Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Pozvánka na 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 

                                                                                                           

P O Z V Á N K A


  V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                

 

z v o l á v a m

 

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

ktoré sa uskutoční dňa 15. februára 2018 /ŠTVRTOK/ o 14, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Informácia o stave kriminality na území mesta Levoča za rok 2017
 4. Nakladanie s majetkom mesta
 5. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča                    
 6. Návrh na schválenie vstupu do programu vyhláseného Úradom vlády Slovenskej republiky „ Podpora rozvoja športu na rok 2018“ , podprogram č. 2 „Výstavba detských ihrísk“ s projektom „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni“
 7. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni“
 8. Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania stavebných prác na stavbu: „Miestna komunikácia a rozšírenie siete verejného osvetlenia na Ruskinovskej ulici v Levoči“
 9. Návrh na schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2018
 10. Návrh vstup do investičnej akcie a schválenie začatia procesu verejného obstarávania dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa – 1.a 2. časť
 11. VZN mesta o ochrane ovzdušia a o poplatkoch a znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 12. VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
 13. Schválenie úpravy Cenníka pre krátkodobý nájom učební a športovísk v správe ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča
 14. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športovísk vo vlastníctve Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2018
 15.  Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018
 16. LIMKA – Informačný magazín mesta Levoča – Cenník nájmu plochy platný od 1.3.2018
 17. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 uzatvorenej medzi Mestom Levoča a TV Levoča, s.r.o.
 18. Projekt: Lidl ihrisko Žihadielko, Levoča
 19. Informácia o vydaní doplnku č. 18 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
 20. Vzdanie sa funkcie primátora mesta Levoča
 21. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017
 22. Zmena v Cenníku poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v správe MsKS
 23. Rozšírenie účelu nájmu nebytového priestoru v prevádzke fast-food o prevádzkovanie kultúrno-spoločenských a zábavných zariadení
 24. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
 25. Informácia k zrušeniu  RLP v meste Levoča
 26. Rôzne
 27. Interpelácie poslancov
 28. Záver.

 

 

 - materiály k zasadnutiu -


 
 

Dnes má službu:

U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča

ďalšie dni

Sobota 17.2. - 18.2.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 24.2. - 25.2.
Pri Košickej Bráne
Košická 22,
054 01 Levoča
053/4514 500
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka