Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  


1. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľností v lok. Mariánska hora k.ú. Levoča, t.j. pozemok parc. č. KN-C 7013/52 – ost. pl., o výmere 114 m2 a stavbu „Mariánska hora - Ružencová záhrada s chodníkom“ na pozemku parc. č. KN-C 7013/52, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľnosti, pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 52, Levoča, kúpna cena 1 euro/m2 za pozemok a 7 737,50 eur za stavbu, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ pozemok významne zhodnotil tým, že sa podieľal na realizácií stavby, ktorá slúži sakrálnym účelom, pozemok a stavba sa nachádzajú v areáli Mariánska hora, pričom o celý areál Mariánskej hory sa stará a udržiava žiadateľ. 

 

Vyvesené: 09.10.2018
Zvesené:


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka