Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Operačný program Vzdelávanie,Názov projektu: Vzdelávanie - nástroj rozvoja a aktívneho života seniorov

       


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Prijímateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Kód výzvy: OPV-2012/2.1/03-SORO
Názov projektu: Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov
Kód ITMS projektu: 26120130040

 

Cieľ projektu:

Zabezpečiť zlepšenie kvality života seniorov a umožniť im lepšie sa zapájať do spoločnosti podľa ich
potrieb, túžob a schopnosti a zabezpečiť medzigeneračnú solidaritu.

Špecifické ciele projektu:

Zabezpečiť vzdelávacie aktivity pre seniorov podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré
vytvoria predpoklady pre ich opätovný návrat na trh práce.

Výstupom realizácia hlavnej aktivity budú seniori – úspešní absolventi jednotlivých vzdelávacích
modulov, ako aj novovytvorené vzdelávacie programy a učebné pomôcky. Predpokladáme, že
vhodnou formou motivácie cieľovej skupiny k účasti a zabezpečením lektorov, ktorí sú špecializovaní
na andragogiku, úspešne ukončí jednotlivé vzdelávacie moduly cca 80 % seniorov (priemerne na
všetky moduly).

Ďalším výstupom uvedenej aktivity bude tvorba štúdie „Špecifické potreby vzdelávania seniorov“.
Obsahom štúdie bude analytické zisťovanie špecifických potrieb v edukačnom procese u osoby
seniorskom veku, zosúladenie potrieb cieľovej skupiny, vplyv na potenciál územia a jeho rozvoj.
Súčasťou štúdie bude aj dotazníkové skúmanie priamo v cieľovej skupine zamerané na budúce
potreby vzdelávania seniorov, identifikáciu inovatívnych a nových foriem vzdelávania seniorov a
stratégia rozvoja ďalšieho vzdelávania v regióne.

V rámci udržateľnosti projektu bude žiadateľ sledovať tieto ukazovatele dopadu:

- Počet žien využívajúcich výsledky projektu
- Počet mužov využívajúcich výsledky projektu

 

POPIS AKTIVÍT:

Aktivita 1. Vzdelávanie seniorov

MODUL 1 ‐ PRÁCA S IKT (Začiatočníci)
MODUL 2 ‐ PRÁCA S IKT (užívateľ)
MODUL 3 ‐ PRÁCA S IKT (pokročilý užívateľ)
MODUL 4 ‐ PRÁVNA GRAMOTNOSŤ
MODUL 5/1 ‐ ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
MODUL 5/2 ‐ PRVÁ POMOC A ZDRAVOVEDA PRE SENIOROV
MODUL 6 ‐ ANGLICKÝ JAZYK
MODUL 7 ‐ NEMECKÝ JAZYK
MODUL 8 – SPOLOČENSKÁ ETIKETA


 

Vzdelávanie seniorov

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka