Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

 

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

1. Mesto Levoča má zámer predať nehnuteľnosti v lok. ul. Pri strelnici, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 2120/4 – zast. pl., s výmerou 75 m2, pre Ing. Rudolfa Lesňáka, rod. Lesňák, nar. 29.3.1954, bytom: Slovenská č. 2559/32, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že mesto Levoča tento pozemok nepotrebuje na plnenie svojich úloh, nie je vhodný na iné samostatné využitie, je priestorovo nedostatočný a žiadateľ na vlastné náklady pozemok upraví, čím si vylepší jediný možný prístup k svojmu pozemku, na ktorom má zámer zrealizovať výstavbu rodinného domu.

2. Mesto Levoča má zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. Nad tehelňou,  k. ú. Levoča,  a to časť pozemku parc. č. KN-E 6146 – orná pôda, s výmerou cca 3 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Gejzu Šimoniča, rod. Šimonič, nar. 5.7.1969, bytom: Nad tehelňou č. 6, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer zastavať ho stavbou kúpeľne, ktorá bude súčasťou bytu č. 2 na prízemí bytového domu sup. č. 1409, ktorého je vlastníkom.

3. Mesto Levoča má zámer prenajať pozemok časť parc. č. KN-C 1713 – zast. pl., s výmerou cca 30 m2 (t. j. 3 m x 10 m) v lok. sídl. Rozvoj k. ú. Levoča, p. Pavlovi Iľašovi a manž., bytom sídl. Rozvoj č. 30, Levoča, za účelom ochrany bytu č. 1 pred vandalizmom oplotením pozemku pletivovým plotom a
za účelom výsadby kvetov, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 120 eur/ha/rok (0,012 eur/m2/rok),
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu k bytu č. 1, ktorý je
vo vlastníctve žiadateľov.

4. Mesto Levoča má zámer prenajať pozemok časť parc. č. KN-C 1713 – zast. pl., s výmerou cca 42 m2 (t. j. 3 m x 14 m) v lok. sídl. Rozvoj k. ú. Levoča, p. Tomášovi Jadvišovi, bytom sídl. Rozvoj č. 29, Levoča, z dôvodu oplotenia pozemku pletivovým plotom, výsadbou okrasných kríkov a kvetov a umiestnenia pieskoviska pre deti, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 120 eur/ha/rok (0,012 eur/m2/rok), v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu k bytu č. 2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

5. Mesto Levoča má zámer prenajať nehnuteľností v lok. ul. Lomnická k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 7165/3 – zast. pl., s výmerou 465 m2 a časti pozemku parc. č. KN-C 8727 – zast. pl., s výmerou 555 m2 za účelom uloženia inžinierskych sietí (plynovodu, vodovodu, kanalizácie, telekomunikačných zariadení a verejného osvetlenia) a výstavby miestnej komunikácie pre stavbu pod názvom „IBV Lomnická ulica, Levoča“, pre Jozefa Gaduša, rod. Gaduš, nar. 7.1.1969 a manž. Anastáziu Gadušovú, rod. Hritzová, nar. 28.12.1959, obaja  bytom: Za sedriou č. 52, Levoča (ďalej len „žiadatelia“), za nájomné vo výške 0,30 eur/m2/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona      č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky žiadatelia významne zhodnotia tým, že na nich zrealizujú stavbu miestnej komunikácie a verejného osvetlenia.

Obsahom nájomnej zmluvy bude:

a) žiadatelia sa zaväzujú odovzdať do vlastníctva mesta Levoča:

  • pozemky parc. č. KN-C 5151/20 - orná pôda, s výmerou 10 m2 a parc. č. KN-C 5151/19 - orná pôda, s výmerou 237 m2 ;
  • stavbu mestskej komunikácie a chodníka umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN-C 5151/20; parc.                      č. KN-C 5151/19 a parc. č. KN-C 7165/3 a
  • stavbu verejného osvetlenia aj s verejným osvetlením na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov,

za cenu vo výške zaplateného nájomného, ktoré uhradili žiadatelia za pozemky prenajaté mestom Levoča, a to najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na hore uvedenú stavbu;

 b) žiadatelia sa zaväzujú najneskôr v deň podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť na Mestský úrad v Levoči:

  • geometrické plány s vyznačenými vecnými bremenami a vyčíslenými rozsahmi vecných bremien všetkých inžinierskych sietí uložených v pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča za účelom uzatvorenia Zmlúv o zriadení vecných bremien, pričom vecné bremená budú spoplatnené podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča a
  • geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom a vyčísleným rozsahom vecného bremena                                   na stavebný objekt verejného osvetlenia, zrealizovaného na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov,                      za účelom uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta Levoča ako oprávneného z vecného bremena, pričom vecné bremeno bude spoplatnené podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča;

c) žiadatelia sa zaväzujú počas realizácie výstavby stavby IBV Lomnická ulica, Levoča neobmedziť prístup peši a motorovými vozidlami po prenajatých pozemkoch k rodinným domom a k poľnohospodárskym pozemkom.

6. Mesto Levoča má zámer prenajať nebytové priestory – garáž na ul. Železničný riadok 23, 054 01 Levoča pre Základnú organizáciu Dobrovoľného hasičského zboru v Levoči, zastúpenú Štefanom Marcinkom, predsedom a štatutárnym zástupcom ZO DHZ v Levoči, bytom Francisciho 5, 054 01 Levoča na dobu neurčitú za nájomné vo výške 10 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 25, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení a v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v skutočnosti, že Základná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru v Levoči realizuje svoju činnosť vo verejnom záujme a prostredníctvom svojich členov zabezpečuje verejnoprospešné ciele. 

 

Vyvesené: 05.06.2018

Zvesené:

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka