Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Ostatné povinne zverejňované informácie

Zriadenie mesta Levoča

Základné právne normy, ktoré upravujú zriadenie, činnosť, právomoci a kompetencie samosprávy obcí (miest) sú:

 1. zákon SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
 2. Ústava SR.

Zákon Slovenskej národnej rady 369/90 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov radikálne zmenil postavenie a úlohy obcí.

 •  “Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7).“
 • “Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.“
 • “Mestami sú obce, ktoré za mestá vyhlásila Slovenská národná rada na návrh vlády. Mestá používajú spolu s názvom označenie “mesto“. Pri výkone samosprávy používajú mestskú pečať, mestský erb, mestské insígnie a mestskú zástavu“ (§ 22, ods. 1, 2)

 

Takto je charakterizovaná a špecifikovaná obec (ďalej už len mesto) zákonom.


 

Kompetencie mesta Levoča - jeho pôsobnosť

 • Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku,všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľazákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 • Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

  • orgánov mesta,
  • miestnym referendom,
  • zhromaždením obyvateľov mesta.

  Popri týchto formách môže mesto využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.
 • Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
 • Mesto tiež úzko spolupracuje aj s podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre mesto, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií mesta.
 • Mesto pri výkone samosprávnych funkcií najmä:
  1. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
  2. zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
  3. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
  4. usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviska k investičnej činnosti v meste, utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
  5. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
  6. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
   drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
  7. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  8. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
  9. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
  10. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
  11. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a
   príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
  12. organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
  13. zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určité miesto,
   n) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
  14. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
  15. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
  16. vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku.
 • Úlohy, ktoré mesto pri výkone samosprávnych funkcií plní ustanovuje zákon o obecnom zriadení, ďalšie osobitné zákony a všeobecne záväzne právne predpisy.
 • Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje zákon mesto vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).
 • Nariadenia mesta nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 • Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe
  splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 • Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon o obecnom zriadení, tento Štatút a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Levoči.
 • Ak zákon pri úprave pôsobností mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka