Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Predaj, prenájom

Ponuky na predaj   -  Ponuky na prenájom

 Mesto Levoča ponúka na predaj:

 

Nehnuteľnosti  na Námestí Majstra Pavla

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá nehnuteľnosti v katastrálnom území Levoča, na Námestí Majstra Pavla:

- stavbu s. č. 47 (o. č. 47) postavenú na pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv.;
- pozemok parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 m.


Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny:156 000 eur a to:

- stavby:        122 880 eur;
- pozemku:     33 145 eur.


Návrh zmluvy bude obsahovať:

- akceptáciu záväzku kupujúceho stavbu zrekonštruovať v zmysle priloženého nákresu – situácie s popisom plánovanej rekonštrukcie a sprevádzkovať do piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy;

- dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle ustanovenia v predchádzajúcej odrážke;

- akceptáciu zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností po dobu rekonštrukcie stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia;

- akceptáciu predkupného práva mesta ako vecného práva za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom v čase realizácie predaja;

- akceptáciu, že stavba je národná kultúrna pamiatka ku ktorej má zákonné predkupné právo štát a že mesto uzavrie s navrhovateľom kúpnu zmluvu po zániku tohto zákonného predkupného práva štátu; 

- akceptáciu, že nebytové (obchodné) priestory na 1. nadzemnom podlaží sú užívané nájomcami a že navrhovateľ kúpou objektu vstupuje do práv a povinností prenajímateľa – mesta.

 

Prílohou návrhu bude:

- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta IBAN: SK67 0200 0000 0019 8757 0451 vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny, zábezpeka musí byť pripísaná na účet mesta najneskôr dňa 19.06.2018;

- nákres – situácia s popisom plánovanej rekonštrukcie objektu;

- súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo nezaplatí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa;

- výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace.


Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča do 14.00 hod. dňa 20.06.2018 v zalepenej obálke s označením „Nehnuteľnosti – NMP 47“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Prijatie návrhu vybraného vyhlasovateľom ako najvhodnejší z predložených návrhov vyhlasovateľ oznámi na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý.


Vyhlasovateľ je oprávnený:

- odmietnuť všetky doručené návrhy;
- návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre vyhlasovateľa zjavne nevýhodné.


Návrh kúpnej zmluvy Vám poskytneme osobne na odd. majetkovom MsÚ Levoča (2. posch., č. dverí 1), príp. e-mailom. Bližšie informácie Vám poskytneme na č. t. 053/4514001, kl. 123.

 

Pozemok v lok. Levočská Dolina

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá nehnuteľnosť v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina – pozemok parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 171 m2 .


Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 20 eur/m2 .


Prílohou návrhu bude:

- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta IBAN: SK67 0200 0000 0019 8757 0451 vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny, zábezpeka musí byť pripísaná na účet mesta najneskôr dňa 19.06.2018;

- súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo nezaplatí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa;

- u právnických osôb a podnikateľov výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace.


Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami osobne do podateľne budovy MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča do 14.00 hod. dňa 20.06.2018 v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Lev. Dolina“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Prijatie návrhu vybraného vyhlasovateľom ako najvhodnejšieho z predložených návrhov vyhlasovateľ oznámi na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý.


Vyhlasovateľ je oprávnený:

- odmietnuť všetky doručené návrhy;

- návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre vyhlasovateľa zjavne nevýhodné.

 

Návrh kúpnej zmluvy Vám poskytneme osobne na odd. majetkovom MsÚ Levoča (2. posch., č. dverí 1), príp. e-mailom. Bližšie informácie Vám poskytneme na č. t. 053/4514001, kl. 123.Hnuteľný majetok – použitá strešná krytina

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá hnuteľný majetok  - použitú strešnú krytinu z Kostola sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÚ ŠKRIDLU, TYP: ROMÁNSKA 12: Románska 12 základná a Románska 12 hrebeňová; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; vek: 15 rokov; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, ČR.


Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 0,30 eur/ks.


Návrh zmluvy bude obsahovať:

- ustanovenie o platbe kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami;
- akceptáciu záväzku kupujúceho zrealizovať naloženie škridle a jej prepravu sám a na svoje nebezpečenstvo vzniku škody.


Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča do 14.00 hod. dňa 20.06.2018 v zalepenej obálke s označením „ŠKRIDĽA“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Prijatie návrhu vybraného vyhlasovateľom ako najvhodnejšieho z predložených návrhov vyhlasovateľ oznámi na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý.


Vyhlasovateľ je oprávnený:

- odmietnuť všetky doručené návrhy;
- návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre vyhlasovateľa zjavne nevýhodné.


Návrh kúpnej zmluvy Vám poskytneme osobne na odd. majetkovom MsÚ Levoča (2. posch., č. dverí 1), príp. e-mailom. Bližšie informácie Vám poskytneme na č. t. 053/4514001, kl. 123.

 

 


Mesto Levoča ponúka na prenájom:

 

Mesto Levoča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme nebytový priestor na  - Námestí Majstra Pavla č. 4   v Levoči,

                                  - Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči.

 

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 20.06.2018 v zalepenej obálke s označením príslušnej nehnuteľnosti  a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

 Spoločné ustanovenia ku všetkým vyhláseným obchodným verejným súťažiam

Každý návrh zmluvy bude obsahovať označenie navrhovateľa, výšku ponúkanej kúpnej ceny alebo nájomného a spôsob platby (pri splátkach výšku a čas splácania), účel využitia. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace. Ostatné podmienky súťaží,  bližšie informácie a VZOR NÁVRHU ZMLUVY Vám poskytneme na odd. majetkovom MsÚ Levoča, 2. poschodie, číslo dverí 1 a 2, na telefónne číslo 053/4514001, kl. 122, 123 a 223, na www.levoca.sk, e-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk.

Oznámenie o vybranom návrhu uverejní vyhlasovateľ na internetovej stránke mesta do 30.06.2017 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy zmlúv písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke mesta www.levoca.sk. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Poplatky spojené so zložením a vrátením zábezpeky znáša navrhovateľ. Navrhovatelia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.


Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej ver. súťaže a jeho zverejnenia  na účel uzavretia zmluvy. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy; v prípade zistenia neúplnosti návrhu zmluvy z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch nepripustiť návrh zmluvy do obchodnej verejnej súťaže.

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka