Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči

Projekt s názvom: Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči


Os. č. :                                      4
 

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:
                                                   3.4.2  Obnova a rozvoj obcí
 

Kód opatrenia:                       322
Výzva č.                                   5.4.2 ISRÚ/2011
Kód projektu:                         442041100080
Miesto realizácie projektu: Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 63 000,00 EUR, spolufinancovanie z prostriedkov EPFRV v sume 
13 967,24 EUR,  spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 3 491,82 EUR, vlastné zdroje v sume 45 540,94 EUR.


Predmetom projektu:
- úprava plôch  pre účely vybudovania parkovacích plôch v lokalite v ktorej žije až 33,9% obyvateľstva mesta,
-  úprava verejných priestranstiev s cieľom zlepšenia, skvalitnenia a využívania daných priestorov pre   obyvateľov a domácich a zahraničných návštevníkov, ktorí navštevujú mesto za účelom oddychu,  regenerácie, spoznávaním krás a daností v meste a regióne,
-  vytvorenie bezpečného priestoru najmä pre deti a občanov vyššieho veku.


Ciele projektu:
● Zatraktívnenie vidieckeho prostredia.
● Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v meste a regióne MAS.
● Zvýšenie vybavenosti regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb.
● Úprava viditeľných plôch a verejných so zámerom iniciovania miestnych obyvateľov k starostlivosti o svoje okolie.


Výsledky a dopady projektu:
Vybudovaním nových parkovacích miest sa vylepšila celková situácia statickej dopravy na sídlisku. Nové parkoviská slúžia na parkovanie osobných motorových vozidiel obyvateľov Sídliska Západ a návštevníkov mesta. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť pre obyvateľov a najmä pre deti, ktorí prechádzajú danou časťou sídliska za základným vzdelaním a k účelovým zariadeniam (detské ihrisko, športová hala).

Priebeh projektu:
● Začiatok realizácie projektu 10/2010
● Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 02/2013


Článok zverejnený v LIM júl 2014
PROJEKT PARKOVACIE PLOCHY NA SÍDLISKU ZÁPAD V LEVOČI

Na sídlisku Západ žije v 1436 bytoch okolo 4938 obyvateľov. Sídlisko bolo postavené v druhej polovici 20.storočia, v ktorom stupeň automobilizácie rástol veľmi pozvoľna a takmer všetku potrebu parkovacích miest pokrývali novovybudované hromadné garáže. So stúpajúcimi počtami majiteľov áut a v dobe kedy sa vlastníctvo osobného automobilu stáva pre obyvateľov takmer nevyhnutnosťou, my sami vnímame  zvýšenú potrebu parkovacích plôch. Nedostatok parkovacích miest, vedie k tomu, že môžeme vidieť osobné automobily  pravidelne parkovať na chodníkoch, verejnej zeleni. Autá znemožňujú prechod obyvateľov sídliska ku chodníku a čo je najväčší problém, autá parkujú priamo na obslužných komunikáciách. Mesto Levoča reflektovalo na neustále opakujúce sa sťažnosti obyvateľov vypracovaním projektovej dokumentácie a realizáciou projektu „Parkovacie plochy na sídlisku Západ“. Projektová dokumentácia rieši výstavbu parkovacích miest v rôznych častiach sídliska. Vzhľadom na pomerne veľký rozsah prác a objem finančných prostriedkov je stavba rozdelená na 4 etapy. Pričom sa takto predpokladá aj jej postupné uvádzanie do prevádzky – čo je vhodné vzhľadom na nutné dopravné obmedzenia : 1. etapa – ulica J. Czauczika,2.etapa – ulica J.Francisciho stred,3.etapa –  ulica J.Francisciho sever,4.etapa – ulica V.Greschika. V prvej, už zrealizovanej etape bolo v roku 2013 vybudovaných 34 parkovacích miest (2 ZŤP)na ulici J.Czauczika. V etape 3.2, ktorá sa už začala sa realizáciou výstavby parkovacích plôch na ulici J.Francisciho – sever vybuduje ďalších 23 parkovacích miest. Tieto parkovacie miesta sú priamo napojené na už existujúcu komunikáciu. Vybudovaním pakovacích plôch došlo k zlepšeniu situácie s parkovaním v najnepriaznivejších miestach  sídliska Západ. Po ukončení realizácie všetkých etáp budú k dispozícii parkovacie plochy určené pre osobné motorové vozidla s celkovou kapacitou 164 miest z toho 9 ZŤP. Dúfam, že výsledky našej spoločnej snahy a práce  prispejú k lepšej občianskej vybavenosti sídliska Západ a hlavne  lepšej bezpečnosti našich občanov ako aj návštevníkov mesta Levoča.

                                                                                                           Ing. Miroslav Vilkovský
                                                                                                                primátor mesta

 

 

pred realizáciou projektu                          po realizácii projektu

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka