Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Pozvánka na 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 

                                                                                                           

P O Z V Á N K A

  V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                    


z v o l á v a m
 

37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2018 /ŠTVRTOK/ o 14, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8
 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
 4. Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2017
 5. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2017, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta; záverečný účet mesta za rok 2017
 6. Zmena rozpočtu Mesta Levoča č.2
 7. Petícia za zachovanie zelene a stromového porastu na Námestí Majstra Pavla.
 8. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Z a D 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta, VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky 2016/2
 9. Zmena uznesenia č. 34/42 zo dňa 15.2.2018
 10. Informácia o vydaní doplnku č. 19 k organizačnému priadku Mestského úradu Levoča.
 11. Návrh VZN č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča
 12. Návrh VZN č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča
 13. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Levoči
 14. Štatút mesta Levoča
 15. Vstup do prípravy projektového zámeru na podporu ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc.
 16. Cenník sprievodcovských služieb mestom Levoča pre skupiny a jednotlivca, Večerné prehliadky v letnej turistickej sezóne 
 17. Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 – 2019: predĺženie platnosti zmluvy
 18. Rozšírenie podnikateľskej činnosti mesta Levoča
 19. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov
 20. Zariadenie pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom v meste Levoča
 21. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Levoča a aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Levoča v oblasti tepelného hospodárstva
 22. Zmena zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča
 23. Rôzne
 24. Interpelácie poslancov
 25. Záver        

 

 - materiály k zasadnutiu -


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka