. pl., s výmerou 23 m2, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 7090 na Petra Antala,  v celosti, za

-  pozemok parc. č. KN-C 2888/479 – zast. pl., s výmerou 23 m2,  ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča , v celosti.

Po zámene pozemkov, vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2868/237 – ost. pl., s výmerou 23 m2, sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321, v celosti a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2888/479 – zast. pl., s výmerou 23 m2, sa stane  Peter Antal, rod. Antal, nar.: 10.6.1986, bytom J. Francisciho č. 17, Levoča, v celosti, bez finančného vyrovnania, v súlade ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že mesto Levoča odpredalo Petrovi Antalovi pozemok, ktorý nie je vhodný na výstavbu garáže z dôvodu, že na pozemku, ktorý nadobudol Peter Antal od mesta Levoča, nie je technicky možné zrealizovať stavbu garáže.


9. Mesto Levoča má záujem zameniť nehnuteľností v lok. Lev. Dolina k. ú., Levoča a to:

- pozemok označený novým parc. č. KN-C 6894/XX – tr. tráv. porast, s výmerou XX m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. plánu č. XX/2017, vyhotoveného dňa XX.9.2017, geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. č. KN-C 6916/6 – orná pôda, s výmerou 3450 m2, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva  (ďalej len „LV“) č. 6491 na MUDr. Ingrid Dzurňákovú, rod. Venglarčíková, v celosti, za

- pozemok parc. č. KN-C 6873/5 – zast. pl., s výmerou 243 m2 s drobnou stavbou, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľnosti a za pozemok parc. č. KN-C 6871/28 – ost. pl., s výmerou 589 m2, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV č. 1 na mesto Levoča, v celosti.

Po zámene pozemkov, vlastníkom pozemku označenom novým parc. č. KN-C 6894/XX – tr. tráv. porast, s výmerou XX m2 sa stane mesto Levoča, IČO: 00 329 321, v celosti a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 6873/5 – zast. pl., s výmerou 243 m2 s drobnou stavbou, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľnosti a za pozemok parc. č. KN-C 6871/28 – ost. pl., s výmerou 589 m2 sa stane MUDr. Ingrid Dzurňákovú, rod. Venglarčíková, nar. 27.4.1971, bytom Bottova č. 263/2, Levoča, v celosti, s tým, že za rozdiel vo výmere (9 m2) vo výške 20 eur/m2 doplatí MUDr. Ingrid Dzurňáková mestu Levoča, v súlade ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že vlastníčka pozemku označenom novým parc. č. KN-C 6894/XX nesúhlasí s odpredajom ale súhlasí so zámenou pozemkov.  Mesto Levoča o cit. pozemok má záujem, lebo na tomto pozemku chce realizovať výstavbu stavby pod názvom „Cykloturisticky chodník - Levoča IV. etapa“.

10. Mesto Levoča má zámer predať pozemok v k. ú. Levoča, v lok. ul. Nad tehelňou - parc. č. KN-C 2756/16 – zast. pl. a nádv., s výmerou 75 m2 ; oddeleného na podklade geometrického plánu č. 47/2017, vyhotoveného dňa 17.07.2017 Ing. Petrom Garnekom - GEODET, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, Sp. Nová Ves z pozemku parc. č. KN-C 2756/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 410 m2   k. ú. Levoča,  vo vlastníctve mesta Levoča t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre p. Kláru Šimoničovú, rod. Šimoničovú, nar. 03.12.1964, trvale bytom Nad tehelňou 1418/14, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2  ; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve žiadateľky, prevádzaný pozemok umožní žiadateľke rozšíriť si záhradu a nie je vhodný na samostatné osobitné využitie.

11. Mesto Levoča má zámer v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča a vo zvýšení počtu pracovných miest v HPZ Levoča uzavrieť Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 23975/OM/2017 zo dňa 31.7.2017, uzavretej so spoločnosťou Helske, s. r. o. Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 47211253, predmetom ktorého budú tieto zmeny:

  1. článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa:

m.č. 3.12umyvárka ženyo výmere19,42 m2

m.č. 3.17predsieň WC mužio výmere6,16 m2

m.č. 3.18WC mužio výmere11,98 m2

o výmere spolu 370,83 m2

  1. článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia:
    • nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 14 833,20 euro ročne,
    • nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných čiastkach v sume 1 236,10 euro.

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy ostávajú nezmenené.

S účinnosťou od 01.10.2017.  

 

Vyvesené: 5.8.2017
Zvesené:

 


 

ďalšie dni

Sobota 23.9.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 23.9.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 23.9. - 24.9.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka