Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Kancelária primátora

Kancelária primátora

Sekretariát
Mgr. Dagmar Spišská
+ 421-53-451 2467 kl. 101, 0903 748 444
e-mail: mesto@levoca.sk,  info@levoca.sk, dagmar.spisska@levoca.sk

Kancelária č. 29, 1. poschodie


Náplň práce:

 1. Pripravuje a organizuje zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
 2. Zabezpečuje podklady, dôvodové správy pre rokovanie MR a MZ z jednotlivých oddelení, samostatných útvarov MsÚ a zabezpečuje ich doručenie členom MR a poslancom MZ.
 3. Vyhotovuje zápisnice a uznesenia zo zasadnutí MR a MZ.
 4. Rozpracováva uznesenia MR a MZ na konkrétne úlohy pre jednotlivých vedúcich oddelení MsÚ, samostatné útvary MsÚ a riaditeľov príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta.
 5. Vyhotovuje výpisy z uznesení MR a MZ.
 6. Spolupracuje so všetkými komisiami MZ pri riešení samosprávnych úloh mesta.
 7. Spracováva písomností pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta a prednostu MsÚ.
 8. Zodpovedá za:
  - vedenie evidencie riadiacich aktov primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,
  - formálnu stránku vypracovaných materiálov pre primátora, zástupcu primátora a prednostu
    MsÚ.
 9. Zabezpečuje:
  - porady a rokovania primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,
  - kontrolu náležitostí materiálov pred podpisom primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,
  - denný program primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,
  - podklady na rokovanie primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,
  - spracováva a sumarizuje odborné podklady z jednotlivých úsekov,
  - zúčastňuje sa porád primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ a kontroluje plnenie úloh
    z nich vyplývajúcich.
 10. V oblasti vzťahov s verejnosťou a mediálnej politiky:
  - zodpovedá za:
  - organizovanie pracovného programu primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ,
  - prípravu a vedenie protokolu pri rokovaniach primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,
    - zabezpečuje:
  - vybrané pracovné návštevy v zahraničí aj v tuzemsku,
  - pravidelné stretnutie primátora, zástupcu primátora s občanmi,
  - vypracovanie a preklad odborných materiálov zo slovenského do cudzieho jazyka a naopak,
  - informačné a odborné podklady pre primátora mesta, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,
  - koordinuje stanoviská odd. a samostatných útvarov k materiálom na pracovné rokovania a
    kompletizuje podklady pre primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ na tieto rokovania,
    - spolupracuje pri:
  - propagácií mesta v mediách, na webovej stránke, na informačnej tabuli MsÚ,
  - zverejňovaní materiálov a informácií o činnosti mesta.
 11. Pripravuje podklady pre vypracovanie projektov mesta.
 12. Eviduje a archivuje písomností sekretariátu MsÚ.
 13. Rozmnožuje tlačiva pre potreby sekretariátu, primátora mesta a zástupcu primátora mesta.
 14. Zodpovedá za tvorbu, sledovanie a čerpanie rozpočtu mesta – reprezentačný fond primátora mesta. Vyhotovuje vyúčtovanie čerpania reprezentačného fondu.
 15. Plní ďalšie úlohy a rozhodnutia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ. 
   

Právny útvar:

Tel.: 053/451 4001 kl. 114
E-mail: pravne@levoca.sk
Právna agenda

Kancelária č. 24, 1. poschodie
 

Útvar plní najmä tieto úlohy:

 1. Vedenie a riešenie právnej agendy mesta v riešení občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych záležitostiach mesta.
 2. Spolupracuje pri vypracovaní návrhov podaní, zmlúv a iných právnych aktov súvisiacich s výkonom samosprávnych činnosti mesta.
 3. Spolupracuje a predkladá pripomienky k vypracovaniu potrebných dokumentov o nárokoch a sťažnostiach.
 4. Samostatne vykonáva štúdie a analýzy právnej agendy.
 5. Po dohode s priamym nadriadeným zabezpečuje konzultácie a odborné vyjadrenia od právnych expertov.
 6. Zastupuje zamestnávateľa v právnych konaniach, súdnych sporoch a pod.
 7. Posudzuje návrhy všeobecne záväzných nariadení z hľadiska ich súladu s ústavou a platnými zákonmi.
 8. Spolupracuje pri posudzovaní vnútroorganizačných predpisov orgánov mesta a vnútorných predpisov mestského úradu z právneho hľadiska.
 9. Poskytuje poradenské služby vo výklade právnych predpisov vo vnútri zamestnávateľského subjektu. Informuje o novelizáciách zákonov a iných právnych predpisov v súvislosti so zabezpečením úloh miestnej samosprávy.
 10. Poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť pre zamestnancov odd. MsÚ v súvislosti s výkonom ich pracovnej činnosti.
 11. Vyhodnocuje a pripomienkuje zmluvy mesta s inými právnickými a fyzickými osobami.
 12. Navrhuje opatrenia, odporúčania a riešenia v súvislosti so zmenami právnych predpisov.
 13. Zvoláva a vedie konzultačné porady k právnym problémom v rámci MsÚ, spolupracuje na výmene informácií s inými právnymi odbormi miestnych samospráv.
 14. Zabezpečuje prvotné šetrenie a prípravu podkladov pri zistení porušenia zákona v rámci MsÚ.
 15. Spolupracuje s príslušnými oddeleniami MsÚ pri vypracovaní návrhov podaní, zmlúv a iných právnych aktov súvisiacich s prenesením výkonu pôsobností štátnej správy na obce.
 16. Spolupracuje s príslušnými oddeleniami MsÚ pri zabezpečovaní činnosti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 17. Poskytuje poradenskú činnosť a konzultačnú činnosť pre rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia).
 18. Vypracováva bezpečnostný projekt na zabezpečenie ochrany osobných údajov a dbá na jeho dodržiavanie zamestnancami MsÚ v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.
 19. Spolupracuje s komisiou pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
 20. Spolupracuje aj s ostatnými komisiami MZ podľa potreby pri riešení samosprávnych úloh mesta.
   

Útvar informatiky:
 

Andrej Koršňák
tel. +421 534190521  kl. 121
E-mail: informatik@levoca.sk, andrej.korsnak@levoca.sk

Kancelária č. 15, 2. poschodie
 

Náplň práce:

 1. Koordinuje a metodicky usmerňuje organizačné útvary MsÚ a zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu v otázkach evidencie, zabezpečenia dátovej kompatibility, informačných tokov, rešpektovania noriem a štandardov výmeny informácií.
 2. Zodpovedá za dodržiavanie metodických pokynov pre jednotlivé aplikácie.
 3. Navrhuje a realizuje opatrenia na zabezpečenie ochrany výpočtovej techniky, údajov a informácií.
 4. Plní úlohu vecného správcu a gestora celého informačného systému ako aj technického správcu používaných aplikácií.
 5. Zabezpečuje prevádzku počítačovej siete typu LAN úradu a jeho pracovísk /funkčnosť, servis, prevádzkový materiál/.
 6. Spravuje archívnu knižnicu dokumentácie a programového vybavenia, zodpovedá za archiváciu databázových súborov a vedenie príslušnej evidencie.
 7. Podieľa sa na realizácii projektov odbornej prípravy užívateľov a základného školenia pre prácu s výpočtovou technikou.
 8. Zodpovedá za bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológii.
 9. Realizuje inštaláciu verzií aplikačných programov, predkladá návrhy a požiadavky k novým verziám.
 10. Uplatňuje reklamácie pri programových chybách aplikácií, zodpovedá za dodržanie prevádzkových podmienok počas záručnej lehoty technického zariadenia.
 11. Pripravuje podklady pre plánovanie finančných prostriedkov na prevádzku informačného systému, predkladá analýzy a koncepčné riešenia rozvoja.
 12. Pripravuje podklady pre uzatváranie zmlúv, dodávok prác a služieb výpočtovej techniky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
 13. Zabezpečuje údržbu výpočtovej techniky a programového vybavenia.
 14. Zabezpečuje evidenciu porúch výpočtovej techniky a rozbor príčin, zodpovedá za inventarizáciu hardwarového i softwarového vybavenia jednotlivých pracovísk.
 15. Vypracováva a realizuje organizačné zabezpečenie zavádzanej výpočtovej techniky.
 16. Zabezpečuje a zodpovedá za obstarávanie prevádzkového materiálu pre výpočtovú techniku.
 17. Zabezpečuje testovanie výpočtovej techniky na počítačové vírusy.
 18. Zabezpečuje profylaktické kontroly výpočtovej techniky.
 19. Zodpovedá za efektívne využívanie výpočtovej techniky, navrhuje presuny a zlepšenia práce na informačných systémoch.
 20. Spolupracuje s odbornými útvarmi miestnej štátnej správy pri realizácii úloh prenosu niektorých kompetencií na mesto.
 21. Spolupracuje s pracovníkmi odd. informatiky iných miestnych samospráv v záujme zvýšenia kvality a efektivity informačných systémov.
 22. Spolupracuje so všetkými komisiami MZ pri riešení samosprávnych úloh mesta.
 23. Dohľadá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri ochrane a spracovaní osobných údajov v informačných systémoch mesta Levoča v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
 24. Zodpovedá za prevádzku web aplikácií mesta Levoča a ich pravidelnú aktualizáciu a udržiavanie.
   

Krízové riadenie
Ing. Rastislav Horbaľ
Telefón: + 421-53-451 2467 kl. 600
e-mail:  rastislav.horbal@levoca.sk

Kancelária č. 27, 1. poschodie
 

Patrí pod priamu riadiacu kompetenciu primátora mesta.

 1. Metodicky riadi, koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh na úseku príprav na obranu, ochrany utajovaných skutočností, civilnej ochrany obyvateľstva, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je výkonným a kontrolným útvarom primátora mesta.
 2. Na úseku obrany a CO obyvateľstva zabezpečuje a plní úlohy mesta ako subjektu hospodárskej mobilizácie:
  - zabezpečuje prípravu zamestnancov, jednotiek civilnej ochrany a obyvateľstva mesta k civilnej
    ochrane,
  - spolupracuje s ostatnými subjektami hospodárskej mobilizácie mesta a s právnickými a
    fyzickými osobami,
  - vypracúva, vedie a aktualizuje zásadné dokumenty Plánu ochrany obyvateľstva,
  - riadi, kontroluje a koordinuje úlohy spojené s prípravou občanov na civilnú ochranu,
  - zodpovedá za skladovanie, údržbu a inventarizáciu prostriedkov individuálnej ochrany
    obyvateľstva a žiactva,
  - zabezpečuje odvetvové prác mesta v systéme civilnej ochrany podľa pokynov štábu CO
    obvodného úradu a primátora mesta podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
    obyvateľstva v znení neskorších zmien a doplnkov.
 3. Na úseku ochrany utajovaných skutočností v súlade so zákonmi č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plní úlohy:
  - zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností na mestskom úrade,
  - zabezpečuje prijímanie a odosielanie utajovaných písomnosti za mesto a mestský úrad,
  - zodpovedá za archiváciu, vytrieďovanie, skartáciu a likvidáciu utajovaných písomnosti a
    nepotrebných záznamov.
 4. Na úseku požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a predpisov, plní úlohy a zodpovedá za:
  - vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  - určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych
    hliadok,
  - vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych
    hliadok,
  - vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so
    skutočným stavom,
  - určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
  - organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  - vykonávanie činnosti v spolupráci s Hasičským záchranným zborom v Levoči vyplývajúcej zo
    zákona
  - plnenie úloh súvisiacich s organizáciou požiarnej ochrany v objektoch v pôsobností mestského
    úradu
  - vedenie evidencie objektov, v ktorých sa vykonávajú prostredníctvom určených osôb
    protipožiarne preventívne prehliadky a s tým súvisiacu agendu:
  ○ školenia,
  ○ výzvy občanom,
  ○ rozhodnutia o odstránení závad,
  ○ nahlasovania priestupkového konania.
 5. Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, plní úlohy:
  - zabezpečovanie v súlade s platnými právnymi predpismi povinnosti organizácie z oblasti
    bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  - vykonávanie pravidelného školenia – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
  - vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  - vypracováva tlačiva „Záznam o pracovnom úraze“ a štatistické hlásenia o pracovnom úraze  
   

Propagácia mesta, LIM

Mgr. Kamil Tomčofčík
Tel.: 053/451 2436 kl. 204
E-mail: kamil.tomcofcik@levoca.sk
Kancelária č. 26, 1. poschodie

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka