Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Centrum voľného času – vybavenie priestoru pri realizácii spoločenských a voľno časových aktivít

Projekt s názvom:  Centrum voľného času – vybavenie priestoru pri realizácii spoločenských a voľno časových aktivít


Os č.:                         4

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:
                                  3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Opatrenie v rámci ISRÚ: 4.1. Podpora infraštruktúry zabezpečujúcej zvýšenie kvality života na vidieku vytvárajúcej priestor pre kultúrne a spoločenské  vyžitie so zámerom udržania miestnych obyvateľov na vidieku a iniciácii ich osobnostného rozvoja.

Kód opatrenia:       321

Výzva č.:                  5/4.1. ISRÚ/2011

Kód projektu:          441041100079

Miesto realizácie projektu: Levoča, okres Levoča

Celkové náklady projektu: 6 821,76 EUR, spolufinancovanie z prostriedkov EPFRV v sume
4 547,31 EUR, spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 1 136,83  EUR,
vlastné zdroje  v sume 1 137,62 EUR.


Predmetom projektu:
- zriadenie novej klubovne pre mladých,
- zakúpenie nového vybavenia do počítačovej miestnosti v zmysle procesu VO.

Ciele projektu:
● Vytvorenie technických podmienok na ďalší rozvoj vzdelanosti a zdravého životného štýlu pre deti a mládež okresu Levoča prostredníctvom vybavenia priestorov pre účely založenia klubovne mladých v priestoroch Centra voľného času v Levoči.
● Zvýšenie kvality života obyvateľov (deti a mládež) vidieckej oblasti s cieľom zabezpečenia dostatočnej vybavenosti (počítačová miestnosť) a služieb s ohľadom na trvalo - udržateľný sociálno - ekonomický rozvoj regiónu .
● Technicky dobudovať univerzálne zariadenie Centrum voľného času - založenie klubovne pre detí a mládež pre záujmové a vzdelávacie činnosti, zábavu, oddych pre deti, mládež a podporovať a rozvíjať ich voľno časové aktivity.
● Podpora a rozvoj informatiky s cieľom zavádzania informačno -  komunikačných technológii a služieb (internet) v klubovni mladých s cieľom ich aktívneho využívania a investovania do rozvoja vedomosti a zručností.

 

Špecifické ciele:
● Vytvorenie a vybavenie prevádzky Centra voľného času a jeho priestorov pre účely založenia klubovne mladých pre realizáciu spoločenských podujatí a voľno časových aktivít.
●  Zvyšovanie úrovne a kvality občianskej vybavenosti, základných služieb na všetkých úrovniach a stupňoch s cieľom udržania čo najviac obyvateľov na vidieku a vytvorenie vhodných podmienok pre osobnostný, kultúrny, spoločenský a vzdelanostný rast ľudských zdrojov.

Priebeh projektu:
●  Začiatok realizácie projektu:  06/2013
●  Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 12/2013

Výsledky a dopady projektu:
- nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou,
- vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v obcí a regióne MAS v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
- neformálne vzdelávanie detí a mládeže,
- organizovanie osvetovej činnosti pomocou akcií, ktorých cieľom je zabezpečiť zvýšenú informovanosť detí a rodičov,
-utváranie podmienok pre zdokonaľovanie praktických zručností a formovaní návykov, efektívneho využívania voľného času detí a mládeže,
- odborná pomoc pri formovaní a sebarealizácie detí a mládeže pod vedením pedagogických pracovníkov,
- rozšírenie ponuky o voľno časové aktivity so zapojenosťou všetkých obcí regiónu MAS.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka