Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie MZ


 

 • Rokovací poriadok komisií MZ

   
 • Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie, ako stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších obyvateľov zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov v počte min. 3 a max.7.
 • Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
 • v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým mestským investičným zámerom,
 • v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 • vyjadrujú sa k navrhovaným nariadeniam mesta,
 • v rámci rozsahu svojej činnosti prerokúvajú a vyjadrujú sa k návrhu rozpočtu mesta,
 • v rámci kontrolnej funkcie kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície, oznámenia a podnety príp. pripomienky obyvateľov mesta
 • Komisie sa schádzajú podľa potreby najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
 • Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 • Odborným garantom pri výkone činnosti komisií je vedúci príslušného oddelenia MsÚ, prípadne ďalší
 • zamestnanec mesta.

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka