Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Múzeum špeciálneho školstva

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych zariadení Slovenskej republiky s cieľom poukazovať na základné problémy zdravotne postihnutej mládeže a občanov, na ich výchovu a vzdelávanie, celkové postavenie a primeranú integráciu v spoločnosti. Podnet k jeho zriadeniu dala Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimír Predmerský, CSc., v ktorého koncepcii dominovala potreba zriadenia historicko-dokumentačného strediska pre špeciálnu a liečebnú výchovu. MŠŠ bolo otvorené 16. novembra 1990. Organizačne je začlenené pod Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave.

Základným poslaním Múzea špeciálneho školstva v Levoči je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku. Zároveň spracúvať oblasť špeciálneho školstva a pedagogiky, aktuálnymi formami prezentovať poznatky odbornej verejnosti a záujemcom o problematiku špeciálneho školstva.

Svoje poslanie múzeum realizuje prostredníctvom činnosti:

  • zbierkotvornej - v rámci ktorej plánovite a systematicky získava, eviduje a kategorizuje zbierkové predmety dokumentujúce vývin špeciálnych škôl od najstarších čias po dnešok. Predmetom zbierkotvornej činnosti je komplexno-výchovný vyučovací proces špeciálnych škôl, verejná činnosť v oblasti špeciálneho školstva a pod. Súčasťou zbierkového fondu je historická špeciálno-pedagogická knižnica a dokumentaristika, v ktorej sa nachádzajú aj vzácne rukopisné poznámky nestora špeciálnej pedagogiky Viliama Gaňu, ako aj rukopisy z jeho študentských čias v Budapešti.
  • kultúrno-výchovnej - na pôde múzea sa realizujú tematické variabilné výstavy celoslovenského aj medzinárodného charakteru, besedy, tvorivé dielne a pod. Najefektívnejšie oslovujú potenciálnych návštevníkov výstavné aktivity, ktoré sú kontaktabilné, rôznorodé a zaujímavé. Celkovo bolo na pôde múzea zrealizovaných 94 výstav. V povedomí návštevníkov najviac zarezonovali výstavy Svetlo v nás, Maľované niťou, Hlina v mojich rukách, Poď do môjho sveta, Manus Europae, Aj v nevidne vidieť, Hlavolamovo, Farebný svet origami a mnoho iných.


MŠŠ v Levoči plní nielen ideovo-výchovnú, kultúrnu, vzdelávaciu, ale aj osvetovú funkciu. V rámci osvetovej činnosti upozorňujú lektori návštevníkov na mnohé choroby a telesné postihnutia, ktoré vyplývajú z nedostatočnej pozornosti, nadmerného používania alkoholu, drogovej závislosti s jej katastrofálnymi dôsledkami. Od svojho založenia slúži okrem iného i ako konzultačné centrum pre vysokoškolských poslucháčov špeciálno-pedagogických aprobácií, poskytuje informačný a dokumentačný servis pedagógom rôznych typov, stupňov škôl a výchovných zariadení. Systematicky si vytvára návštevnícku klientelu z materských, základných a stredných škôl regiónu stredného Spiša, počas turistickej sezóny zahraničných návštevníkov. Súčasne im poskytuje aj videoprojekciu o živote, práci, problémoch a úspechoch invalidizovanej populácie.

Podľa dostupných informačných súdobých prameňov možno levočské pracovisko Múzea špeciálneho školstva právom pokladať za jedinú inštitúciu svojho druhu v celoeurópskych meradlách.

Kontakt:
Múzeum špeciálneho školstva
Námestie Majstra Pavla 28
054 01 Levoča
Tel. a fax: +421 534512863
E-mail: mss.levoca@levonet.sk
Web: www.uips.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Oľga Tinajová, vedúca múzea


Aktuálna výstava:
Farebný svet origami
(kliknutím na obrázok si stiahneš zväčšenú pozvánku)

Pozvánka

 

 


Fotogaléria:

Múzem1

Múzeum2

Múzeum3

Múzeum4
 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka