Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana osobných údajov


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OD 25. 05. 2018

 

 1. Prevádzkovateľ:     Mesto Levoča

 

 1. Právne predpisy:

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - pdf


Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - pdf

 

 1. Zodpovedná osoba:

 

Zodpovedná osoba je určená prevádzkovateľom v zmysle čl. 37 – 39 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 44 – 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Kontakt:
Email:  zodpovednaosoba@levoca.sk
Telefón: 0911617444

 

 1. Informácie pre dotknuté osoby:

 

 1. Informácie v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:


  Ankety, prieskumy a vedomostné súťaže na webovom sídle mesta
  BOZP
  Čísla občianskych preukazov zamestnancov a verejných funkcionárov mesta v povereniach alebo splnomocneniach
  Denné centrum seniorov
  Dokumentácia aktivít v rámci projektov    
  Elektronická schránka    
  Evidencia členov komisií a porôt vo verejnom obstarávaní
  Evidencia držiteľov evidovaných psov
  Evidencia majetku    
  Evidencia záväzkov po lehote splatnosti
  Integrované obslužné miesto    
  Kontaktné údaje poslancov mestského zastupiteľstva
  Kontaktné údaje vo voľbách
  Kontrola, sťažnosti, petície    
  Krátkodobé prenájmy bicyklov a cyklistického vybavenia
  Matričný úrad    
  Mestské tlačové periodikum
  Miestne dane    
  Miestne poplatky    
  Monitorovací kamerový systém    
  MZ, MR, komisie MZ a hlavný kontrolór mesta    
  Nájomné byty    
  Odborná prax študentov škôl
  Overovanie listín a podpisov    
  Oznámenia verejných funkcionárov mesta Levoča    
  Oznamovanie protispoločenskej činnosti   
  Personálna a mzdová agenda zamestnancov mesta Levoča    
  Podnikateľský inkubátor
  Podujatia    
  Pokladňa    
  Poskytovanie informácií prostredníctvom webového sídla mesta
  Pošta
  Povolenia na vstup do mesta počas Mariánskej púte    
  Právne vzťahy
  Prezentácia mesta na webovom sídle mesta a na sociálnych sieťach    
  Priestupkové konania, evidencia priestupkov    
  Referentské vozidlá    
  Register obyvateľov a evidencia súpisných a orientačných čísiel, register adries 
  Registrácia kandidátov pre komunálne voľby
  Rozhodovanie na úseku investičnej činnosti v meste Levoča
  Rozhodovanie vo veciach CR a RM    
  Rozhodovanie vo veciach pozemných komunikácií a cestnej dopravy    
  Rozhodovanie vo veciach stavebného úradu    
  Rozhodovanie vo veciach ŠFRB    
  Rozhodovanie vo veciach územného plánovania    
  Rozhodovanie vo veciach životného prostredia    
  Rybárske lístky    
  Samostatne hospodáriaci roľník    
  Sociálne vzťahy    
  Správa registratúry    
  Sprievodcovské služby v meste Levoča
  Školstvo    
  Účtovníctvo    
  Voľby    
  Výberové konania    
  Výberové konania fakultatívne  
  Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
  Zmluvné vzťahy    
  Žiadosti podľa infozákona    
  Životné jubileá a životné udalosti

 

 1. Informácie v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:


  Absolventská prax
  Aktivačná činnosť
  Civilná ochrana
  Dobrovoľnícka služba
  Hospodárska mobilizácia
  Kataster
  Ochrana osobných údajov
  Požiarna ochrana
  Pracovná zdravotná služba
  Registrácia kandidátov pre komunálne voľby
  Správa bytov
  Škodová komisia
  Verejné obstarávanie
  Voľby

     
 5.

 

6.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka