Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana

Ako ďalej v zabezpečení úloh v systéme civilnej ochrany mesta v roku 2011?

Po viac ako polroku som opätovne dostal príležitosť napísať niekoľko slov do LIM. Čo napísať na úvod nového roka? Neľahká otázka. Minulý rok bol plný kontrastov, rok, ktorý určite vojde nielen do histórie civilnej ochrany a krízového riadenia nášho mesta, ale aj celého Slovenska. Áno, mám na mysli povodne, ktoré udreli na Slovensko v nebývalej sile a rozsahu a v niekoľkých vlnách.
U nás v meste to bolo v júni, ďalej veterná smršť v mesiaci august a nakoniec náznak snehovej kalamity v mesiaci december. Samozrejme, preverili nás všetkých, celý systém civilnej ochrany tak ako nikdy doteraz. Ihneď sa natíska otázka. Zvládli sme túto situáciu? Je systém dostatočnepripravený na riešenie takýchto udalostí? Odpovede nie sú zatiaľ úplne jasné.
Krízový štáb mesta prijal opatrenia na svojich zasadnutiach, kde boli vytýčené úlohy a podrobnejšie rozpracované na gremiálnych poradách primátora mesta.
Na povodňou postihnutom úseku vodného toku Levočského potoka a jeho prítokov, ktorý je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Košice a Správy povodia Hornádu a Bodvy Košice, boli vykonané záchranné a zabezpečovacie práce po povodni v rámci svojho rozpočtu (zabezpečená prietoková kapacita koryta vodného toku, t. j. odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku,  odstraňovanie porastov na brehu vodného toku a spevňovanie brehu toku - v lokalitách Levočské Lúky, Mengusovská ul., Predmestie, Potočná ul.). Práce na vodnom toku budú pokračovať aj v jarných mesiacoch roka 2011.
Teraz nastáva čas, aby sme tieto poznatky podrobili analýze a hodnoteniu a prijali závery ako ďalej, čo bolo dobré a čo nie. Jedno sa nám ukazuje dosť jasne. To najdôležitejšie, na čo sa musíme zamerať, je pripravenosť ľudí, každého z nás, každého, kto má nejakú zodpovednosť za riešenie takýchto situácií. Členov krízového štábu mesta, ktorí sú v prvom dotyku s neúprosnou realitou mimoriadnych udalostí a ktorých správny a aktívny prístup je nenahraditeľný najmä vo chvíľach, keď sa dá veľa zachrániť a postihnutým občanom mesta pomôcť. Nekonanie a pasivita sú v tých chvíľach to najhoršie, čo môže byť. Takýto rozsah mimoriadnej udalosti, ako sme zažili, vyžaduje mobilizáciu všetkých síl a prostriedkov, ktoré je možné využiť.
Pochopiteľne, nielen povodňami a inými mimoriadnymi udalosťami sme žili v minulom roku.
Určite sa vláda SR k nim ešte vráti podrobnejšou analýzou v tomto roku a prijme opatrenia.
Minulý rok bol aj rokom volebným a či si to priznáme alebo nie, má to vplyv na našu prácu.
Žiaľ, nie vždy len kladný. To, že sú na nás kladené vyššie nároky, s tým sa dá súhlasiť. Ale či sú vždy aj vynakladané prostriedky na pripravenosť a realizáciu potrebných opatrení dostatočné, to už také jednoznačné nie je. Je tu predpoklad, že na mestskom zastupiteľstve v mesiaci január nebudú schválené finančné prostriedky na vykonanie prijatých opatrení po minuloročnej mimoriadnej situácii, ale bol by som rád, keby som sa mýlil.
Mám na mysli informačný systém civilnej ochrany, vybudovanie bezdrôtového mestského rozhlasu, ktorý v meste nie je funkčný. Informačné miesta civilnej ochrany sú vo svojej podstate jedinými miestami, kde sa občan dozvie o vzniknutej mimoriadnej udalosti, režimoch života a prognóze vývoja, ale aj dôležité informácie, ktoré potrebuje na zvládnutie vlastných problémov vo vzťahu k následkom mimoriadnej udalosti.
Ďalej je to technické a materiálové zabezpečenie povodňových záchranných prác. Najmä v situácii, keď je povodeň na celom území mesta, ako to bolo v minulom roku. Vytváranie materiálnych zdrojov na zabezpečenie činnosti, ktoré garantuje, počnúc zásobami vriec na pieskovanie, drobného náradia, veľkokapacitných čerpadiel, osvetľovacích súprav či základnou výbavou na núdzové ubytovanie a núdzové stravovanie pri evakuácii, to všetko sme pri minuloročných povodniach potrebovali a v sklade CO mesta nemali.
Nie vždy si uvedomujeme, že dobrá pripravenosť a prevencia je vždy lacnejšia ako odstraňovanie škôd.
Každý člen krízového štábu mesta má svoje dobré i zlé skúsenosti. Moje názory vyplývajú z mojich dlhoročných skúseností pri riešení následkov mimoriadnych udalostí. Prekáža mi neriešenie pretrvávajúcich nedostatkov, ktoré tlačíme pred sebou bez zmeny, alebo čiastočné zmeny robíme len na základe vlastnej iniciatívy. Mrzí ma, keď vidím nešťastných ľudí, ktorým sme chceli pomôcť, no nie vždy sa to podarilo. Som smutný, že sa rozprávame o problémoch, ale niektorí ľudia nás nechcú počúvať. Nemám rád bezmocnosť, pri povodniach takú častú. Môj názor nemusí vystihovať celú realitu, ale nechcem sa bezmocne dívať v očakávaní ďalšej povodne s novým príbehom, obeťami na životoch, zdraví a majetku občanov.
Napriek tomu všetkému verím, že budeme bojovať za lepší systém civilnej ochrany naďalej s vedomím, že to robíme nie pre plnenie úloh, ale v mene lepšej ochrany života, zdravia a majetku našich občanov mesta.
 

Ing. Jozef Wagner
krízové riadenie mesta


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka