Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská polícia

Mestská polícia v Levoči
 

Telefón: + 421-53-451 0650
Mobil na hliadku: +421 911 151 159
e-mail: mestskapolicia@levoca.sk
 

mapa.jpg    Erb levoča.jpg

                                                              Kde nás nájdete?
 


 

Mestská polícia bola zriadená v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe zákona č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii Všeobecne záväzným nariadením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 27/1995 dňa 26.10.1995, ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

 

 

Mestská polícia v Levoči vykonáva činnosť v zložení.

Náčelník Mestskej polície
Mgr. Ján Novák

e-mail: jan.novak@levoca.sk
telefón: +421 903 117 707

Zástupca náčelníka Mestskej polície
Mgr. Peter Petruška

e-mail: policajti@levoca.sk
telefón: +421 53 451 0650


Príslušníci mestskej polície
Bc. Erik Sidimák
Mgr. Róbert Jendričák
Ing. Rastislav Horbaľ
Bc. Jozef Toporcer
Bc. Dušan Jaroš
Marek Sapara
Rastislav Budziňák

 

Mestská polícia vykonáva tieto hlavné úlohy:
 

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, 
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
 • vykonáva dohľad, najmä obchádzkovú činnosť v meste, sídliskách, na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a ostatných verejne prístupných miestach,
 • vykonáva opatrenia potrebné na obnovenie verejného poriadku v meste ak došlo k jeho porušeniu,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých nesenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
 • V rámci preventívnej činnosti výchovne pôsobí na občanov, aby dodržiavali právne predpisy, nariadenia mesta, verejný poriadok a zásady občianskeho spolunažívania,
 • predkladá návrhy a podnety orgánom mesta na prijímanie opatrení k odstraňovaniu príčin a podmienok vedúcich k porušovaniu verejného poriadku a na zlepšenie jeho ochrany,
 • kontroluje dodržiavanie predpisov, rozhodnutí a všeobecne závažných nariadení vydaných mestom Levoča,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/91 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Mesto môže vymedziť MP aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné predpisy a zákony

 


 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka