Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 

                                                                                                                 

P O Z V Á N K A

  V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                        

z v o l á v a m

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2017 /ŠTVRTOK/ o 14, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 1. Otvorenie.
 2. Minúta ticha za zosnulého poslanca MZ MVDr. Antona Drahomireckého
 3. Informácia o zániku mandátu poslanca a nastúpenie náhradníka
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Memorandum VSD a Mesta Levoča
 7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2017
 8. Rozpočtové hospodárenie mesta za I. polrok 2017
 9. Zmena rozpočtu č. 4
 10. Poskytnutie krátkodobého preklenovacieho úveru na financovanie projektu s názvom „Materská škola, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, Elokované pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča – znižovanie energetickej náročnosti verejných budov“  vo výške 582 000 EUR
 11. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel 
 12. Školská samospráva – delegovanie zástupcu mesta do RŠ MŠ, Ul. Železničný riadok 3, Levoča
 13. Začatie legislatívneho procesu zmeny VZN mesta č. 13/2015 v znení VZN č. 23/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
 14. Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy pre účely stavby: „Rekonštrukcia telocvične, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča“
 15. Návrh na schválenie podpisu dotačnej zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom v rámci schváleného projektu: „Rekonštrukcia priestorov 1.PP pre zriadenie futbalových šatní“  
 16. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Rekonštrukcia priestorov 1.PP pre zriadenie futbalových šatní“ vo výške 54 477,16 eur.  
 17. Vystavenie vlastnej blankozmenky pre projekt: Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, kód projektu ITMS2014+: 310011B199
 18. Projekt: “Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj Levoča“
 19. Návrh na schválenie presunu finančných prostriedkov z dotácie MFSR na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2017 – aktualizácia po procese verejného obstarávania
 20. Návrh na zníženie počtu členov mestskej rady
 21. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok o voľbe
 22. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča
 23. Návrh na zrušenie uznesenia o začatie legislatívneho procesu vydania VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Levoča a VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča
 24. Informácia o vydaní Doplnku č. 15 k Organizačnému poriadku s účinnosťou od 1.8.2017
 25. Levoča v UNESCO – záväzky, úlohy, podmienky
 26. Návrh na menovanie komisie posudzujúcej návrhy na verejné uznania: Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča
 27. Interpelácie poslancov MZ
 28. Záver

 - materiály k zasadnutiu -


 
 

Dnes má službu:

U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča

053/4514 780

ďalšie dni

Sobota 23.9.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 23.9.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 23.9. - 24.9.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 30.9.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 30.9.
Pri Košickej Bráne
Košická 22,
054 01 Levoča
053/4514 500
Sobota 30.9.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 30.9.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka