Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum Levočské LúkyVytlačiť
 

Dňom 01.04.2018 začalo svoju činnosť  Komunitné centrum v Levoči v lokalite Levočské Lúky.  Tento projekt realizuje Mesto Levoča vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  Komunitné centrum sídli v budove bývalej sýpky Šľachtiteľského ústavu a je otvorené denne v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hodiny. Jeho činnosť zabezpečujú traja stály zamestnanci, menovite Slavomír Valigurský odborný garant komunitného centra, Lucia Kolarská odborný pracovník komunitného centra a Anežka Lacková pracovník komunitného centra.  Komunitné centrum je verejným priestorom určeným na stretávanie sa ľudí a na rozvoj miestnej komunity a jeho činnosť má mnohé podoby. Od realizácie skupinových aktivít s deťmi a dospelými až po väčšie komunitné akcie. Charakter aktivít komunitného centra vychádza z požiadaviek a potrieb jeho klientov. Doposiaľ boli realizované predovšetkým aktivity zamerané na tvorivú činnosť detí a dospelých. Z týchto aktivít najväčší záujem klientov centra je o ručné práce.  S rovnakým záujmom sa stretávame aj pri realizovaní  záujmových a voľnočasových aktivít detí a mládeže. Sú to obľúbené športové a umelecké aktivity a práca s počítačom. Za krátke obdobie fungovania komunitného centra boli realizované aj poradenské aktivity súvisiace s aktuálnymi spoločenskými požiadavkami. Klientom bolo poskytnuté základné sociálne poradenstvo v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Rovnako treba spomenúť aj pomoc pracovníkov komunitného centra pri príprave detí na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Pri realizovaní skupinových a komunitných akcií  centrum úzko spolupracuje aj s ďalšími  organizáciami mesta Levoča predovšetkým s Centrom voľného času. Sľubne sa rozvíja aj spolupráca komunitného centra s občianskym združením SPOLU Slovensko, vďaka ktorej bola zrealizovaná skupinová aktivita zameraná na poskytovanie prvej pomoci. Menované občianske združenie zároveň prispelo na chod činnosti komunitného centra aj materiálne a to darovaním pomôcok určených na prácu s deťmi a na športové aktivity. Okrem skupinových aktivít komunitné centrum poskytuje svojim klientom a ich rodinným príslušníkom aj individuálne základné a špecializované sociálne poradenstvo. Z ostatných aktivít centra možno spomenúť mapovanie potrieb obyvateľov mestskej časti mesta Levoča - Levočské Lúky. Z plánovaných aktivít na ďalšie obdobie možno spomenúť pripravovaný klub matiek s malými deťmi, čitateľský klub, športové turnaje, turistické vychádzky a pod. Komunitné centrum má ambíciu byť v budúcnosti regionálnym centrom komunitnej práce nie len pre obyvateľov mestskej časti Levočské Lúky, ale aj ostatným obyvateľov mesto Levoča a jeho blízkeho okolia. Preto si vážime každú jednu individuálnu iniciatívu obyvateľov tak mestskej časti Levočské Lúky, ako aj ostatných obyvateľov mesta Levoča, a to formou ich dobrovoľníckej pomoci pri zabezpečovaní  skupinových a komunitných aktivít centra alebo prispením k ich materiálnemu zabezpečeniu.     

Slavomír Valigurský, garant KC
 

20180411_143540.jpg

20180412_065910.jpg

20180412_070025.jpg

20180412_070241.jpg

20180412_070254.jpg

20180412_070432.jpg


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka