Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj, prenájom

Ponuky na predaj   -  Ponuky na prenájom

 Mesto Levoča ponúka na predaj:

 

Hnuteľný majetok – použitá strešná krytina

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá hnuteľný majetok  - použitú strešnú krytinu z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÚ ŠKRIDLU, TYP: ROMÁNSKA 12: Románska 12 základná a Románska 12 hrebeňová; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, ČR.

 

Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 0,10 eur/ks.

 

Návrh zmluvy bude obsahovať:

- ustanovenie o platbe kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami;

- akceptáciu záväzku kupujúceho zrealizovať naloženie škridle a jej prepravu sám a na svoje nebezpečenstvo vzniku škody.

 

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami osobne do podateľne budovy MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča do 14.00 hod. dňa 24.04.2019 v zalepenej obálke s označením „ŠKRIDĽA“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Prijatie návrhu vybraného vyhlasovateľom ako najvhodnejšieho z predložených návrhov vyhlasovateľ oznámi na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý.

 

Vyhlasovateľ je oprávnený:

- odmietnuť všetky doručené návrhy;

- návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre vyhlasovateľa zjavne nevýhodné.

 

Návrh kúpnej zmluvy Vám poskytneme osobne na odd. majetkovom MsÚ Levoča (2. posch., č. dverí 1), príp. e-mailom. Bližšie informácie Vám poskytneme na č. t. 053/4514001, kl. 123.

 


Mesto Levoča ponúka na prenájom:

 

1. Mesto Levoča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme nebytový priestor na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči.

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 24.04.2019 v zalepenej obálke s označením príslušnej nehnuteľnosti  a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

 

2. Mesto Levoča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou prenajme:

  • pozemok v lok. ul. Nad tehelňou v k. ú. Levoča - časť parcely č. KN-E 6146, s výmerou maximálne do 10 m2, za účelom umiestnenia predajného stánku.

Výška nájomného: minimálne 2 eurá/m2 /mesiac

   Podmienky:

  • náklady na umiestnenie a prevádzku predajného stánku budú na vlastné náklady navrhovateľa;
  • navrhovateľ pri umiestnení predajného stánku zohľadní už umiestnené inžinierske siete na pozemku (verejný vodovod a kanalizáciu s ich prípojkami k bytovým domom, nadzemnú distribučnú sústavu na prepravu elektriny a verejné osvetlenie), odstupy od bytových domov (minimálne 2,5 m) a chodníka tak, aby bola situácia na verejnom priestranstve dostatočne prehľadná a nebolo znemožnené užívanie verejného priestranstva; 
  • predajný stánok môže byť pevne so zemou spojený pripojením na inžinierske siete, ktoré si navrhovateľ zriadi na vlastné náklady so súhlasom príslušných orgánov oprávnených konať v tejto veci;
  • v predajnom stánku bude možné predávať potravinárske výrobky bez možnosti predaja alkoholických nápojov;
  • doba nájmu - na dobu neurčitú;

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami na č. dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 24.04.2019 v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Nad tehelňou“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

Návrh nájomnej zmluvy Vám poskytneme osobne na odd. majetkovom MsÚ Levoča (2. posch., č. dverí 2), príp. e-mailom. Bližšie informácie Vám poskytneme na č. t. +421534190533.

 


MESTO LEVOČA
zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľného majetku mesta Levoča za nasledovných podmienok:1.    Prenajímateľ (ďalej len vyhlasovateľ súťaže) 
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321, zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA

2.    Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nasledovných nehnuteľností - pozemkov v katastrálnom území Levoča, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom ako výlučné vlastníctvo mesta Levoča a nachádzajúcich sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh (ďalej aj „priemyselný park“): 

Pozemky registra KN-C a určené na výstavbu
KNC 4588/32 – ostatné plochy, s výmerou                          63 197 m2; 
KNC 4588/13 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou     2 069 m2;
KNC 4588/14 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou     2 105 m2 /t.j. časť pozemku/;
KNC 4588/15 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou     2 672 m2 /t.j. časť pozemku/;
KNC 2262/6 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou       1 984 m2;

Podrobnejšie informácie o súčasnom právnom a technickom stave nehnuteľností, vrátane informácií o stavebných objektoch, ktorých užívanie je spojené s užívaním prenajatých nehnuteľností získajú záujemcovia na internetovej stránke vyhlasovateľa alebo priamo pri obhliadkach, ktoré je možné uskutočniť po dohode s kontaktnou osobou vyhlasovateľa.
Účelom obchodnej verejnej súťaže, je etablovanie Investora v priemyselnom parku, ktorý by prenajaté nehnuteľnosti po dohodnutú dobu a dohodnutým spôsobom užíval, za účelom realizácie svojho investičného zámeru, t.j. umiestnenia a výstavby závodu a následného prevádzkovania podnikateľskej činnosti Investora, ako aj v záujme a za účelom vytvorenia nových pracovných miest v priemyselnom parku. 

3.    Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno a priezvisko: Vladimír Schwarzbacher
Číslo telefónu: 0911 838 249
E-mail: vladimir.schwarzbacher@levoca.sk

4.    Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:
Súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy musí obsahovať:

4.1.    Navrhovateľom podpísaný návrh nájomnej zmluvy
Účastník súťaže je povinný spracovať návrh nájomnej zmluvy, ktorom uvedie nasledovné podstatné náležitosti:
a)    identifikačné údaje účastníka (v záhlaví zmluvy)
–    ak je účastník zapísaný v obchodnom registri, uvedie údaje zapísané v obchodnom registri;  
–    ak je účastník súťaže zapísaný v inom ako obchodnom registri, uvedie údaje zapísané v inom registri;
–    ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa uvedie obchodné meno, meno a priezvisko, ako aj rodné priezvisko, IČO, miesto podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, dátum narodenia, štátne občianstvo;
–    ak niektorým z uvedených identifikačných údajov účastník súťaže nedisponuje, možno ho z návrhu zmluvy vypustiť;
b)    predmet nájmu v rozsahu maximálne podľa bodu 2;
c)    záväzok účastníka uzavrieť s dodávateľmi energií a vody samostatné zmluvy o ich dodávkach, 
d)    dobu trvania nájomného vzťahu, ktorá je vyhlasovateľom stanovená na dobu neurčitú; 
e)    výšku ročného nájomného (číslom a slovom), ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška ročného nájomného určená vyhlasovateľom na sumu 0,60 €/m²/rok;
f)    účel, na ktorý bude účastník prenajaté nehnuteľnosti užívať;
g)    spôsob ukončenia nájomnej zmluvy;
h)    práva a povinností zmluvných strán, 
i)    primeraný spôsob zabezpečenia plnenia povinností účastníka z nájomnej zmluvy a sankcie za ich porušenie;  
j)    návrh nájomnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a zo strany účastníka riadne podpísaný oprávnenou osobou. Návrh zmluvy je potrebné predložiť v štyroch vyhotoveniach. 

4.2.    Navrhovateľom podpísaný návrh investičnej zmluvy je povinnou prílohou súťažného návrhu nájomnej zmluvy, v ktorom účastník uvedie najmä:
a)    celkový rozsah investičných aktivít, ktoré plánuje v priemyselnom parku realizovať, s uvedením ich vecného opisu, finančnej výšky, termínu realizácie a druhu resp. odvetvia výrobnej produkcie, 
b)    časový harmonogram realizácie jednotlivých investičných aktivít s uvedením termínu realizácie jednotlivých investičných aktivít a finančnej výšky jednotlivých investičných aktivít,
c)    údaje o spôsobe a pôvode finančného krytia investičného zámeru a jeho jednotlivých investičných aktivít, ktoré plánuje v priemyselnom parku realizovať, spolu s dokladmi preukazujúcimi finančné krytie realizácie investičného zámeru a jednotlivých investičných aktivít,
d)    údaj o počte novovytvorených pracovných miest, ktoré plánuje vytvoriť s uvedením:
–    lehôt a počtu vytvorených pracovných miest a
–    štruktúry vytvorených pracovných miest pre mužov, ženy a pracovných miest vytvorených cielene pre MRK (marginalizované rómske komunity) v číselnom vyjadrení z celkového počtu vytvorených pracovných miest,
e)    primeraný spôsob zabezpečenia záväzkov účastníka z investičnej zmluvy a sankcie za ich porušenie,
f)    návrh investičnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a zo strany účastníka riadne podpísaný oprávnenou osobou. Návrh zmluvy je potrebné predložiť v štyroch vyhotoveniach. 

4.3.    ďalšie doklady, ak tak ustanovujú súťažné podmienky (bod 5.) 

5.    Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:
5.1.    Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča, webovom sídle mesta Levoča www.levoca.ska v regionálnej tlači, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
5.2.    Súťažné podmienky je možné získať v pracovných dňoch v čase od 8.00hod. do 15.00 hod. v sídle vyhlasovateľa, na Oddelení majetkovom, 2. posch., v kancelárii č. 2. alebo na internetovej stránke mesta Levoča: www.levoca.sk.
5.3.    Lehota, v ktorej možno predložiť súťažný návrh zmluvy: do 23.04.2019 do 14:00 hod.
5.4.    Súťažný návrh je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením:
5.4.1.    identifikačných údajov účastníka súťaže,
5.4.2.    označenia súťaže „Neotvárať – Súťaž – prenájom Hnedej priemyselnej zóny Levoča - Juh“,
5.4.3.    adresy vyhlasovateľa súťaže: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča 054 01.
5.5.    Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Mestského úradu mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča (v pracovných dňoch) alebo zaslaný poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia uvedený na podacej pečiatke vyhlasovateľa. 
5.6.    Účastník predkladá svoj návrh v písomnej forme v slovenskom jazyku.
5.7.    Účastníci, ktorí sú právnickými osobami, sú povinní predložiť spolu so súťažným návrhom aj výpis z príslušného registra nie starší ako jeden mesiac. Doklad musí byť predložený v origináli resp. úradne overenej kópii. Ak nie je doklad v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné priložiť aj úradný preklad dokladu v slovenskom jazyku alebo jeho úradne overenú kópiu.
5.8.    Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi, sú povinní predložiť spolu so súťažným návrhom originál resp. úradne overenú kópiu výpisu z príslušného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. 
5.9.    V prípade, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy je účastník povinný predložiť spolu so súťažným návrhom originál resp. úradne overenú kópiu výpisu z Registra partnerov verejného sektora, nie staršieho ako jeden mesiac.  
5.10.    Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
5.11.    Každý účastník súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
5.12.    Výdavky spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži znáša každý účastník v celom rozsahu na vlastné náklady.
5.13.    V súťažnom návrhu účastník súťaže uvedie kontaktnú osobu s uvedením jej mena a priezviska, tel. čísla a e-mailu; účastník súťaže ďalej uvedie vlastnú korešpondenčnú adresu určenú na doručovanie písomností súvisiacich s obchodnou verejnou súťažou.
5.14.    Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu kedykoľvek do prijatia návrhu vyhlasovateľom (podpisu nájomnej zmluvy štatutárnym zástupcom vyhlasovateľa) zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž alebo zmeniť alebo doplniť jej podmienky. Zrušenie súťaže alebo zmena alebo doplnenie podmienok budú uverejnené na úradnej tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa a oznámením v regionálnej tlači.
5.15.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu súťažného návrhu. Oznámenie o odmietnutí predložených návrhov odošle vyhlasovateľ uchádzačom poštou do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
5.16.    Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nezahrnúť súťažný návrh do obchodnej verejnej súťaže v prípade nesplnenia vyhlásených podmienok súťaže alebo v prípade doručenia súťažného návrhu po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.
5.17.    Výsledok obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Levoči. Vyhlasovateľ uzatvorí nájomnú zmluvu najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy (vrátane investičnej zmluvy ako jej prílohy) Mestským zastupiteľstvom v Levoči.
5.18.    Minimálny obsah nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá môžu záujemcovia získať stiahnutím z internetovej stránky vyhlasovateľa alebo osobne od kontaktnej osoby vyhlasovateľa.  
5.19.    Minimálny obsah investičnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá môžu záujemcovia získať stiahnutím z internetovej stránky vyhlasovateľa alebo osobne od kontaktnej osoby vyhlasovateľa.  


                                                                                              Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
                                                                                                         primátora mesta
 MESTO LEVOČA
zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme dlhodobého hmotného majetku mesta Levoča za nasledovných podmienok:
 

1.    Prenajímateľ (ďalej len vyhlasovateľ súťaže) 
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321
zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA

2.    Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom dlhodobého hmotného majetku – tvárnicovej trasy telekomunikačnej chráničky stavby „Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“, uloženej v pozemkoch v k. ú. Levoča parc.č. KN-C 6417/2 – trvalý trávnatý porast, KN-C 6417/4 – zast. pl. a nádv. a KN-E 7178/1 – zast. pl. a nádv. Tvárnicová trasa pozostáva z telekomunikačných chráničiek, optických rozvádzačov, účastníckych chráničiek a kontrolných šácht.
Účelom obchodnej verejnej súťaže je uloženie optických káblov poskytovateľom telekomunikačných služieb s cieľom umožniť pripojenie domácností na Ruskinovskej ul. v Levoči na vysokorýchlostný internet a mestskú televíziu. Vzhľadom na novú výstavbu chodníka a miestnej komunikácie v uvedenej lokalite táto telekomunikačná infraštruktúra umožní splniť stanovený cieľ bez potreby budúcich rozkopávok, čím budú chránené vynaložené investičné náklady stavby „Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“.
Podrobnejšie informácie o technických parametroch tvárnicovej trasy ako aj realizačný projekt stavby získajú záujemcovia na internetovej stránke vyhlasovateľa alebo od kontaktnej osoby vyhlasovateľa.

3.    Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Drahomirecký
Číslo telefónu: 0911 622 444
E-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk

4.    Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:
Súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy musí obsahovať:

4.1.    Navrhovateľom podpísaný návrh nájomnej zmluvy
Účastník súťaže je povinný spracovať návrh nájomnej zmluvy, ktorom uvedie nasledovné podstatné náležitosti:
a)    identifikačné údaje účastníka (v záhlaví zmluvy)
    ak je účastník zapísaný v obchodnom registri, uvedie údaje zapísané v obchodnom registri;  
    ak je účastník súťaže zapísaný v inom ako obchodnom registri, uvedie údaje zapísané v inom registri;
    ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa uvedie obchodné meno, meno a priezvisko, ako aj rodné priezvisko, IČO, miesto podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, dátum narodenia, štátne občianstvo;
    ak niektorým z uvedených identifikačných údajov účastník súťaže nedisponuje, možno ho z návrhu zmluvy vypustiť;
b)    predmet nájmu v rozsahu maximálne podľa bodu 2;
c)    dobu trvania nájomného vzťahu, ktorá je vyhlasovateľom stanovená na dobu neurčitú; 
d)    výšku ročného nájomného (číslom a slovom), ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška ročného nájomného určená vyhlasovateľom na sumu 500,00 eur /rok;
e)    spôsob ukončenia nájomnej zmluvy;
f)    práva a povinností zmluvných strán, 
g)    primeraný spôsob zabezpečenia plnenia povinností účastníka z nájomnej zmluvy a sankcie za ich porušenie;  
h)    návrh nájomnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a zo strany účastníka riadne podpísaný oprávnenou osobou. Návrh zmluvy je potrebné predložiť v štyroch vyhotoveniach. 

4.2.    ďalšie doklady, ak tak ustanovujú súťažné podmienky (bod 5.) 

5.    Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:
5.1.    Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča, webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk a v regionálnej tlači, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
5.2.    Súťažné podmienky je možné získať v pracovných dňoch v sídle vyhlasovateľa, na Oddelení majetkovom, 2. posch., v kancelárii č. 1 alebo na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk.
5.3.    Lehota, v ktorej možno predložiť súťažný návrh zmluvy: do 23.04.2019 do 14:00 hod.
5.4.    Súťažný návrh je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením:
5.4.1.    identifikačných údajov účastníka súťaže,
5.4.2.    označenia súťaže „Neotvárať – Súťaž – prenájom tvárnicovej trasy Ruskinovská ul.“,
5.4.3.    adresy vyhlasovateľa súťaže: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča 054 01.
5.5.    Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Mestského úradu mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča (v pracovných dňoch) alebo zaslaný poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia uvedený na podacej pečiatke vyhlasovateľa. 
5.6.    Účastník predkladá svoj návrh v písomnej forme v slovenskom jazyku.
5.7.    Účastníci, ktorí sú právnickými osobami, sú povinní predložiť spolu so súťažným návrhom aj výpis z príslušného registra nie starší ako jeden mesiac. Doklad musí byť predložený v origináli resp. úradne overenej kópii. Ak nie je doklad v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné priložiť aj úradný preklad dokladu v slovenskom jazyku alebo jeho úradne overenú kópiu.
5.8.    Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi, sú povinní predložiť spolu so súťažným návrhom originál resp. úradne overenú kópiu výpisu z príslušného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. 
5.9.    V prípade, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy je účastník povinný predložiť spolu so súťažným návrhom originál resp. úradne overenú kópiu výpisu z Registra partnerov verejného sektora, nie staršieho ako jeden mesiac.  
5.10.    Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
5.11.    Každý účastník súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
5.12.    Výdavky spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži znáša každý účastník v celom rozsahu na vlastné náklady.
5.13.    V súťažnom návrhu účastník súťaže uvedie kontaktnú osobu s uvedením jej mena a priezviska, tel. čísla a e-mailu; účastník súťaže ďalej uvedie vlastnú korešpondenčnú adresu určenú na doručovanie písomností súvisiacich s obchodnou verejnou súťažou.
5.14.    Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu kedykoľvek do prijatia návrhu vyhlasovateľom (podpisu nájomnej zmluvy štatutárnym zástupcom vyhlasovateľa) zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž alebo zmeniť alebo doplniť jej podmienky. Zrušenie súťaže alebo zmena alebo doplnenie podmienok budú uverejnené na úradnej tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa a oznámením v regionálnej tlači.
5.15.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu súťažného návrhu. Oznámenie o odmietnutí predložených návrhov odošle vyhlasovateľ uchádzačom poštou do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
5.16.    Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nezahrnúť súťažný návrh do obchodnej verejnej súťaže v prípade nesplnenia vyhlásených podmienok súťaže alebo v prípade doručenia súťažného návrhu po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.
5.17.    Výsledok obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Levoči. Vyhlasovateľ uzatvorí nájomnú zmluvu najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy (vrátane investičnej zmluvy ako jej prílohy) Mestským zastupiteľstvom v Levoči.
5.18.    Minimálny obsah nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá môžu záujemcovia získať stiahnutím z internetovej stránky vyhlasovateľa alebo osobne od kontaktnej osoby vyhlasovateľa.  


                                                                                    Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
                                                                                               primátor mesta
 Spoločné ustanovenia ku všetkým vyhláseným obchodným verejným súťažiam

Každý návrh zmluvy bude obsahovať označenie navrhovateľa, výšku ponúkanej kúpnej ceny alebo nájomného a spôsob platby (pri splátkach výšku a čas splácania), účel využitia. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace. Ostatné podmienky súťaží,  bližšie informácie a VZOR NÁVRHU ZMLUVY Vám poskytneme na odd. majetkovom MsÚ Levoča, 2. poschodie, číslo dverí 1 a 2, na telefónne číslo 053/4514001, kl. 122, 123 a 223, na www.levoca.sk, e-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk.

Oznámenie o vybranom návrhu uverejní vyhlasovateľ na internetovej stránke mesta do 30.06.2017 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy zmlúv písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke mesta www.levoca.sk. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Poplatky spojené so zložením a vrátením zábezpeky znáša navrhovateľ. Navrhovatelia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.


Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej ver. súťaže a jeho zverejnenia  na účel uzavretia zmluvy. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy; v prípade zistenia neúplnosti návrhu zmluvy z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch nepripustiť návrh zmluvy do obchodnej verejnej súťaže.

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka