Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontrolu komína nechajte na odborníkovVytlačiť
 


Kontrolu komína nechajte na odborníkov

Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kontrolu komína. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi. Zákon dnes jasne hovorí: komín musia skontrolovať, vyčistiť či preskúšať odborníci, teda kominári alebo revízni technici komínov. Komín si teoreticky môžete skontrolovať a vyčistiť sami - zákon priamo neukladá, že to môže urobiť len kominár. Na preplatenie škôd z požiaru spôsobeného poruchou komína však poisťovni nebude stačiť vyhlásenie, že ste si komín vyčistili svojpomocne. Poisťovňa vyžaduje potvrdenie od kominára. Ak ho nepredložíte, škody nemusí preplatiť. Okrem toho riskujete aj pokutu a v najhoršom prípade dokonca trestné stíhanie. Inak hrozí majiteľovi nehnuteľnosti pokuta až do výšky 99 eur.


Kontrola každý rok

Vykurovacia sezóna sa končí, na povinnosť dať vyčistiť a skontrolovať komín na svojej nehnuteľnosti si totiž mnohí vlastníci nespomenú. Kontrolovať a čistiť komíny pritom už môže len osoba odborne spôsobilá, a teda kominár alebo revízny technik komínov.

Aj keď by bolo vhodnejšie dať si skontrolovať a vyčistiť komín na jar, väčšina ľudí si tento krok necháva na poslednú chvíľu a kominára zháňa až na začiatku zimnej vykurovacej sezóny. Ide o podcenenie situácie, pretože najmä samým majiteľom rodinných domov či prevádzkovateľom budov by malo najviac záležať na tom, aby ich komín a spotrebiče k nemu pripojené boli v období vykurovania v dobrom technickom stave. Zanedbaný stav môže mať fatálne následky. Práve vyhorenie sadzí v komíne a nesprávna manipulácia so žeravým popolom patria k najčastejším príčinám v štatistike požiarovosti. Nánosy sadzí totiž nielenže zhoršujú ťah komína, ale aj zvyšujú riziko požiaru najmä po vykurovacej sezóne. Horľavou sa môže stať už aj niekoľkocentimetrová vrstva sadzí. Preto komíny treba dať vyčistiť, a to pravidelne. Lehoty na povinné čistenie a kontrolu komínov upravuje vyhláška ministerstva vnútra, líšia sa pri používaní spotrebičov na rôzne typy skupenstiev palív.


Čo sa robí pri čistení komína?

Zákon ukladá aj povinnosti samotnej „odborne spôsobilej osoby“. Kominár počas jednej kontroly a pri čistení komína posúdi umiestnenie horľavých materiálov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a palivového spotrebiča. Skontroluje telesá komína, dymovodu a spotrebiča z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti a z aspektu spoľahlivej funkcie dymovej cesty. Odstráni pevné usadeniny spalín v dymovej ceste, vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu a skontroluje, či je voľný prístup ako ku komínu, tak aj k dymovodu, čistiacim miestam a k spotrebiču.

Kontrola technického stavu a stavebného vyhotovenia komína sa odporúča nielen v prípade kúpy staršieho domu, ale aj pri akýchkoľvek stavebných úpravách komína, zmeny paliva či pripojení nového spotrebiča na existujúci komín. Technické podmienky výstavby komínov a dymovodov, vrátane lapača iskier, podrobnejšie určuje vyhláška Ministerstva vnútra SR. Pokiaľ by všetky neboli splnené, kominári o nich budú informovať samého vlastníka rodinného domu a pokiaľ by ich nebolo možné ihneď odstrániť, zapíšu ich do dokladu o kontrole a čistení. Na majiteľovi nehnuteľnosti potom zostáva zabezpečiť, aby sa zistené nedostatky čo možno najrýchlejšie odstránili. V prípade chýb, ktoré ohrozujú požiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, sa takýto komín alebo dymovod až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.


Potvrdenie je dôležité

Potvrdenie o čistení a kontrole komína alebo potvrdenie o vykonanie preskúšania komínov si treba starostlivo uschovať. Práve tento doklad môže byť rozhodujúcim v prípade preplatenia poistnej udalosti. Cena pravidelnej kontroly a čistenia je závislá od veľkosti a počtu prieduchov a typu paliva. Orientačná cena sa pohybuje od 10 do 30 € za prieduch.

Čo musíte robiť, ak máte v dome komín?

  • Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.
  • Dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
    pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov 
    a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom.
  • Uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína.

 

Všetky informácie v súvislosti s čistením a kontrolou komínov nájdete aj:

  • V zákone č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Vo vyhláške MV SR 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol;
  • Odkaz na tlačivo: „ Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína a dymovodu“

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/65457/1/2                         Príloha č.11

 

 

 

                                                                                     Ing. Rastislav Horbaľ

                                                                            Krízové riadenia mesta, technik PO


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka