Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

1. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí objektu s. č. 50, miestnosť na prízemí vľavo, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči, pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04  Bratislava, IČO 35937874, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 55 eur/m2/rok v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie expozitúry VšZP Levoča.    

2. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí objektu s. č. 47, miestnosť na prízemí vpravo, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, pre Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves, so sídlom Zimná 68, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31262732, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 10 eur/m2/rok v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zriadenie izby Ľudovíta Štúra.    

3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok - časť verejného priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1348, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov Korund, so sídlom: Pri prameni 1348/8,9,10, 054 01 Levoča, IČO: 42233666. Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.

4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok - časť verejného priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1326, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „AMETYST 1,2“, so sídlom: Pri prameni 1326/1,2, 054 01 Levoča, IČO: 37936204. Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.

5. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok - časť verejného priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 205, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „POD VINICOU 53,54,55“, so sídlom: Pod vinicou 205/53, 054 01 Levoča, IČO: 37937847. Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.

6. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok - časť verejného priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1373, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „ROZVOJ 14, 15“, so sídlom: ROZVOJ 1373/14, 054 01 Levoča, IČO: 37881981. Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.

7. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok - časť verejného priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 1373, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „KREMEŇ“, so sídlom: Pri prameni 1369/19,20,21, 054 01  Levoča, IČO: 37937201. Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.

8. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok - časť verejného priestranstva v blízkosti bytového domu súp. č. 782, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov FRANCIS 4041, so sídlom: Ulica Jána Francisciho 782/41, 054 01  Levoča, IČO: 37797336. Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok. Nájomné bude Nájomca uhrádzať vždy na 10 rokov vopred. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú s bytovým domom.

9. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok - časti verejného priestranstva v blízkosti jednotlivých bytových domov, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia zbernej nádoby zmesového komunálneho odpadu so súhlasom úpravy povrchu stanovišťa so živičným alebo betónovým povrchom, pre:

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok A1, Jána Francisciho č. 36,37, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok A2, Jána Francisciho č. 38,39, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok A4, Jána Francisciho č. 42,43, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok A5, A6, Jána Francisciho č. 46,47,48, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Agát, Jozefa Czauczika č. 9,10, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Antúria, Jána Francisciho č. 27, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Apatit, Pri prameni č. 25,26,27, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Azalka, Viktora Greschika č. 3, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok B1, Jána Francisciho č. 30,31, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok B2, Jána Francisciho č. 32,33, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Baštová č. 2, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Baštová č. 3, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Baštová č. 4, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Baštová č. 5, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Encián, Jána Francisciho č. 15, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Fialka, Jozefa Czauczika č. 3, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Fikus, Jána Francisciho č. 2, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Gladiola, Jána Francisciho č. 29, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Jazmín, Jána Francisciho č. 20, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome Leknín, Viktora Greschika č. 5 Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome Levočské Lúky č. 7, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome Lipa, Jozefa Czauczika č. 7,8, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome M. R. Štefánika č. 2, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Mramor, Pri prameni č. 22,23,24, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Muškát, Jána Francisciho č. 14, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Narcis, Jána Francisciho č. 7, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Opál, Pri prameni č. 28,29,30, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Orgován, Jozefa Czauczika č. 6, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Orchidea, Jána Francisciho č. 28, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Petúnia, Jána Francisciho č. 17, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Pivónia, Viktora Greschika č. 3, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Plesnivec, Jána Francisciho č. 21, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Probstnerova cesta č. 5, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Prvosienka, Jána Francisciho č. 24, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome Púpava, Jána Francisciho č. 26, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Rubín, Pri prameni č. 6,7, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Sasanka, Jozefa Czauczika č. 5, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Smaragd, Pri prameni č. 11,12, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Šalvia, Jána Francisciho č. 22, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Športovcov č. 3, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Topás, Pri prameni č. 3,4,5, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Železničný riadok č. 8, Levoča;

Vlastníkov bytov v bytovom dome blok Železničný riadok č. 9, Levoča,

v zastúpení správcom domov Stavebným bytovým podnikom Levoča, so sídlom: Novoveská cesta 37, Levoča 054 01, IČO: 00594423. Nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča je vo výške 1,20 eur/rok pre každý bytový dom. Nájomné budú Nájomcovia uhrádzať vždy na 10 rokov vopred.

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomné zmluvy uzatvárajú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže jednotlivé pozemky tvoria priľahlú plochu funkčne spojenú s jednotlivými bytovými domami.

10. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosti v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/34 – orná pôda s výmerou 102 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916 – orná pôda s výmerou 15 590 m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 33981302-50/2019, vypracovaného dňa 29.07.2019 Jánom Buríkom (IČO: 33981302), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 16.08.2019 pod číslom G1-260/19 pre Miroslava Plačka, rod. Plačko, nar. 28.03.1974 a Lenku Plačkovú, rod. Holečková, obaja trvale bytom Hincovce - Trsťany, SR do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

11. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov zameniť nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, kde:

  • na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 2670/13 – zast. pl. s výmerou 160 m2, k. ú Levoča, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Františka Boroviaka, rod. Boroviak, nar. 24.03.1948 a Jozefíny Boroviakovej, rod. Harendarčíková, nar. 13.02.1953, obaja trvale bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR;
  • na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 2671 – záhrada s výmerou 157 m2, k. ú Levoča vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 00329321;

a to tak, že:

  • Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne výlučné vlastníctvo pozemku parc. č. KN-C 2670/13 – zast. pl. s výmerou 160 m2, k. ú. Levoča od Františka Boroviaka, rod. Boroviak, nar. 24.03.1948 a Jozefíny Boroviakovej, rod. Harendarčíková, nar. 13.02.1953, obaja trvale bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR, a zároveň
  • František Boroviak, rod. Boroviak, nar. 24.03.1948 a Jozefína Boroviaková, rod. Harendarčíková, nar. 13.02.1953, obaja trvale bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR nadobudnú pozemok parc. č. KN-C 2671 – záhrada s výmerou 157 m2, k. ú Levoča od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností – pozemkov pod miestnou komunikáciou na ul. Predmestie bez zaťažovania rozpočtu mesta Levoča.

12. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Slavkovská – časť parcely č. KN-C 2719 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 67 m, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre žiadateľov: Stanislava Holló, rod. Holló, nar. 15.11.1959 a Mgr. Júlia Hollová, rod. Kacejová, nar. 27.02.1964, obaja trvale bytom J. Francisciho 1723/18, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

-prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností: a) v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 2706 a domu s. č. 873 na tomto pozemku postavenom; b) vo vlastníctve žiadateľky: pozemku parc. č. KN-C 2707/2;

- žiadatelia prevádzaný pozemok spravujú (kosia, zabezpečujú udržiavanie čistoty, zimnú údržbu);

- predajom pozemku sa prispeje k zlepšeniu estetickej úrovne pozemku a dodržiavaniu hygienických predpisov, nakoľko sa zabráni znečisťovaniu pozemku odpadom a iným.

Žiadatelia si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady.

 

13. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v katastrálnom území Torysky  - parc. č. KN-C 668/3 – orná pôda, s výmerou 38 m2 oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemkov:

- parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv. (27 m2);

- parc. č. KN-E 15 – zast. pl. a nádv. (11 m2);

 t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky,

pre Annu Pástorovú, rod. Barbuščáková, nar. 16.02.1955 a Tomáša Pástora, rod. Pástor, nar. 17.06.1954, obaja trvale bytom 053 71, Torysky č. 134, SR; za kúpnu cenu 3,05 eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č. 47/2019, vyhotoveným dňa 11.06.2019 Ing. arch. Martinou Švajkovou, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

-prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností:  v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 666 a domu s. č. 134 na tomto pozemku postavenom; pozemku parc. č. KN-C 667/4;

-predajom pozemku sa žiadateľom zabezpečí prístup k zadnej časti domu s. č. 134 za účelom jeho údržby.

 

14. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať pozemky v katastrálnom území Torysky:

 - parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 031 m2 oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 058 m2 ; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky;

 - parc. č. KN-E 15    – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 053 m2 oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku  parc. č. KN-E 15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 064 m2; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky;

- parc. č. KN-E 17/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 58 m2 ; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky;

pre Štefana Polláka, rod. Pollák, nar. 31.01.1973 a Mgr. Zuzanu Pollákovú, rod. Spišáková, nar. 02.11.1973, obaja trvale bytom J. Francisciho 1506/4, 054 01 Levoča, SR, pre každého  v podiele ½-ica, za kúpnu cenu 3,05 eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č. 47/2019, vyhotoveným dňa 11.06.2019 Ing. arch. Martinou Švajkovou, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

- žiadatelia užívajú prevádzané pozemky ako nájomcovia na základe nájomného vzťahu s mestom Levoča;

-prevádzané pozemky sa  priestorovo nachádzajú v bezprostrednom susedstve nehnuteľností  v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 669/6, pozemku parc. č. KN-C 669/7   a rozostavaného rodinného domu na ňom postaveného; pozemku  parc. č. KN-C 669/8 a domu s. č. 135 na ňom postaveného; pozemku parc. č. KN-C 669/9  a rozostavanej garáže na ňom postavenej; pozemku parc. č. KN-C 669/10 a rozostavanej drevárne na ňom postavenej;

- prevádzané  pozemky  t. č. mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh.   

 

15. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov zameniť nehnuteľností v lok. ul. Za sedriou, k. ú. Levoča, a to:

  • pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1177/2  - zast. pl., s výmerou 7 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1177/3 – zast. pl., s výmerou 15 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 46/2019, vyhotoveného dňa 28.5.2019 geodetom Ľudovítom Muránskym, úradne overeného dňa 25.6.2019 pod č. G1-173/19 (ďalej len „GP č. 46/2019“),  od pozemku parc. č. KN-C 1177 - ost. pl., s výmerou 1 386 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Levoča v celosti za
  • pozemok označený novým parc. č. KN-C 1175/2 - záhrada, s výmerou 22 m2, ktorý bol oddelený na podklade GP č. 46/2019 od pozemku parc. č. KN-C 1175 - záhrada, s výmerou 555 m2, ktorého bezpodielovými vlastníkmi sú Róbert Hasaj a manž. Mária Hasajová, rod. Plačková;

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1175/2 v celosti sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321 a bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1177/2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1177/3 sa stanú Róbert Hasaj, rod. Hasaj, nar. 25.2.1976 a Mária Hasajová, rod. Plačková, nar. 19.6.1984, obaja bytom Za sedriou č. 1240/1, Levoča, bez finančného vyrovnania, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky vo vlastníctve Mesta Levoča, ktoré sú označené novým parc. č. KN-C 1177/2 a parc. č. KN-C 1177/3 sú zastavané stavbou garáže bez súp. čísla a hospodárskou budovou, pričom vlastníkmi stavieb sú Róberta Hasaja a manž. (žiadatelia) a pozemok označený novým parc. č. KN-C 1175/2 vo vlastníctve Róberta Hasaja a manž. je zastavaný stavbou  miestnej komunikácie, pričom vlastníkom stavby je Mesto Levoča.  Odkladacou podmienkou účinnosti zámennej zmluvy bude výmaz ťarchy -záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava z časti pozemku parc. č. KN-C 1175 – záhrada, zapísanej v časti C: Ťarchy z listu vlastníctva č. 22 k.ú. Levoča, označeného novým parc. č. KN-C 1175/2 – záhrada, s výmerou 22 m2, oddeleného na podklade GP č. 46/2019.

 

16. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Železničný riadok, a to časť pozemku parc. č. KN-C 1628/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúca vyhotoviť na vlastné náklady, pre PharmDr. Janu Čarnokú, rod. Vitikáčovú, nar. 22.08.1967, trvale bytom Za Sédriou 3141/56, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

  • kupujúca na prevádzanom pozemku zrealizuje výstavbu parkovacích miest pre potreby Zdravotného strediska na ul. Železničný riadok v Levoči (ďalej len „ZS“);
  • vstup na parkovacie miesta nebude nijak obmedzený a mimo prevádzkového času ZS bude slúžiť obyvateľom priľahlých bytových domov na parkovanie motorových vozidiel, čím sa zmierni problém s nedostatkom parkovacích miest v tejto lokalite mesta;
  • kupujúca na tej časti pozemku parc. č. KN-C 1628/2 – zast. pl. a nádv., ktorá nebude predmetom prevodu na zrealizuje vlastné náklady výstavbu novej príjazdovej komunikácie s chodníkom k objektu Materskej školy na ul. Železničný riadok v Levoči (ďalej len „MŠ“);
  • realizáciou uvedeného zámeru dôjde k odstráneniu problému s nedostatkom parkovacích miest pri objektoch ZS a MŠ a k odstráneniu častých kolíznych situácií v čase začiatku a konca vyučovania v MŠ.


17. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Kapustnice  k.ú.  Levoča a to pozemok označeného novým parc. č. KN-C 7152/4 – zast. pl., s výmerou 132 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 11/2019, vyhotoveného dňa 22.2.2019 geodetom Ing. Petrom Grigerom – geodet, úradne overeného dňa 18.3.2019 pod č. G1-72/19, od pozemku parc. č. KN-C 7152/1 - zast. pl., s výmerou 1060 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Levoča v celosti, pre Ing. Vladimíra Ledeckého, rod. Ledecký, nar. ..., trvale bytom Bugľovce č. 26, za kúpnu cenu 30 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že žiadateľ na svojich pozemkoch má záujem zrealizovať výstavbu stavby „Stanice technickej kontroly Levoča“ a pozemok vo vlastníctve mesta, ktorý v minulosti slúžil ako poľná prístupová cesta k okolitým poľnohospodárskym pozemkom je v súčasnosti rozoraná a neslúži svojmu účelu, ale je prekážkou v plnohodnotnom využití pre plánovanú stavbu.  

 

Vyvesené: 03.09.2019
Zvesené:


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka