Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

1. Mesto Levoča má zámer predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/32 – orná pôda s výmerou 284 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 34/2019, vypracovaného dňa 12.04.2019 Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), pre Róberta Rímskeho,  Levoča, za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

2. Mesto Levoča má zámer predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/33 – orná pôda s výmerou 476 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 22/2019, vypracovaného dňa 16.05.2019 Ing. Vladimírom Kandríkom (IČO: 41688635), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 23.05.2019 pod číslom G1-162/19 pre Ing. Miloša Jochmana a Bc. Agátu Jochmanovú,  Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku v spoluvlastníctve žiadateľov a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

3. Mesto Levoča má zámer predať nehnuteľnosť v lok. Fedorkin jarok, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 6686/1 – ost. pl. s výmerou 122 m2, k. ú. Levoča pre Ing. Dávida Grumela, Levoča, za kúpnu cenu 14 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že prevádzaný pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, žiadateľ má záujem vyriešiť problém so zásobovaním priľahlej rekreačnej chaty pitnou vodou a charakter prevádzaného pozemku neumožňuje mestu jeho samostatné využitie alebo na plnenie vlastných úloh mesta.

4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosti v lok. Lev. Lúky k.ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 3758/1 - zast. p., s výmerou 87 m2 a pozemok parc. č. KN-C 3758/4 – zast. pl., s výmerou 122 m2, pre Slavomíru Plachetkovú, Levoča, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok parc. č. KN-C 3758/1 je zastavaný stavbou rodinného domu  súp. č. 1099 vo vlastníctve matky žiadateľky a priľahla plocha svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou a ktorý nie je možné využiť na výstavbu samostatne stojaceho rodinného domu z dôvodu priestorovej nedostatočnosti pri dodržaní dostatočnej vzdialenosti od jestvujúcej stavby rod. domu, za kúpnu cenu 10 eur/m2, pričom kúpna cena bude uhradená v pravidelných mesačných splátkach vo výške 400,- eur, v prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky riadne a včas stáva sa splatným celý dlh.

5. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. ul. Bottova k.ú. Levoča, t.j. časť pozemku parc. č. KN-C 615 – zast. pl., s výmerou cca 1 m2, podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúca na vlastné náklady, pre Valériu Čarnoku, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že časť pozemku parc. č. KN-C615 bude zastavaná stavbou drenážnej jamy na zachytávanie dažďovej vody zo strechy stavby garáže, týmto pominie problém podmáčania dažďovou vodou vedľajšieho bytového domu súp. č. 650, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 616, zo strechy garáže, ktorej vlastníkom je žiadateľka.  

6. Mesto má zámer zrealizovať zámenu nehnuteľností v k. ú. Levoča, kde:

--  na jednej strane zámeny je:

- pozemok parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2, k. ú Levoča, v spoluvlastníctve RNDr. Jany Olejárovej, Levoča, v podiele ½ a Ing. Andrei Laciakovej,  Košice - Ťahanovce, v podiele ½;

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, Levoča,  na pozemku parc. č. KN-C 1352/2 - zast. pl. a nádv. s výmerou 157 m2, k. ú Levoča, vo veľkosti 1/24 k celku;

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, Levoča, na pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda s výmerou 1 015 m2, k. ú Levoča, v spoluvlastníctve vo veľkosti 1/24 k celku;

-- na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, k. ú Levoča a pozemok parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 m2, k. ú Levoča, oboje vo vlastníctve Mesta Levoča, IČO: 00329321;

a to tak, že:

--       Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne:

- výlučné vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 1384/4 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2, k. ú. Levoča od RNDr. Jany Olejárovej, Levoča, v podiele ½ a od Ing. Andrei Laciakovej, Košice - Ťahanovce, v podiele ½;

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, Levoča, SR na pozemku parc. č. KN-C 1352/2 - zast. pl. a nádv. s výmerou 157 m2, k. ú Levoča vo veľkosti 1/24 k celku;

- spoluvlastnícky podiel RNDr. Jany Olejárovej, Levoča, na pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda s výmerou 1 015 m2, k. ú Levoča vo veľkosti 1/24 k celku a zároveň

-- RNDr. Jana Olejárová, Levoča a Ing. Andrea Laciaková, Košice - Ťahanovce, SR nadobudnú pozemok parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, k. ú. Levoča a pozemok parc. č. KN-C 1387/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 65 m2, k. ú. Levoča od Mesta Levoča, IČO: 00329321 do svojho podielového spoluvlastníctva, každá v podiele ½

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností, zastavaných stavbami vo vlastníctve RNDr. Jany Olejárovej, Ing. Andrei Laciakovej a Mesta Levoča. Cena zamieňaných nehnuteľností je stanovená v súlade s Článkom 17, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení na 20 eur / m2 s výnimkou pozemku parc. č. KN-C 1380/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou 208 m2, kde je cena znížená o 30% na 14 eur /m2 z dôvodu značnej svahovitosti pozemku v súlade s Článkom 17, ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení. Rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 2 735,34 eur uhradia RNDr. Jana Olejárová a Ing. Andrea Laciaková spoločne a nerozdielne na bankový účet Mesta Levoča a zároveň v súlade s Článkom 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení uhradia aj odplatu za neoprávnené užívanie pozemku vo výške 1 092 eur.

7. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zrealizovať zámenu nehnuteľností v lok. ul. M.R. Štefánika k.ú. Levoča, a to:

-       časť pozemku parc. č. KN-C 1970/3 – vod. pl., s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľka na vlastné náklady a ktorého vlastníckom je Mesta Levoča, IČO: 00329321, za

-       pozemok parc. č. KN-C 1965/2 – záhrada, s výmerou 18 m2 vo vlastníctve Anny Mlynarčíkovej,  Levoča, v podiele 3/5-iny, Ľuboslava Mlynarčíka, Závada, v podiele 1/10-ina, Anny Kojzarovej,  Sereď, v podiele 1/10-ina, Kataríny Mlynarčíkovej, Levoča, v podiele 1/10-ina a Ivety Poprádiovej, Plzeň, v podiele 1/10-ina (ďalej len „Anna Mlynarčíková a spol.).   

Po zámene pozemkov vlastníkom časti pozemku parc. č. KN-C 1970/3 sa stane Anna Mlynarčíková a spol. a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 1965/2 sa stane Mesto Levoča, rozdiel vo výmere sa doplatí a to vo výške 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok par. č. KN-C 1970/3 je zastavaný stavbou garáže a hospodárskou budovou, na ktorú Mestský národný výbor, odbor výstavby Levoča, dňa 6.4.1990 vydal Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. výst. 210/1990/Ba. 

8. MZ má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina - parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2, t. č. zapísaný na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Alžbetu Tomalskú a to:

- 45 m2 na účel uskladnenia dreva; za nájomné vo výške 2 eurá/m2 /mesiac;

- 45 m2 na účel vytvorenia parkoviska; za nájomné vo výške 0,240 eur/m2 /mesiac

- 44 m2 na účel záhrady; za nájomné vo výške 0,001 eur/m2 /mesiac;

na dobu neurčitú, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že pozemok požadovaný na nájom bezprostredne susedí s pozemkom, ktorého je menovaná podielovou spoluvlastníčkou a pozemok nie je pre mesto potrebný na plnenie jeho úloh.

9. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok v Levoči, v lokalite sídl. Západ pred bytovým domom súp. č. 1524, časť parc. č. KNC 2888/1, pre Akzent BigBoard a. s. Bratislava, IČO: 44 540 957, so sídlom : Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, za účelom prevádzkovania 1 ks už umiestneného reklamného zariadenia s rozmermi 510 cm x 240 cm, za nájomné vo výške 500 eur/ks/rok, na dobu neurčitú, v súlade s ustanovením § 9a , ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže spoločnosť Akzent BigBoard, a. s., Bratislava odkúpila sieť reklamných panelov od predchádzajúceho nájomcu REBLOK, a.s. Bratislava ktorá jej zároveň postúpila všetky nájomné práva a povinnosti.

Vyvesené: 04.06.2019

Zvesené:


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka