Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO - predĺženie termínu na doručovanie Vytlačiť
 

Výber zamestnanca na pracovnú pozíciu - zamestnanec MOPS - 04072019 - predĺženie 24072019.jpg

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO

„ZAMESTNANEC MIESTNEJ OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY V MESTE LEVOČA“

 

Mesto Levoča oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča“.

            Obsadzované pracovné miesto bude vykonávané v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas na dobu určitú 24 mesiacov (od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2021) v meste Levoča a v mestskej časti Levočské Lúky a v dvojzmennom pracovnom režime. Obsadzuje sa 8 pracovných miest.

 

            Obsahom obsadzovaného pracovného miesta je predovšetkým:

  • monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečovanie bezpečného prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňovanie detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,
  • dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...), 
  • upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následné oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii, 
  • kontrolovanie pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...), 
  • upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrolovanie dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar, 
  • monitorovanie a nahlasovanie prípadov nelegálnych skládok, 
  • účasť a pomoc, po predchádzajúcom súhlase primátora mesta, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných mestom, alebo členmi MRK,
  • monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom, 
  • pomoc hliadke Policajného zboru a mestskej polície,
  • dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v meste.                                                                                                                                                                                                                                              

            Kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačná požiadavka zamerania alebo odboru vzdelania:

– základné vzdelanie – ukončená povinná školská dochádzka.

 

            Ďalšie predpoklady na výkon práce:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- vek minimálne 18 rokov,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť.

 

            Iné kritériá a požiadavky (výberové kritériá na obsadzované pracovné miesto):

-  znalosť slovenského jazyka,

-  znalosť jazyka cieľovej skupiny, komunity (napr. rómsky jazyk) je výhodou,

-  znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),

-  akceptácia zo strany členov komunity,

-  spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je výhodou.

 

            Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o účasť vo výbere zamestnanca na obsadzované pracovné miesto (žiadosť o prijatie  

  do zamestnania),

- profesijný životopis,

- čestné vyhlásenie o ukončení povinnej školskej dochádzky,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, t. j. o tom, že uchádzač nebol právoplatne odsúdený za

  trestný čin proti životu a zdraviu v zmysle prvej hlavy druhej časti (§ 144 – 178) zákona č.

  300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a za akýkoľvek zločin v zmysle

  Trestného zákona,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako tri

  mesiace,

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako tri mesiace,

- súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely  

  výberu zamestnanca podľa vzoru publikovaného na webovom sídle mesta www.levoca.sk

  (v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)   

  2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

  nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) a podľa § 13 ods. 1 písm. a)

  a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

  zákonov (ďalej len „zákon“)).

 

            Informácie pre dotknutú osobu podľa č. 13 nariadenia a § 19 zákona sa nachádzajú na webovom sídle mesta www.levoca.sk.    

 

            Platové zaradenie:

            V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude uchádzač zaradený do platovej triedy 01 a bude mu určený funkčný plat vo výške 520,-- eur.

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi na výber zamestnanca doručte poštou v zalepenej obálke na adresu Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča najneskôr 26. 07. 2019 o 14.00 hod. s označením „Neotvárať – zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča.“.

 

            Mesto Levoča v pozícii zamestnávateľa rozhodne o obsadení 8 voľných pracovných miest na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce.

 

Levoča 04. 07. 2019

 

                                                                                                                                                                                                                                      Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

                                                                                              primátor mesta Levoča         

 


 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka