Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Prednosta

Prednosta MsÚ

Mgr. Nikolaj Kučka
Telefón: + 421-53-451 2467 kl. 104
email: prednosta@levoca.sk, nikolaj.kucka@levoca.sk
 

Prednosta mestského úradu (par. 17 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení):

 

 1. Vedie a organizuje prácu mestského úradu.
 2. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta.
 3. Je zamestnancom mesta, za svoju činnosť sa zodpovedá primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje Zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 4. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
   

Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:

 

 1. organizuje prácu mestského úradu,
 2. riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu,
 3. zostavuje návrh rozpočtu mestského úradu, sleduje jeho čerpanie a plnenie,
 4. kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu a o tomto informuje štvrťročne písomne primátora,
 5. zabezpečuje, po odsúhlasení s primátorom, materiálno-technické vybavenie mestského úradu, jeho zariadení a iných pracovísk podliehajúcich mestskému úradu a stará sa o ich údržbu,
 6. spolupracuje s ostatnými obecnými a mestskými úradmi pri zabezpečovaní a realizácii výchovy a vzdelávania pracovníkov mesta,
 7. stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
 8. je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú Štatútom mesta Levoča, alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným pracovníkom mesta,
 9. stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mesta pracujúcich v mestskom úrade,
 10. organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti s primátorom – základné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia,
 11. plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo, mestská rada a primátor.
   

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka