Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

1. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/32 – orná pôda s výmerou 284 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 34/2019, vypracovaného dňa 12.04.2019 Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), pre Róberta Rímskeho za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.


2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok v Levoči, v lokalite sídl. Západ pred bytovým domom súp. č. 1524, časť parc. č. KNC 2888/1, pre Akzent BigBoard a. s. Bratislava, IČO: 44 540 957, so sídlom : Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, za účelom prevádzkovania 1 ks už umiestneného reklamného zariadenia s rozmermi 510 cm x 240 cm, za nájomné vo výške 500 eur/ks/rok, na dobu neurčitú, v súlade s ustanovením § 9a , ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže spoločnosť Akzent BigBoard, a. s., Bratislava odkúpila sieť reklamných panelov od predchádzajúceho nájomcu REBLOK, a.s. Bratislava ktorá jej zároveň postúpila všetky nájomné práva a povinnosti.

3. MZ má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina - parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2, t. č. zapísaný na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Alžbetu Tomalskú a to:

- 45 m2 na účel uskladnenia dreva; za nájomné vo výške 2 eurá/m2 /mesiac;

- 45 m2 na účel vytvorenia parkoviska; za nájomné vo výške 0,240 eur/m2 /mesiac

- 44 m2 na účel záhrady; za nájomné vo výške 0,001 eur/m2 /mesiac;

na dobu neurčitú, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že pozemok požadovaný na nájom bezprostredne susedí s pozemkom, ktorého je menovaná podielovou spoluvlastníčkou a pozemok nie je pre mesto potrebný na plnenie jeho úloh

 

Vyvesené: 02.05.2019

Zvesené:


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka