Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTOVytlačiť
 

Číslo: 27659/2018-OaVP-L

 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO

„ZAMESTNANEC ODDELENIA INVESTIČNEJ ČINNOSTI, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A STAVEBNÉHO ÚRADU – INVESTIČNÁ ČINNOSŤ“

 

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu – investičná činnosť“.

 

            Obsadzované pracovné miesto bude vykonávané v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas.

 

            Obsahom obsadzovaného pracovného miesta je agenda investičnej činnosti mesta, predovšetkým:

- pracovné činnosti súvisiace s investičnou činnosťou mesta pri príprave alebo uskutočňovaní

  stavieb alebo technologických celkov,

- pracovné činnosti pri zabezpečovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb,

- pracovné činnosti súvisiace s podielom na príprave a realizácii koncepcie rozvoja mesta,

  riadení a koordinácii investičnej výstavby mesta,

- pracovné činnosti pri zabezpečovaní technického dozoru nad stavbami a stavebného dozoru

  nad drobným stavbami mesta, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými

  časťami,

- pracovné činnosti súvisiace so spoluprácou pri verejnom obstarávaní na investičné akcie

  mesta, podiele na tvorbe súťažných podkladov a vyhodnotení ponúk.


                            

            Kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačná požiadavka zamerania alebo odboru vzdelania:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v niektorom zo študijných odborov pozemné

   stavby a architektúra alebo inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

 

            Ďalšie predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť.

 

            Iné kritériá a požiadavky:

- orientačná znalosť a aplikácia právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť

  orgánov verejnej správy a právnych predpisov vzťahujúcich sa na investičnú činnosť

  mesta,

- počítačové znalosti – znalosť práce s textovými editormi, tabuľkovými procesormi, znalosť

  prípravy prezentácií, emailovej komunikácie a práce s internetom,

- odborná prax; prax osoby vykonávajúcej stavebný dozor alebo prax stavbyvedúceho je

  výhodou,

- spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.

 

            Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o účasť vo výbere zamestnanca na obsadzované pracovné miesto,

- profesijný životopis,

- motivačný list,

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vrátane vysvedčenia

  o štátnej záverečnej skúške),

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako tri

  mesiace,

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako tri mesiace,

- súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely  

  výberu zamestnanca podľa vzoru publikovaného na webovom sídle mesta www.levoca.sk

  (v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)   

  2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

  nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) a podľa § 13 ods. 1 písm. a)

  a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

  zákonov (ďalej len „zákon“)).

 

            Informácie pre dotknutú osobu podľa č. 13 nariadenia a § 19 zákona sa nachádzajú na webovom sídle mesta www.levoca.sk.        

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi na výber zamestnanca doručte poštou v zalepenej obálke na adresu Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča najneskôr 31. 10. 2018 o 14.00 hod. s označením „Neotvárať – zamestnanec OIČÚPŽPaSÚ – investičná činnosť.“.

 

            Mesto Levoča v pozícii zamestnávateľa rozhodne v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

 

Levoča 10. 10. 2018

 

                                                                                                                                                                                                                                      JUDr. Lýdia Budziňáková

                      zástupkyňa primátora mesta                                                                                                                                          


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka