Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Pozvánka na 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v LevočiVytlačiť
 


P O Z V Á N K A
 

  V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                

z v o l á v a m
 

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra 2017 /ŠTVRTOK/ o 14, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 

 1. Otvorenie
 2. Informácia o vzdaní sa mandátu primátora mesta Levoča.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Správa komisie overujúcej predpoklady kandidátov na post hlavného kontrolóra
 5. Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča
 6. Nakladanie s majetkom mesta.
 7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 22/2015 o určovaní podmienok rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča
 8. Rozšírenie živnosti mesta Levoča
 9. VZN mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
 10. VZN mesta o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
 11. Informácia o vydaní doplnku č. 16 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča.   
 12. Návrh na voľbu člena mestskej rady.   
 13. Plán práce MR a MZ na rok 2018
 14. Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta.   
 15. Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku zástupcovi primátora mesta.
 16. Návrh na schválenie uzavretia Dodatku k zmluve o dielo: “Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č. 26 a súvisiace stavebnú úpravy v jej okolí – 1. Etapa“. Predmetom Dodatku k zmluve o dielo je navýšenie ceny diela o 35 435, 38 eur /s DPH/.
 17. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 19/2017 uzatvorenej dňa 7.8. 2017 medzi Mestom Levoča a spoločnosťou Arprog, a.s. Poprad na práce naviac v celkovej výške 63 258, 50 € s DPH
 18. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2017/2018.
 19. Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – „Zberové vozidlo na komunálny odpad“.
 20. Návrh na schválenie verejných uznaní.
 21. Informácia o výsledku Kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z kontrolnej činnosti a vyvolané zmeny, vyplývajúce z činnosti hlavného kontrolóra za roky 2012 - 2017
 22. Interpelácie poslancov
 23. Záver

 

 - materiály k zasadnutiu -


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka