Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Nové nástroje pre voľno časové aktivity v meste Levoča

Projekt s názvom: Nové nástroje pre voľno časové aktivity v meste Levoča


Os. č. :      4                               

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:
                                                 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Kód opatrenia:                       321
Výzva č.  :                               31/PRV/MAS 04
Kód projektu:                         441041300151
Miesto realizácie projektu:  Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 4 779,37 EUR


NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z :

  1. prostriedkov EPFRV v sume  3 186,24 EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov
  2. prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 798,57 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov
  3. Ostatných výdavkov na projekt nezahrnutých v bode a,b (t.j. neoprávnených výdavkov) vo výške 796,56 EUR.


Predmetom projektu:
- zriadenie novej klubovne pre mladých
- zakúpenie nového vybavenia do posilňovne a herne


Ciele projektu:

  • Vytvorenie technických podmienok pre ďalší rozvoj vzdelanosti a zdravého životného štýlu pre deti a mládež okresu Levoča prostredníctvom vybavenia priestorov pre účely založenia klubovne mladých v priestoroch Centra voľného času.
  • Podpora a rozvoj voľno časových aktivít s cieľom zavádzania moderných trendov, technológii a služieb v klubovni mladých s cieľom aktívneho využívania a investovania do rozvoja aktivít voľného času.
  • Vytvorenie kladného vzťahu k návykom zdravého životného štýlu (služby posilňovne)
  • Technicky do vybudovať univerzálne zariadenie (CVČ) – založenie klubovne pre deti a mládež pre záujmové a vzdelávacie činnosti, zábavu, oddych, podporovať a rozvíjať ich  voľno časové aktivity


Priebeh projektu:

  • Začiatok realizácie projektu : 06/2014
  • Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2014

 

Výsledky a dopady projektu:
Zriadila sa posilňovňa, klubovňa a herňa v Centre voľného času OLYMP.


 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka