Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa


Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

1. Mesto Levoča má zámer predať časť pozemku v lok. ul. Popradská cesta, k. ú. Levoča,  parc. č. KN-E 7164/2 – zast. pl., s výmerou cca 50 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Ondreja Polláka, rod. Polák, nar. 19.6.1989, bytom: Popradská cesta č. 914/13, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie je možné využiť na žiadnu výstavbu samostatne stojacej stavby z dôvodu že je to medza, je zlý prístup už k jestvujúcemu rodinnému domu a pred rodinným domom nie je možnosť parkovania lebo sa nachádza v tesnej blízkosti štátnej cesty I/18 Levoča – Poprad, úpravou pozemku sa vylepší prístup – vstup do rod. domu a tým sa vyrieši aj problém s parkovaní motorových vozidiel pred cit. rod. domom.

2. Mesto Levoča má zámer predať pozemok parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 171 m2, v lok. Levočská Dolina, v katastrálnom území Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Mareka Jendrála, rod. Jendrál, nar. 12.09.1980 a manž. Máriu Jendrálovú, rod. Baďuríkovú, nar. 07.04.1982, obaja trvale bytom Zelená 289/54,  053 14 Spišský Štvrtok, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

 • prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v susedstve nehnuteľností v spoluvlastníctve žiadateľov;
 • prevádzaný pozemok umožní žiadateľom realizovať výstavbu garáží s ubytovaním v podkroví a teda vytvorí predpoklad pre skvalitnenie služieb poskytovaných v objekte v spoluvlastníctve žiadateľov;
 • predaj požadovaného pozemku žiadateľom vytvorí predpoklad pre výrazné zvýšenie estetickej úrovne požadovaného pozemku a teda i danej lokality;      
 • prevádzaný pozemok t. č. mesto nevyužíva a nepotrebuje na plnenie svojich úloh.


3. Mesto Levoča má zámer zmeniť uznesenie č. 20 z 32. zasadnutia MZ v Levoči zo dňa 16.11.2017, ktorým bola schválená zámena nehnuteľností v lok. ul. M. R. Štefánika v Levoči, k. ú. Levoča medzi RNDr. Janou Olejárovou a Ing. Andreou Laciakovou na jednej strane a Mestom Levoča na druhej strane, a to tak, že z uznesenia sa vypustí táto veta: „a zároveň  v súlade s Článkom 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení uhradia aj odplatu za neoprávnené užívanie pozemku vo výške 819 eur.“

 

4. Mesto Levoča má zámer so spol. euroAWK, spol. s r. o., Brečtanova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683 uzavrieť Zmluvu o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na pozemkoch mesta v súlade s ustanovením §9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva v zabezpečení verejných potrieb obyvateľov Mesta Levoča v oblasti životného prostredia a kultúry cestovania vo verejnej doprave. Predmetom tejto zmluvy je najmä:

 • Výstavba a prevádzkovanie 4-modulového prístrešku pre cestujúcich na autobusovej zastávke na Nám. Štefana Kluberta s dvomi integrovanými CityLight vitrínami;
 • Výstavba a prevádzkovanie 3-modulového prístrešku pre cestujúcich na autobusovej zastávke na Prešovskej ul. s jednou integrovanou CityLight vitrínou;
 • Prevádzkovanie existujúceho obojstranného reklamného panelu v lok. autobusovej stanice v Levoči;
 • Výstavba a prevádzkovanie samostatne stojacich osvetlených City-light vitrín na sídl. Západ, sídl. Pri prameni a na autobusovej stanici, spolu v počte 3 ks;
 • Dohoda zmluvných strán na úhrade nájomného v súlade s ustanoveniami Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom Mesta Levoča v planom znení;
 • Dohoda o dobe platnosti tejto zmluvy na dobu určitú 10 rokov od nadobudnutia účinnosti;
 • Dohoda o realizácii majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľnosti – pozemku pod prístreškom na Prešovskej ul. s vlastníkom (nájomná zmluva medzi mestom a Slovenskou správou ciest).

 

5. Mesto Levoča má zámer uzavrieť Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 23975/OM/2017 zo dňa 31.7.2017 uzavretej so spoločnosťou Helske, s. r. o. Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 47211253, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča a vo zvýšení počtu pracovných miest v HPZ Levoča, predmetom ktorého budú tieto zmeny:

 1. článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa:

m.č. 1.01/A sklad o výmere64,15 m2

o výmere spolu434,98 m2

 1. článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia:
  • nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 16 116,24 euro ročne,
  • nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných čiastkach v sume 1 343,02 euro.

Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 23975/OM/2017 zo dňa 31.7.2017 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 ostávajú nezmenené. Účinnosť dodatku: od 01.03.2018.  


6.  Mesto Levoča má zámer uzavrieť Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 23009/OM/2017 zo dňa 12.7.2017 uzavretej so spoločnosťou Helske, s. r. o. Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 47211253, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča a vo zvýšení počtu pracovných miest v HPZ Levoča, predmetom ktorého budú tieto zmeny:

 1. článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa:

m.č. 1.01 sklad o výmere 221 m2

o výmere spolu 546 m2

 1. článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia:
  • nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 12 007,56  euro ročne,
  • nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných čiastkach v sume 1 000,63 euro.

Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 23009/OM/2017 zo dňa 12.7.2017 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 ostávajú nezmenené. Účinnosť dodatku: od 01.04.2018.  

 

7. Mesto Levoča má zámer uzavrieť Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 4616/2014/OM/2 zo dňa 27.02.2014, uzavretej medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a spol. LEVOTEC s. r. o., Novoveská cesta 2848/40, 054 01 Levoča ako nájomcom, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v podpore zamestnanosti v meste Levoča a vo zvýšení počtu pracovných miest v HPZ Levoča, predmetom ktorého budú tieto zmeny:                                  

 1. článok III. Predmet nájmu sa mení a dopĺňa:

m.č. 1.10predsieňo výmere5,10 m2

m.č. 1.11sklado výmere5,74 m2

m.č. 1.12sklado výmere27,00 m2

o výmere spolu3 418,77 m2

 1. článok VI. Nájomné a jeho splatnosť, body 1 a 2 sa menia:
  • nájomné je dohodou zmluvných strán určené na sumu 90 969,24  euro ročne,
  • nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných čiastkach v sume 7 580,77 euro.

Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 4616/2014/OM/2 zo dňa 27.02.2014 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2015, Dodatku č. 2 zo dňa 17.12.2015, Dodatku č. 3 zo dňa 09.06.2017 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.07.2017 ostávajú nezmenené. Účinnosť dodatku č. 5: od 01.03.2018.  


8. Mesto Levoča má zámer predať časť pozemku parc. č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, s výmerou cca 5 216 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre spol. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, SR, IČO 36 168 335 za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na prevádzanom pozemku kupujúci v lyžiarskom stredisku Resortu Levočská Dolina vybuduje novú zjazdovku pre deti, čím dôjde k zvýšeniu návštevnosti, ako aj bezpečnosti tejto skupiny lyžiarov.

 

Vyvesené: 30.01.2018
Zvesené:


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka