Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Predaj, prenájom

Ponuky na predaj   -  Ponuky na prenájom

 


 

Vyhodnotenie návrhov kúpnych zmlúv - Pozemky na výstavbu garáží v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča

 Mesto Levoča ponúka na predaj:

 

Pozemok v lok. ul. Poľnej

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej – parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2 oddelený na podklade geometrického plánu č. 51/2016, vyhotoveného dňa 14.11.2016 p. Ľudovítom Muránskym, geodetom, IČO: 33063826 z pozemku parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 976 m2 .


Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 20 eur/m2 .


Návrh bude obsahovať akceptáciu záväzku kupujúceho refundovať mestu náklady na vypracovanie geometrického plánu vo výške ½-ice týchto nákladov.


Prílohou návrhu bude doklad o zložení zábezpeky na účet mesta IBAN: SK67 0200 0000 0019 8757 0451 (č. účtu: 1987570451/0200) vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny, zábezpeka musí byť pripísaná na účet mesta najneskôr dňa 21.04.2017; súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo nezaplatí náklady na vypracovanie geometrického plánu vo výške ½-ice týchto nákladov alebo správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa.

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 21.04.2017 v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Poľná“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.
 Špeciálny automobil – hydraulická plošina

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá špeciálny automobil – hydraulickú plošinu typu: A 31 K, SUB, MP 13-1:

- Avia, ev. č. LE 535 AH, rok obstarania 1983;

- plošina: zhodnotenie zrealizované v r. 2002 - výmena rámu výr. č. 35049 a oprava podvozku  

  a nadstavby montážnej plošiny.


Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 3000 eur.


Návrh bude obsahovať:

 1. ustanovenie o spôsobe platby kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy;
 2. záväzok kupujúceho vykonať registráciu zmeny vlastníka automobilu na dopravnom inšpektoráte;
 3. záväzok kupujúceho zaplatiť poplatky spojené so zápisom zmeny v evidencii vozidiel na orgáne Policajného zboru.      

 

Ohliadka vozidla bude umožnená po dohode so záujemcami.

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa  21.04.2017 v zalepenej obálke s označením „AVIA“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.
 Pozemky na výstavbu garáží v lok. sídl. Západ

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predáva pozemky na výstavbu garáží v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča, a to pozemky parc. č. KN-C 2868/223  – ost. pl., s výmerou 23 m2; parc. č. KN-C 2868/231 – ost. pl., s výmerou 23 m2; parc. č. KN-C 2868/237 – ost. pl., s výmerou 23 m2; parc. č. KN-C 2868/238 – ost. pl., s výmerou 23 m2; parc. č. KN-C 2868/239  – ost. pl., s výmerou 23 m2; parc. č. KN-C 2868/240 – ost. pl., s výmerou 23 m2; parc. č. KN-C 2868/243 – ost. pl., s výmerou 23 m2; parc. č. KN-C 2868/244 – ost. pl., s výmerou 23 m2; parc. č. KN-C 2868/245  – ost. pl., s výmerou 23 m2; parc. č. KN-C 2868/246 – ost. pl., s výmerou 23 m2.

 

 

Podmienky súťaže:

 • výška ponúknutej kúpnej ceny je stanovená minimálne: 35 eur/m2;
 • z návrhu musí byť zrejmé, o ktorý pozemok má navrhovateľ záujem;
 • pozemky sú určené podľa platného Územného rozhodnutia č. SÚ 3935/28595/2016/Ká, zo dňa 29.9.2016, ktoré nadobudlo platnosť dňa 7.11.2016 a podľa schváleného Územného plánu len na výstavbu radových garáži;
   

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 • kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke mesta www.levoca.sk;
 • predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu;
 • odmietnuť všetky predložené návrhy;
 • v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa, uvedených v súťažných podkladoch nepripustiť návrh do obchodnej verejnej súťaže.

 

Prílohou návrhu kúpnej zmluvy bude doklad o zložení zábezpeky na účet mesta IBAN: SK67 0200 0000 0019 8757 0451 (č. účtu: 1987570451/0200) vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny, zábezpeka musí byť pripísaná najneskôr dňa 21.4.2017, súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo nezaplatí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa.

Navrhovatelia doručia svoje návrhy kúpnych zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne  MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 21.4.2017 v zalepenej obálke s označením „Garáže sídl. Západ Levoča“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

Návrh kúpnej zmluvy je možné si vyzdvihnúť osobne na Mestskom úrade v Levoči, oddelenie majetkové  (II. poschodí č.d. 1.) a informácie Vám poskytneme na č. t. 053/4514001 kl. 123.   
 Jednoizbový byt v lok. sídl. Rozvoj, k. ú. Levoča

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predáva v lok. sídl. Rozvoj k.ú. Levoča nehnuteľnosť t.j.:

-  jednoizbový byt č. 2 s príslušenstvom s výmerou 36,22 m2 nachádzajúci sa na prízemí v bytovom dome súp. č. 1112, vchod č. 20 na sídl. Rozvoj v Levoči, postavený na pozemku parc. č. KN-C 1607 – zast. plochy v celosti;

- spoluvlastnícky podiel v podiele 584/10000-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach k bytovému domu a 

- spoluvlastnícky podiel v podiele 584/10000-in k pozemku parc. č. KN-C 1607 – zast. pl., s výmerou 315 m2.


Podmienky súťaže:

 • minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 12 000 eur;
 • v byte je potrebné zrealizovať opravy;
 • byt je možné užívať výlučne na bývanie;

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 • kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke mesta www.levoca.sk;
 • predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu;
 • odmietnuť všetky predložené návrhy;
 • v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa            uvedených v súťažných podkladoch nepripustiť návrh do obchodnej verejnej súťaže.

 

Prílohou návrhu kúpnej zmluvy bude doklad o zložení zábezpeky na účet mesta  IBAN:  SK76 5600 0000 0034 1222 0003 (3412220003/5600), vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny, zábezpeka musí byť pripísaná najneskôr dňa 21.4.2017, súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo nezaplatí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa.

Deň obhliadky bytu je  5.4.2017 o 10 00 hod. so stretnutím pred bytovým domom na sídl. Rozvoj č. 20.

 

Navrhovatelia doručia svoje návrhy kúpnych zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne  MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 21.4.2017 v zalepenej obálke s označením „Jednoizbový byt sídl.  Rozvoj Levoča“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

Návrh kúpnej zmluvy je možné si vyzdvihnúť osobne na Mestskom úrade v Levoči, oddelenie majetkové  (II. poschodí č.d. 1.) a informácie Vám poskytneme na č. t. 053/4514001 kl. 123.

 

 


Mesto Levoča ponúka na prenájom:

 

Mesto Levoča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:

 • nebytové priestory na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči;
 • nebytové priestory na Námestí Majstra Pavla č. 50 v Levoči;

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 21.04.2017 v zalepenej obálke s označením príslušnej nehnuteľnosti  a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

 Spoločné ustanovenia ku všetkým vyhláseným obchodným verejným súťažiam

Každý návrh zmluvy bude obsahovať označenie navrhovateľa, výšku ponúkanej kúpnej ceny alebo nájomného a spôsob platby (pri splátkach výšku a čas splácania), účel využitia. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace. Ostatné podmienky súťaží,  bližšie informácie a VZOR NÁVRHU ZMLUVY Vám poskytneme na odd. majetkovom MsÚ Levoča, 2. poschodie, číslo dverí 1 a 2, na telefónne číslo 053/4514001, kl. 122, 123 a 223, na www.levoca.sk, e-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk.
Oznámenie o vybranom návrhu uverejní vyhlasovateľ na internetovej stránke mesta do 30.06.2017 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy zmlúv písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke mesta www.levoca.sk. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Poplatky spojené so zložením a vrátením zábezpeky znáša navrhovateľ. Navrhovatelia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.


Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej ver. súťaže a jeho zverejnenia  na účel uzavretia zmluvy. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy; v prípade zistenia neúplnosti návrhu zmluvy z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch nepripustiť návrh zmluvy do obchodnej verejnej súťaže.

 


 

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka