Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa


Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  
 

1. Mesto Levoča má záujem predať pozemok parc. č. KN-C 1389/13 – ost. pl. s výmerou 168 m2  v k. ú. Levoča, oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1389/1 v lokalite sídl. Pri prameni, pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Nám. Štefana Kluberta 7, 054 28 Levoča, za kúpnu cenu vo výške 20,00 eur / m2, stanovenú v súlade s Článkom 22, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento pozemok je pre kupujúceho nevyhnutný z dôvodu realizácie rekonštrukčných prác na objekte v jeho vlastníctve (oprava a zateplenie fasády objektu).


Vyvesené: 16.06.2017
Zvesené:

 

2. Mesto Levoča má záujem prenajať časť nebytových priestorov s výmerou 140 m2 v objekte s. č. 2848, nachádzajúcom sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh, Novoveská cesta, 054 01 Levoča (Administratívna budova výrobnej haly M4) pre spoločnosť Helske, s. r. o., so sídlom Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 211 253 za nájomné 40,00 eur / m2 / rok, stanovené v súlade s Článkom 25, písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ uvedené nebytové priestory nevyhnutne potrebuje na zabezpečenie zázemia pre realizáciu stavby „HELSKE PRODUCT PARK“, čím významne prispeje k rozvoju Mesta Levoča, a Mesto zároveň ku dňu podania žiadosti neeviduje iného záujemcu o nájom uvedených nebytových priestorov.


Vyvesené: 20.06.2017

 

3.  Mesto Levoča má záujem prenajať pozemky v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri podkove:

- časť parc. č. KN-C 2352/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 236 m2,
- časť parc. č. KN-C 1074/15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 15 m2;

označených geometrickým plánom č. 39/2017 vyhotoveným dňa 29.06.2017 Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637, Zimná 2547/107, Sp. N. Ves, parc. č. KN-C 2352/9 – zast. pl. a nádv., s výmerou 251 m2 ;

- parc. č. KN-C 2351/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 83 m;

pre spoločnosť M&B – BAU, s. r. o., IČO: 50 034 421, so sídlom: Jamník 130, 033 01 Liptovský Hrádok na účel realizácie stavby CHODNÍK „PRI PODKOVE“ V LEVOČI a to v súvislosti so stavbou „Obchodné centrum Levoča – spevnené plochy – parkoviská a komunikácie“, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2 /rok, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:
- zrealizovanie výstavby chodníka pre peších bolo podmienkou v zmysle stavebného povolenia mesta Levoča č.: SÚ 115/2909/2016/Dzá  zo dňa  03.02.2016, ktorým bola povolená realizácia stavby „Obchodné centrum Levoča – spevnené plochy – parkoviská a komunikácie“;
- pozemky budú významne zhodnotené a výstavba stavby „CHODNÍK „PRI PODKOVE“ V LEVOČI“ prispeje k rozvoju mesta.

Vyvesené: 03.07.2017

 


 

ďalšie dni

Sobota 29.7.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 29.7.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 29.7.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 29.7. - 30.7.
Sophus
Kukučínova 3,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka