Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Oddelenie finančné

Vedúci oddelenia:

Mgr. Ľuboš Kamenický

Tel.: 053/4514001 kl. 110
E-mail: lubos.kamenicky@levoca.sk
Kancelária č. 11, 2. poschodie
 

Oddelenie je umiestnené na 2. poschodí budovy MsÚ v kanceláriách č. 11 a 13.

Oddelenie plní najmä tieto úlohy:

1. Hlavná činnosť oddelenia:

 1. vedenie účtovníctva,
 2. vykonávanie ekonomických analýz a rozborov,
 3. vypracovávanie rozpočtu,
 4. spravovanie finančných operácii,
 5. správa daní a poplatkov,
 6. vedenie účtovného majetku,
 7. inventarizácia majetku,
 8. účtovanie preneseného výkonu štátnej správy - školstvo, školský úrad, matrika, REGOP, stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad - miestne komunikácie, ŠFRB, sociálne,
 9. pokladničné operácie,
 10. vedenie došlých a odoslaných faktúr,
 11. zabezpečovanie všetkých operácii v styku s bankou,
 12. zabezpečenie zúčtovania poskytnutých dotácii.


2. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo:

 1. predkontácia účtovných dokladov /príjmových, výdavkových, vedených v pokladni a na bankových účtoch/ a zároveň zabezpečuje kontrolu dokladovosti,
 2. kontrola, odsúhlasenie zostáv a ich oprava pri mesačných a ročných uzávierkach a odovzdávanie výkazov na daňový úrad /výkazy mesta, príspevkových organizácii, rozpočtových organizácii/,
 3. tvorba podrobného rozpočtu, spracovávanie zmeny rozpočtu ako aj jeho typovanie,
 4. poskytovanie potrebných podkladov - mesačné analytické karty, plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu,
 5. vypracovávanie polročných, ročných rozborov a záverečného účtu hospodárenia,
 6. vypracovávanie účtovných rozvrhov, zavádzanie rozpočtovej klasifikácie,
 7. vypracovávanie štatistických výkazov,
 8. vypracovávanie analýz pre poskytnutie úverov, ich účtovanie, kontrola,
 9. vykonávanie účtovania zariadení DJ a DOS a zároveň zabezpečuje kontrolu účtovania,
 10. špecifikuje nedokončené investície a po ich ukončení zaraďuje investičný majetok do používania,
 11. zúčtovanie všetkých kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zápočtov a delimitačných protokolov, ich sledovanie a zasielanie oznámenia /upomienky/ o zostatkoch, nedoplatkoch a sankciách,
 12. poskytnutie príspevkov, ich evidencie a zabezpečenie správnosti vyúčtovania,
 13. organizovanie inventarizácie majetku a záväzkov mesta a v organizáciách zriadených mestom /príkazný list primátora mesta, sumarizácia výsledkov inventarizácie, odsúhlasenie fyzického a účtovného stavu a vyčíslenie inventarizačných rozdielov/,
 14. spracovanie podkladov na vyradenie a likvidáciu majetku,
 15.  zabezpečenie účtovnej evidencie majetku - účtovanie prírastkov a úbytkov, odsúhlasenie stavu majetku s oddeleniami,
 16. evidovanie zmlúv o odpredaných bytoch do osobného vlastníctva, účtovanie splátok, kontrola,
 17. určovanie finančného vzťahu medzi mestom a príspevkovými organizáciami mesta,
 18. zúčtovanie finančných vzťahov s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami mesta.


3. Dane a poplatky:

 1. Evidencia daňovníkov a poplatníkov
 2. Vystavovanie rozhodnutí na daň z nehnuteľností podľa spracovaných priznaní k dani z nehnuteľnosti pre FO a PO, k miestnej dani za psa pre FO a PO, vystavenie rozhodnutí za nevýherné hracie prístroje a rozhodnutí za predajné automaty
 3. Vydávanie súhlasov a rozhodnutí k osobitnému užívaniu verejného priestranstva
 4. Vydávanie rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov v zmysle zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
 5. Vystavovanie rozhodnutí na vydanie súhlasu s umiestnením technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v zmysle zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
 6. Vystavovanie rozhodnutí na vydanie súhlasu s umiestnením zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier v zmysle zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
 7.  Vystavovanie rozhodnutí na vydanie súhlasu s prevádzkovaním stávkových hier na území mesta v zmysle zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
 8. Evidencia daňovníkov na dani za ubytovanie
 9. Evidencia a sledovanie platieb z výťažkov pri prevádzkovaní hazardných hier
 10. Vystavovanie rozhodnutí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa spracovaných oznámení pre FO a PO
 11. Spracovanie doručenia rozhodnutí s vyznačovaním právoplatnosti a vykonateľnosti
 12. Evidencia platieb za všetky miestne dane a miestny poplatok a ostatné poplatky
 13. Evidencia nedoplatkov, vymáhanie nedoplatkov v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok):
  - Vystavovanie výziev na zaplatenie, vystavenie rozhodnutí o uložení daňového záložného práva, súčinnosť s bankovými inštitúciami, soc. poisťovňou, zamestnávateľmi, príprava podkladov pre daňové exekučné konanie, príprava návrhov na vykonanie exekúcie pre exekútorsky úrad,
  - Ostatné činnosti vykonávané v súlade s daňovým poriadkom
 14. Vydávanie potvrdení o zaplatení daní a poplatkov
 15. Kontrolná činnosť na zistenie si plnenia oznamovacej povinnosti a povinnosti podávania priznaní k miestnym daniam a miestnemu poplatku
 16. Vystavovanie rozhodnutí o vyrubení úrokov z omeškania, pokút za nepodané a oneskorené priznania k dani z nehnuteľnosti
 17. Evidencia zmlúv o poskytovaní dotácii pre FO a PO
 18. Spracovávanie predpisov a platieb a kontrola v nadväznosti na účtovníctvo
 19. Spracovávanie podkladov do rozborov

 

 

4. Pokladňa:

 

 1. zabezpečovanie evidencie pokladničnej agendy - vedenie pokladničnej knihy, vystavovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov,
 2. zabezpečenie evidencie došlých a odoslaných faktúr,
 3. vystavovanie príkazov na úhradu záväzkov, ich realizáciu, styk s bankou, kontrola,
 4. evidencia, uloženie prísne zúčtovateľných tlačív,
 5. vyplácanie miezd, odmien, cestovných príkazov podľa predložených dokladov,
 6. kontrola vykonávania predbežnej kontroly,
 7. sledovanie príjmov za priestupky a pokuty vydaných OÚ, zasielanie upomienok,
 8. zúčtovanie stravných lístkov, vystavovanie objednávok, fakturácia.

 


Ďalšie úlohy:

 1. Zabezpečuje úlohy v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení.
 2. Zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov – VZN a iné v rámci rozsahu činnosti oddelenia.
 3. Zodpovedá za spracovanie návrhov zmlúv a pripomienkovanie návrhov zmlúv týkajúcich sa činnosti oddelenia a zodpovedá za vedenie evidencie zmlúv týkajúcich sa oddelenia a ich priebežné vyhodnocovanie.
 4. Spolupracuje s finančnou komisiou MZ.
 5. Spolupracuje aj s ďalšími komisiami MZ podľa potreby pri riešení samosprávnych úloh mesta.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke

Organizačný poriadok mesta

 

Mgr. Erika Tureková
Tel.: 053/4514001 kl. 109
E-mail: erika.turekova@levoca.sk
Kancelária č. 11, 2. poschodie
Účtovníctvo

Mária Homolová
Tel.: 053/4514001 kl. 109
E-mail: maria.homolova@levoca.sk
Kancelária č. 11, 2. poschodie
Účtovníctvo

Ing. Anna Spišáková
Tel.: 053/4514001 kl. 109
E-mail: anna.spisakova@levoca.sk
Kancelária č. 11, 2. poschodie
Účtovníctvo
 

Ing. Mária Klemová
Tel.: 053/4514001 kl. 111
E-mail: maria.klemova@levoca.sk
Kancelária č. 13, 2. poschodie
Daň z nehnuteľností
 

Františka Tomičková
Tel.: 053/4514001 kl. 111
E-mail: frantiska.tomickova@levoca.sk
Kancelária č. 13, 2. poschodie
Poplatky TKO
 

Alena Stančíková
Tel.: 053/4514001 kl. 205
E-mail: alena.stancikova@levoca.sk
prízemie
Pokladňa - fakturácia
 

Mária Dzurillová
Tel.: 053/4514001 kl. 111
E-mail: maria.dzurillova@levoca.sk
Kancelária č. 13, 2. poschodie
Miestne dane, poplatky 
 


 • Mesto Levoča zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2015 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzickej osoby – živnostníka ) 160,- € a u právnickej osoby 1 600,- €.
  Fyzické osoby (.pdf)
  Právnické osoby (.pdf)
  Zverejnené: 11.02.2016
  Stav k dátumu: 31.12.2015

   

   

Tlačivá na stiahnutie

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka