Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 

 

P O Z V Á N K A
 

  V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 

z v o l á v a m
 

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 /ŠTVRTOK/ o 14, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2016.
 4. Správa o hospodárení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča a.s., člen skupiny AGEL SK
 5. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za rok 2016.
 6. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s.r.o. za rok 2016.
 7. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016.
 8. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2016, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových  organizácií  mesta; záverečný účet mesta za rok 2016.
 9. Zmena rozpočtu mesta Levoča č. 2  na rok 2017.
 10. Nakladanie s majetkom mesta.
 11. Zásady výberového konania mesta Levoča.
 12. Schválenie cenníka pre krátkodobý prenájom učební a športovísk v správe ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča
 13. Vyjadrenie súhlasu so zaradením elokovaného pracoviska CŠPP ako súčasti Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01  Levoča do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2017
 14. Projekt: „ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča“
 15. Projekt: „ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča“
 16. Projekt: „ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Gašpara Haina 37, Levoča“
 17. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác na stavbu: „Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie reštaurovania spodnej časti veže a južnej fasády“, s predpokladanou hodnotou zákazky 1 013 165, 81 € /s DPH/
 18. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova ulica a oporný múr, Levoča s predpokladanou hodnotou zákazky 519 506, 24 € /s DPH/
 19. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských a stavebných prác na stavbu: „ Rekonštrukcia fontány dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou zákazky 131 114, 25 € /s DPH/.
 20. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác   na stavbu: „Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy, Námestie majstra Pavla 48, Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 83 876, 52 € / s DPH/
 21. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Modernizácia detského ihriska, ulica Jána Francisciho, Levoča“, s predpokladanou hodnotou zákazky 18 859, 31 € /s DPH/
 22. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác  na stavbu: „ Levoča – mestská časť Závada, úprava miestnej komunikácie a prístupu ku kostolu – rekonštrukcia“ s predpokladanou hodnotou zákazky 9 952, 81 € / s DPH/
 23. Návrh na schválenie obstarania dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Prestavba NMP v Levoči, II, etapa“
 24. Návrh Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“
 25. VZN mesta Levoča Zmeny a doplnky „Pri zimnom štadióne“
 26. Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania  na rok 2017.
 27. Interpelácie poslancov MZ
 28. Záver.

 

 

 - materiály k zasadnutiu -


 
 

Dnes má službu:

U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča

ďalšie dni

Sobota 27.5.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 27.5.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 27.5.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 27.5. - 28.5.
Zelená lekáreň
Železničný riadok 2,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka