Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  


1. Mesto Levoča má záujem prenajať pozemky v k. ú. Levoča, v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh - parc. č. KN-C 4588/83, KN-C 4588/84, KN-C 4588/86, KN-C 4588/88 a KN-C 4588/89, spolu s výmerou 13 600 m2 , oddelené na podklade geometrického plánu č. 37/2017, vyhotoveného Ing. Jurajom Fabianom – GK FABIAN, z pozemkov parc. č. KN-E 4603, KN-C 4588/63 a KN-C 4588/69 k. ú. Levoča, pre spol. Helske, s. r. o., so sídlom Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 211 253 za nájomné 0,60 eur / m2 / rok, stanovené v súlade s Článkom 22, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na prenajatých pozemkoch nájomca zrealizuje stavbu „HELSKE PRODUCT PARK“, čím významne prispeje k rozvoju Mesta Levoča.

 

Vyvesené: 26.05.2017
Zvesené:

 

 


 

Dnes má službu:

U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča

ďalšie dni

Sobota 27.5.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 27.5.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 27.5.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 27.5. - 28.5.
Zelená lekáreň
Železničný riadok 2,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka