Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

 

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

1. Mesto Levoča má zámer predať nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: stavbu s. č. 1069, (o. č. 5), postavenú na pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv. a pozemok parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2, t. č. zapísané na liste vlastníctva č. 1 k. ú.  Mgr. Renáte Plachetkovej, rod. Plachetková, nar. 02.01.1991, trvale bytom Mlynská 345, 053 34 Švedlár, SR za kúpnu cenu 50 000 eur v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

 • obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom na predaj týchto nehnuteľností v minulosti (v r. 2012) bola neúspešná;
 • kupujúca zamýšľa predmetný objekt zrekonštruovať, teda ho významne zhodnotiť, čím prispeje   k rozvoju danej lokality a k zvýšeniu jej estetickej úrovne;      
 • prevádzané nehnuteľnosti mesto už dlhodobo nevyužíva a nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

Obsahom kúpnej zmluvy bude:

a) akceptácia záväzku kupujúcej stavbu zrekonštruovať v zmysle priloženého nákresu – situácie s popisom plánovanej rekonštrukcie  a sprevádzkovať do 5 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy;

b) dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle písm. a);

c) akceptácia zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností po dobu rekonštrukcie stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia;

 

2. Mesto Levoča má zámer zrealizovať zámenu nehnuteľností v lok. ul. Za sérdiou, k. ú. Levoča, kde:

 • na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1269/5 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú Levoča, vo vlastníctve Jána Gaduša, rod. Gaduša, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 Levoča, SR, nar. 17.06.1957, zapísaný na liste vlastníctva č. 371, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1269/2 – zast. pl. s výmerou 35 m2, k. ú. Levoča zapísanom na liste vlastníctva č. 371, a to Geometrickým plánom na oddelenie pozemkov p. č. 1265/2, 1269/5 č. 17/2018, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637 dňa 26.03.2018;
 • na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1265/2 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú Levoča, vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1265 – zast. pl. s výmerou 5 949 m2, k. ú. Levoča, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, a to Geometrickým plánom na oddelenie pozemkov p. č. 1265/2, 1269/5 č. 17/2018, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637 dňa 26.03.2018, a to tak, že:
 • Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1269/5 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú Levoča od Jána Gaduša, rod. Gaduša, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 Levoča, SR, nar. 17.06.1957 a zároveň
 • p. Ján Gaduš, rod. Gaduš, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 Levoča, SR, nar. 17.06.1957 nadobudne vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1265/2 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú Levoča, od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321

pričom k zámene dochádza bez ďalšieho finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou pozemkov dôjde k majetkoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľností, ktoré je nevyhnutné pre realizáciu stavby s názvom Prístupová komunikácia IBV Za Sedriou v Levoči, ktorej investorom je Mesto Levoča.

 

3. Mesto Levoča má zámer prenajať nehnuteľností v lokalite tzv. „Detského raja“, a to:

LV č.

Číslo parcely

Register KN

Celková výmera v m2

Spoluvlastnícky podiel

Druh pozemku

1

309

C

1849

1/1

Záhrada

1

310

C

395

1/1

zastavaná plocha a nádvorie

1

311

C

725

1/1

zastavaná plocha a nádvorie

1

312

C

151

1/1

zastavaná plocha a nádvorie

1

313

C

357

1/1

Záhrada

1

314

C

274

1/1

Záhrada

1

315

C

185

1/1

zastavaná plocha a nádvorie

4376

1305/1

E

464

1/1

Záhrada

4376

1305/2

E

311

1/1

Záhrada

vrátane nebytových priestorov a drobných stavieb, neoznačených súpisným číslom a nezapísaných v katastri nehnuteľností, nachádzajúcich sa na uvedených pozemkoch, pre HUMANITÁR, n. o., so sídlom: Škultétyho 19, Prešov 080 01, SR, IČO: 37 886 932 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúcom v účele, na ktorý plánuje nájomca tieto nehnuteľnosti užívať, ktorým je najmä obnova historickej časti mesta Levoča a obnova kultúrno-oddychovej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta a zároveň pomoc mesta pri obnove pracovných zručností, sociálnych kompetencií osôb trpiacich duševným ochorením a integrácia týchto osôb do bežného života, a dobu neurčitú, minimálne však 5 rokov za nájomné vo výške 1,00 eur / rok v súlade s Článkom 21, ods. 2 a Článkom 14, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení na hore uvedený účel.

 

4. Mesto Levoča má zámer prenajať nebytové priestory, a to: Vstupná chodba so schodiskom s výmerou 32 m2, Vstupná miestnosť s chodbou  s výmerou 36 m2, Čitáreň č. 1 s výmerou 15 m2, Čitáreň č. 2 s výmerou 15 m2, Kancelária s výmerou 35 m2, Čitáreň č. 3 s výmerou 52 m2, Sklad č. 1 s výmerou 4 m2, WC č. 1 s výmerou 3,5 m2, WC č. 2 s výmerou 3,5 m2, Chodba oproti WC s výmerou 12 m2, Čitáreň 4 s výmerou 54 m2, Čitáreň 5 s výmerou 30 m2, Sklad 2 s výmerou 42 m2, Átrium s výmerou 69 m2, s celkovou výmerou 403 m2, nachádzajúcich sa v objekte Námestie Majstra Pavla č. 58, v stavbe s. č. 58, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 45, k. ú. Levoča pre subjekt Prešovského samosprávneho kraja, ktorý bude prevádzkovateľom regionálnej knižnice v meste Levoča od 01.07.2018 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že nájomca plynule nadviaže na doterajšiu činnosť Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča v oblasti knižničných služieb pre občanov mesta a bude ju ďalej rozvíjať, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 10 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 25, ods. 1, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení na účel zriadenia a prevádzkovania regionálnej knižnice v meste Levoča, s účinnosťou od 01.07.2018.

 

5. Mesto Levoča má zámer prenajať nehnuteľnosť v lokalite ul. Pri strelnici v Levoči, a to:
 

 • pozemok parc. č. KN-C 2117/3 – ostatná plocha s výmerou 394 m2
 • časti pozemku parcelné číslo KN-E 2604/2 – orná pôda s výmerou 74 m2;
 • časti pozemku parcelné číslo KN-E 2603 – trvalé trávnaté porasty s výmerou 682 m2;
 • časti pozemku parcelné číslo KN-E 2522 – trvalé trávnaté porasty s výmerou 361 m2,

  v k. ú. Levoča pre ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO 36168335 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúcom v zámere nájomcu zrealizovať na predmete nájmu a na vlastné náklady výstavbu technickej vybavenosti IBV Pri strelnici, súčasťou ktorej bude aj miestna komunikácia, ktorú po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prevedie do vlastníctva mesta Levoča za kúpnu cenu vo výške 1 euro, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 22, ods. 4 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení na hore uvedený účel.

 

Vyvesené: 10.04.2018

Zvesené:

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka