Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

1. Mesto Levoča má zámer predať pozemok v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – parc. č. KN-C 2888/486 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2 , oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-67/2017, vyhotoveného dňa 03.10.2017 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39 od pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 120 142 m2, k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1, MUDr. Martinovi Tkáčovi, rod. Tkáč, nar. 24.10.1954 a manž. Ing. Márii Tkáčovej, rod. Staňová, nar. 19.03.1953, obaja trvale bytom J. Francisciho 1697/24, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že - prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve menovaných; nie je vhodný na samostatné osobitné využitie; umožní menovaným rozšíriť si záhradu; nie je pre mesto potrebný na plnenie jeho úloh a jeho predajom sa zabezpečí zachovanie uličnej čiary.  


2. Mesto Levoča má zámer predať nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/274 - ost. pl., s výmerou 13 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-73/2017, vyhotoveného dňa 23.10.2017, geodetom Jánom Burikom, od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 - ost. pl., s výmerou 2 6150 m2, Michalovi Novákovi, rod. Novák, nar. 3.8.1984, bytom: Francisciho č. 7, Levoča, za kúpnu cenu 35 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie je možné využiť na výstavbu samostatne stojacej garáže z dôvodu priestorovej nedostatočnosti a dodržania dostatočnej vzdialenosti od stojacich garáži, žiadateľ pozemok zástava stavbou atypickej garáže na parkovanie auta, prívesného vozíka a motocykla, pričom táto stavba zabráni vytváraniu skládok domového odpadu a rôzneho nepotrebného odpadu z motorových vozidiel. 


3. Mesto Levoča má zámer prenajať pozemok v k. ú. Levoča, v lok. ul. Michala Hlaváčka, časť parc. č. KN-C 1492/1 – ostatné plochy, s výmerou 17 m2 tak, ako je to vymedzené v geodetickom zameraní vyhotovenom Jánom Buríkom – GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 053 71 Nižné Repaše 39, Bc. Kataríne Iľašovej, rod. Ogurčáková, nar. 25.11.1965, trvale bytom Michala Hlaváčka 165/2, 054 01 Levoča, SR na účel realizácie okrasnej skalky, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2 /rok, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že pozemok požadovaný na prenájom bezprostredne susedí s pozemkom, ktorého je menovaná spolu so svojim manželom Františkom Iľašom bezpodielová spoluvlastníčka, menovaná na ňom zrealizuje okrasnú skalku, čím pozemok zhodnotí a pozemok nie je pre mesto potrebný na plnenie jeho úloh.


4. Mesto Levoča má zámer prenajať pozemok parc. č. KN-C 4588/69 – zastavaná plocha o výmere 301 m2  v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh spoločnosti Helske, s.r.o., so sídlom Ferka Urbánka 20/A, 052 01  Spišská Nová Ves, IČO 47211253 za nájomné 0,60 eur/m2/rok stanovené v súlade s článkom 22 ods. 7 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení a v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že prenajatý pozemok nájomca bude využívať ako zariadenie stanoviska pre stavbu „HELSKE PRODUCT PARK“, čím významne prispeje k rozvoju mesta Levoča. 


5. Mesto Levoča má zámer zrealizovať zámenu nehnuteľností v lok. ul. M. R. Štefánika v Levoči, k. ú. Levoča, kde:

  • na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2, k. ú Levoča, v spoluvlastníctve RNDr. Jany Olejárovej, rod. Olejárovej, trvale bytom M. R. Štefánika 984/3, Levoča, SR v podiele ½ a Ing. Andrei Laciakovej, rod. Olejárovej, trvale bytom Čínska 2530/18, Košice - Ťahanovce, SR v podiele ½, oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1384/1 – zast. pl. a nádv., k. ú. Levoča Geometrickým plánom č. 40/2017, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom (IČO: 34803637) dňa 07.07.2017;
  • na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, k. ú Levoča vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 00329321, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1380 – zast. pl. a nádv., k. ú. Levoča Geometrickým plánom č. 40/2017, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom (IČO: 34803637) dňa 07.07.2017 a pozemok parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 m2, k. ú Levoča vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 00329321, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1387 – zast. pl. a nádv., k. ú. Levoča Geometrickým plánom č. 40/2017, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom (IČO: 34803637) dňa 07.07.2017.

a to tak, že:

  • Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2, k. ú. Levoča od RNDr. Jany Olejárovej, rod. Olejárovej, trvale bytom M. R. Štefánika 984/3, Levoča, SR v podiele ½ a od Ing. Andrei Laciakovej, rod. Olejárovej, bytom Čínska 2530/18, Košice - Ťahanovce, SR v podiele ½, a zároveň
  • RNDr. Jana Olejárová, rod. Olejárová, trvale bytom M. R. Štefánika 984/3, Levoča, SR a Ing. Andrea Laciaková, rod. Olejárová, bytom Čínska 2530/18, Košice - Ťahanovce, SR nadobudnú spoluvlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, k. ú. Levoča, každá v podiele ½ a pozemku parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 m2, k. ú. Levoča, každá v podiele ½

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností, zastavaných stavbami vo vlastníctve RNDr. Jany Olejárovej a Ing. Andrei Laciakovej. Cena zamieňaných nehnuteľností je stanovená v súlade s Článkom 17, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení na 20 eur / m2 s výnimkou pozemku parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, kde je cena znížená o 30% na 14 eur /m2 z dôvodu značnej svahovitosti pozemku v súlade s Článkom 17, ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení. Rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 3 712 eur uhradia RNDr. Jana Olejárová, rod. Olejárová a Ing. Andrea Laciaková, rod. Olejárová spoločne a nerozdielne na bankový účet Mesta Levoča a zároveň v súlade s Článkom 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení uhradia aj odplatu za neoprávnené užívanie pozemku vo výške 819 eur.

 

Vyvesené: 30.10.2017

Zvesené:

                      

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka