Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

SÚŤAŽ - Turistická hra pre malých aj veľkých + VýhercoviaVytlačiť
 

Turistická hra pre malých aj veľkých

Príď, zaži a spoznaj Levoču a ako odmenu niečo vyhraj!!!
 


 • Výhercom ceny pre mesiac August sa stáva : Jaroslava Kohútová
  Víťazke srdečne blahoželáme.Zároveň ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa zapojili do našej súťaže.

 

Súťaž pokračuje aj v nasledujúcich mesiacoch.


Stiahni si TAJNIČKU a vyplň odpovede na dole uvedené otázky.
- TAJNIČKA adobe-acrobat-pdf-file-512.png - TAJNIĆKA xls.jpg -


Odpoveď zašli emailom na kamil.tomaskovic@levoca.sk, alebo poštou na adresu
Mestský úrad v Levoči, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča, oddelenie CRaRM,
kontaktná osoba: Mgr. Kamil Tomaškovič

 

 1. otázka: Kostol sv. Jakuba patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. Roku 2015 bol kostol povýšený na baziliku minor. Viete, ako znie celé meno svätca, ktorému je bazilika zasvätená?
 1. otázka: Aj kostol Navštívenia Panny Márie je povýšený na baziliku minor. Skúste doplniť priezvisko spišského biskupa, ktorý ho roku 1922 posvätil.
 1. otázka: Začiatkom 15. storočia sa Levoča stala členom združenia piatich najvýznamnejších hornouhorských kráľovských miest. Vedeli by ste uhádnuť názov združenia?
 1. otázka: V kostole sv. Jakuba sa nachádzajú 3 kaplnky: Kaplnka Narodenia Pána, Krstná kaplnka a tertia je Kaplnka sv. ......... (skúste doplniť meno svätca).
 1. otázka: Štefan Klubert, po ktorom je pomenované jedno z námestí v Levoči, bol levočský farár. Viete akú funkciu ešte vykonával?
 1. otázka: Ktorá významná slovenská osobnosť navštívila levočskú radnicu r. 1654? Doplňte jej priezvisko ...................(pomôcka - učiteľ národov)
 1. otázka: Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1823-1837 ako náhrada za starší artikulárny kostol. Rozhodnutie stavať ho padlo už v roku 1817 na 300. výročie reformácie. Viete v akom slohu bol postavený?
 1. otázka: Na južnej stene fasády radnice sú zobrazené ženské figúry predstavujúce občianske cnosti. Čo symbolizuje posledná figúra zľava (pomenúva cnosť ,,dať každému to,čo mu patrí“)?
 1. otázka: O Levočskej bielej pani sa traduje viacero legiend. Viete, aké bolo jej krstné meno?
 1. otázka: O Majstrovi Pavlovi z Levoče síce nemáme veľa informácií, nevieme ani odkiaľ presne pochádzal. Jeho dielo –hlavný oltár v kostole sv. Jakuba však poznajú mnohí. Aké remeslo vykonával Majster Pavol z Levoče?
 1. otázka: Gašpar Hain patril medzi levočské osobnosti. V jeho dome je dnes budova SNM - Spišské múzeum v Levoči. Pôsobil aj ako levočský richtár, aké ďalšie povolanie vykonával ?
 1. otázka: Z čoho bola obvinená a následne popravená Levočská biela pani?
 1. otázka: Ako znie názov fontány v parku vedľa radnice v tvare osemuholníka, kde je znázornená žena podávajúca dieťaťu kúsok chleba?
 1. otázka: Edmund Hleba, spisovateľ, prirovnal Levoču k jednému talianskemu mestu v Toskánsku. Viete, o aké mesto sa jedná?
 1. otázka: V liste ktorého uhorského kráľa z roku 1249 sa prvýkrát spomína Levoča?
 1. otázka: Levočská radnica je jednou z najfotografovanejších stavieb na Slovensku. Roku 1550 ju však postihla jedna z katastrof. Čo to bolo?
 1. otázka: V kostole sv. Ducha je súčasťou oltára aj obraz Zoslanie ducha svätého, kde je vyobrazená sediaca Panna Mária obklopená v kruhu apoštolmi. Ktorý levočský maliar namaľoval tento obraz?                                                                           
 1. otázka: Klietka hanby pochádza z 16. storočia. Zatvárali sa do nej ľudia, ktorí sa previnili voči dobrým mravom. Je zdobená kovovými ľaliami a ............. (odpoveď sa pokúste doplniť už vy).(odpoveď je v inštrumentáli množného čísla)
 2. otázka: Ktorá postava sa nachádza po ľavici sv. Madony na hlavnom oltári v Kostole sv. Jakuba? Prvé meno svätca je Ján. Skúste doplniť jeho druhé meno.
 1. otázka: Komu bol pôvodne zasvätený kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov, miestnymi nazývaný aj čierny alebo gymnaziálny?
 1. otázka: Ľudovít Štúr, slovenský buditeľ, síce v Levoči nikdy nebol, hoc tu má sochu, no niektorí z jeho prívržencov však do Levoče zavítali. Jedným z nich bol aj autor básne Smrť Jánošíkova, ktorý študoval na evanjelickom lýceu. Viete priezvisko tohto slovenského básnika (štúrovca)?
 1. otázka: Hlavný oltár v kostole sv. Jakuba poznajú nielen tunajší, ale aj zahraniční turisti. Svojou výškou 18,62 m je najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete. Jeho autor je Majster Pavol z Levoče. Z dreva akého stromu je vyrobený?

 Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže: „Turistická hra pre malých aj veľkých “

Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže
„Turistická hra pre malých aj veľkých“ (ďalej len „súťaž”)
budú zverejnené na internetovej stránke mesta Levoča www.levoca.sk

 

1.      Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je :

MESTO LEVOČA
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 4/4,
054 01 Levoča
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754

Štatutárny orgán: JUDr. Lýdia Budziňáková, zástupkyňa primátora mesta Levoča (ďalej len „usporiadateľ súťaže“).

 

2.      Doba trvania súťaže

Doba trvania súťaže je od 01.07.2018, 00:01 hod. do 26.10.2018, 24:00 hod. vrátane.

 

3.      Podmienky súťaže

3.1.   Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

3.2.   Zo súťaže NIE SÚ vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže, blízke osoby zamestnancov usporiadateľa súťaže, ani obyvatelia iných miest či obcí.

3.3.   Ceny pre účastníkov súťaže:

a) Cena v mesiaci júl  – sprievodcovská služba mestom Levoča + vstup do Baziliky sv. Jakuba v Levoči po dohode s výhercom v požadovanom termíne, termín uzávierky súťaže pre mesiac júl je 27.07.2018 do 24:00 hod.,

b) Cena v mesiaci august – obed pre dve osoby v reštaurácii Slovenka v dohodnutom termíne, termín uzávierky súťaže pre mesiac august je 27.08.2018 do 24:00 hod.,

c) Cena v mesiaci september – vecné predmety s motívom mesta Levoča (kniha, kľúčenka, tričko), termín uzávierky súťaže pre mesiac september je 26.09.2018 do 24:00 hod.,

d) Cena v mesiaci október – ubytovanie pre dve osoby v ubytovacom zariadení v mesta Levoča v dohodnutom termíne, termín uzávierky súťaže pre mesiac október je 26.10.2018 do 24:00 hod.

3.4.   Výhercovia cien uvedených v bode 3.3. vzídu zo zlosovaní, ktoré sa uskutočnia vždy ku koncu daného kalendárneho mesiaca.

3.5.   Úlohou účastníkov súťaže je správne vyplniť znenie tajničky, ktorá sa nachádza na webovom sídle usporiadateľa súťaže www.levoca.sk v sekcii Aktuality. Správnu odpoveď je potrebné zaslať e-mailom na e-mailovú adresu: kamil.tomaskovic@levoca.sk, alebo poštou na adresu Mestský úrad v Levoči, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča, oddelenie CRaRM, kontaktná osoba: Mgr. Kamil Tomaškovič, k správnemu zneniu tajničky je potrebné zadať aj kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

3.6.   Podmienkou zapojenia sa do súťaže je aj vyplnenie a podpísanie formuláru – Súhlas so spracovaním osobných údajov a podpísanie formuláru – Informácia pre dotknutú osobu. Oba uvedené dokumenty je potrebné zaslať e-mailom na adresu: kamil.tomaskovic@levoca.sk (oskenovaný) alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Levoči, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta – kontaktná osoba: Mgr. Kamil Tomaškovič.

3.7.   Výherca súťaže bude o svojej výhre informovaný telefonicky.

3.8.   Výhercovia súťaže si svoju cenu prevezmú osobne na adrese usporiadateľa súťaže. V prípade, ak si daný výherca neprevezme svoju cenu do desiatich dní odo dňa informovania o jeho výhre, bude cena automaticky posunutá ďalšiemu vyžrebovanému náhradníkovi.

 

4.      Ochrana osobných údajov

4.1.   Ochrana osobných údajov účastníka súťaže sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Vyplneným a vlastnoručne podpísaným formulárom - Súhlas dotknutej osoby dáva účastník súťaže ako dotknutá osoba organizátorovi súťaže v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) v spojení s ustanovením § 14 zákona o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt a e-mailový kontakt na účel Organizovanie ankiet, prieskumov a vedomostných súťaží prostredníctvom mestského tlačového periodika, webového sídla mesta a sociálnych sietí a Evidenciu zaregistrovaných alebo prihlásených účastníkov ankiet, prieskumov a vedomostných súťaží.

4.2.   Podrobnejšie sú práva účastníka súťaže na ochranu jeho osobných údajov uvedené v informácií pre dotknutú osobu uverejnenej na webovom sídle usporiadateľa súťaže.   

 

5.      Záverečné ustanovenia

5.1.   Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa súťaže či organizátora súťaže.

5.2.   Usporiadateľ súťaže týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa a organizátora súťaže, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách súťaže.

5.3.   Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo činiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek účastníka súťaže zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

5.4.   Ceny v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Ceny nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

5.5.   Tieto pravidlá súťaže sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.

5.6.   Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.


 


 

Súbor na stiahnutie Tajnička.pdf Tajnička.pdf (26.4 kB)
Súbor na stiahnutie Tajnička.xlsx Tajnička.xlsx (10.7 kB)

 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka