Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Predaj, prenájom

Ponuky na predaj   -  Ponuky na prenájom

 


 

Vyhodnotenie návrhov kúpnych zmlúv 2. kolo - Pozemky na výstavbu garáží v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča

 Mesto Levoča ponúka na predaj:


Pozemok v lok. ul. Poľnej

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej – parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2  .

 

Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 20 eur/m2 .

 

Prílohou návrhu bude:

- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta IBAN: SK67 0200 0000 0019 8757 0451 (č. účtu: 1987570451/0200) vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny, zábezpeka musí byť pripísaná na účet mesta najneskôr dňa 20.06.2017;

- súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo nezaplatí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa;

- výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace – u právnických osôb a podnikateľov.

 

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča do 14.00 hod. dňa 21.06.2017 v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Poľná“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Prijatie návrhu vybraného vyhlasovateľom ako najvhodnejší z predložených návrhov vyhlasovateľ oznámi na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý.

 

Vyhlasovateľ je oprávnený:

- odmietnuť všetky doručené návrhy;

- návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre vyhlasovateľa zjavne nevýhodné.

 

Návrh kúpnej zmluvy Vám poskytneme osobne na odd. majetkovom MsÚ Levoča (2. posch., č. dverí 1), príp. e-mailom. Bližšie informácie Vám poskytneme na č. t. 053/4514001, kl. 123.

 

Špeciálny automobil – hydraulická plošina

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá špeciálny automobil – hydraulickú plošinu typu: A 31 K, SUB, MP 13-1:

- Avia, ev. č. LE 535 AH, rok obstarania 1983;

- plošina: zhodnotenie zrealizované v r. 2002 - výmena rámu výr. č. 35049 a oprava podvozku  

  a nadstavby montážnej plošiny.

 

Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 3000 eur.

 

Návrh bude obsahovať:

  1. ustanovenie o spôsobe platby kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy;
  2. záväzok kupujúceho vykonať registráciu zmeny vlastníka automobilu na dopravnom inšpektoráte;
  3. záväzok kupujúceho zaplatiť poplatky spojené so zápisom zmeny v evidencii vozidiel na orgáne Policajného zboru.      

 

Ohliadka vozidla bude umožnená po dohode so záujemcami.

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 21.06.2017 v zalepenej obálke s označením „AVIA“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

 


Mesto Levoča ponúka na prenájom:

 

Mesto Levoča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:

  • nebytové priestory na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči;
  • nebytové priestory na Námestí Majstra Pavla č. 50 v Levoči;

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 21.04.2017 v zalepenej obálke s označením príslušnej nehnuteľnosti  a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

 Spoločné ustanovenia ku všetkým vyhláseným obchodným verejným súťažiam

Každý návrh zmluvy bude obsahovať označenie navrhovateľa, výšku ponúkanej kúpnej ceny alebo nájomného a spôsob platby (pri splátkach výšku a čas splácania), účel využitia. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace. Ostatné podmienky súťaží,  bližšie informácie a VZOR NÁVRHU ZMLUVY Vám poskytneme na odd. majetkovom MsÚ Levoča, 2. poschodie, číslo dverí 1 a 2, na telefónne číslo 053/4514001, kl. 122, 123 a 223, na www.levoca.sk, e-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk.

Oznámenie o vybranom návrhu uverejní vyhlasovateľ na internetovej stránke mesta do 30.06.2017 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy zmlúv písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke mesta www.levoca.sk. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Poplatky spojené so zložením a vrátením zábezpeky znáša navrhovateľ. Navrhovatelia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.


Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej ver. súťaže a jeho zverejnenia  na účel uzavretia zmluvy. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy; v prípade zistenia neúplnosti návrhu zmluvy z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch nepripustiť návrh zmluvy do obchodnej verejnej súťaže.

 


 

 

 

ďalšie dni

Sobota 29.7.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 29.7.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 29.7.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 29.7. - 30.7.
Sophus
Kukučínova 3,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka