Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Využiteľnosť regionálnych hodnôt na otvorenej scéne

Projekt s názvom:   Využiteľnosť regionálnych hodnôt na otvorenej scéne


Os č.:                         4
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:
                                  3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Kód opatrenia:        321
Výzva č.:                  2/4.1 ISRÚ/2010
Kód projektu:         441041000033
Miesto realizácie projektu: Levoča, okres Levoča
 

Celkové náklady projektu:  12 070,42 EUR, spolufinancovanie z prostriedkov EPFRV v sume 8 046,95 EUR, spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 2 011,74 EUR, vlastné zdroje  v sume 2 011,73 EUR.


Predmetom projektu je zakúpenie pódia a zvukovej techniky. Technické zariadenia budú využívané pri realizácií športových, kultúrnych, spoločenských aktivít, ktoré majú verejný a nezárobkový charakter z dôvodu, sú realizované bezplatne.


Ciele projektu:

 • Investície  do objektov podporujúce voľnočasové aktivity.
 • Rozšírenie možností trávenia voľného času pre vidiecke obyvateľstvo.
 • Zvýšenie kvality, posilnenie vybavenosti a služieb so zreteľom na dosiahnutie trvalo udržateľného  rozvoja vidieckej krajiny.
 • Efektívne  využitie prírodného, kultúrneho, historického potenciálu medzinárodného významu pre rozvoj vidieka a kvality života obyvateľov.
 • Zvýšenie kvality poskytovania služieb obyvateľom, návštevníkom regiónu za pomoci podpory a aktívneho zapájania sa obyvateľov do verejného diania.
 • Profesionalizácia a rozšírenie ponuky o sekundárne a doplnkové služby  (oddychové, kultúrne, zážitkové, vzdelávacie, výmenné, informačné, propagačné, voľnočasové) a realizácia na otvorenej scéne (átrium mestského divadla).


Špecifické ciele:

 • Vytvorenie technických a profesionálnych podmienok za účelom realizácie kultúrno -spoločenských, voľnočasových aktivít pre všetky vekové kategórie.
 • Aktívna účasť a participácia obyvateľov na realizácii kultúrno-spoločenských a voľnočasových aktivít.
 • Prepojenosť cieľov projektu na ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia a Programu rozvoja vidieka.


Priebeh projektu:

 • Začiatok realizácie projektu:    05/2011
 • Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 12/2012


Výsledky a dopady projektu:

 • usporiadanie  profesionálnejšieho, väčšieho  a kvalitnejšieho usporiadania aktivít každého druhu s využitím jej bezpečnej a spoľahlivej prevádzky,
 • zvýšenie imidžu mesta a regiónu počas realizácie aktivít,
 • rozšírenie ponuky o voľnočasové  aktivity so zapojenosťou všetkých obcí regiónu MAS,
 • zlepšenie, skvalitnenie mobility, komplexného technického zabezpečenia,
 • skvalitnenie hudobnej a ozvučovacej produkcie,
 • zakúpenie a využívanie technický vyspelejšej ozvučovacej techniky a vybavenosti, ktorá umožní  moduláciu zvuku vo veľkom rozsahu,
 • vytvorenie priestoru na otvorenej scéne za každého počasia a pre všetkých obyvateľov regiónu.

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka