Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Komisie MZ

  • v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým mestským investičným zámerom,
  • v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
  • vyjadrujú sa k navrhovaným nariadeniam mesta,
  • v rámci rozsahu svojej činnosti prerokúvajú a vyjadrujú sa k návrhu rozpočtu mesta,
  • v rámci kontrolnej funkcie kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície, oznámenia a podnety príp. pripomienky obyvateľov mesta

 

  • Komisie sa schádzajú podľa potreby najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
  • Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
  • Odborným garantom pri výkone činnosti komisií je vedúci príslušného oddelenia MsÚ, prípadne ďalší
  • zamestnanec mesta.

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka