Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Levoča – modernizácia verejných priestranstiev a oddychovej zóny

Projekt s názvom: Levoča – modernizácia verejných priestranstiev a oddychovej zóny


Os. č. :      4                               
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:
                                                  3.4.2  Obnova a rozvoj obcí
Kód opatrenia:                        322
Výzva č.  :                                30/PRV/MAS 04
Kód projektu:                          442041300142
Miesto realizácie projektu:   Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 11 550,00 EUR


NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z :

 1. prostriedkov EPFRV v sume 
  9240,00 EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov
 2. prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 2310,00 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov


Predmetom projektu:
- zakúpenie a umiestnenie 110 ks odpadových košov v lokalite mesta na sídliskách Prameň, M.R.Štefánika, Rozvoj, Železničný riadok, Západ a v lokalite Cykloturistického chodníka a Vodnej nádrže v katastrálnom území mesta Levoča.


Ciele projektu:

 • zvýšenie konkurencieschopnosti obce a zvýšenie kvality verejného priestranstva,
 • zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v meste a v regióne MAS,
 • zvýšenie vybavenosti regiónu MAS infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb,
 • zlepšenie stavu obecného majetku a infraštruktúry vidieka,
 • intervencie do hmotnej infraštruktúry obcí,
 • obnova a rozvoj obcí prostredníctvom podpory konceptu ochrany lokality (územia – oddychová zóna), ktorá je dôležitým prvkom kvality života a obyvateľstva a jej trvalej udržateľnosti.


Priebeh projektu:

 • Začiatok realizácie projektu : 05/2014
 • Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2014


Výsledky a dopady projektu:

 • Zakúpenie a umiestnenie 110 ks odpadových košov v lokalite mesta na sídliskách Prameň, M.R.Štefánika, Rozvoj, Železničný riadok, Západ a v lokalite Cykloturistického chodníka a Vodnej nádrže v katastrálnom území mesta Levoča.
 • Zabezpečenie primeranej občianskej infraštruktúry s cieľom k prispeniu k stabilizácii vidieckej populácie.
 • Obnova a rozvoj obce so zachovaním historického dedičstva.

 


 


Článok zverejnený LIM august 2014
Každá zmena je krokom vpred

        Mesto Levoča na jednej strane disponuje veľkým kultúrnym , prírodným, historickým potencionálom, má vhodné podmienky pre vidiecky cestovný ruch, bohatú vnútroregionálnu kultúru, tradície, zvyklosti, infraštruktúru pre oddych a regeneráciu, avšak na druhej strane sa tu vyskytuje absencia technickej infraštruktúry a vybavenosti v  poskytovaní verejných služieb. Nášmu mestu dlhodobo chýbalo vybavenie mestského mobiliáru vo verejných oddychových zónach v požadovanom množstve a kvalite. Keďže máme viacero takýchto oddychových zón, ktoré sú využívané obyvateľmi mesta, študentmi, domácimi, ale aj zahraničnými návštevníkmi, bolo nevyhnutné tento problém riešiť. Obnova a rozvoj mesta Levoča, zlepšenie stavu infraštruktúry, zabezpečenie dostatočnej vybavenosti územia, úprava viditeľných plôch a verejných priestranstiev boli ďalšie dôvody, ktoré nás viedli k vypracovaniu nasledovných projektov :

Levoča – modernizácia verejných priestranstiev a oddychovej zóny –  tohto roku úspešne zrealizovaný projekt, predmetom ktorého bolo umiestnenie 110 kusov odpadkových košov na sídliskách Prameň, Západ, Rozvoj, Ul. M. R. Štefánika a Ul. Železničný riadok a v lokalite cykloturistického chodníka a vodnej nádrže. Odpadkové koše sú masívne, celobetónové s pozinkovanou plechovou vložkou.

Úprava verejných priestranstiev v meste Levoča – je názov ďalšieho projektu , ktorý bol zrealizovaný tento rok, prispel k skvalitneniu a rozvoju územia ako aj potrieb obyvateľstva. Jeho zámerom bolo umiestnenie 125 kusov lavičiek v lokalite mesta a na sídliskách Prameň, Rozvoj, západ, Ul. M.R. Štefánika a  Ul. Železničný riadok.

Samozrejme pri osadení nových prvkov drobnej architektúry bola snaha, aby mesto ostalo štýlové, zachovalo si svoj krajinný obraz a bol rešpektovaný historický aspekt Levoče.

Verím, že nový mobiliár (koše, lavičky) budú nepoškodené slúžiť dlhú dobu, a že si ich naši občania budú chrániť a prispejú k zabezpečeniu vyššej atraktivity a životných podmienok obyvateľstva mesta Levoča.                                                                                       

 

   Ing. Miroslav Vilkovský – primátor mesta Levoča

 

 

 

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka