Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIAVytlačiť
 

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

 

          Mesto Levoča, zastúpené a konajúce zástupkyňou primátora mesta JUDr. Lýdiou Budziňákovou, na základe ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a na základe pracovného poriadku zamestnancov mesta Levoča vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca za nasledujúcich podmienok:

 

 1. Názov a sídlo zamestnávateľa:

           Mesto Levoča

           Mestský úrad Levoča

           Námestie Majstra Pavla 4/4

           054 01  Levoča 

 

 1. Obsadzovaná funkcia:

            - vedúci oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta.

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:

           - vysokoškolské vzdelania druhého stupňa; minimálne 5-ročná prax v riadení

              a manažmente alebo pri výkone práce vo verejnom záujme (verejná služba)

              a v štátnej službe sú výhodou. 

          

 1. Iné kritériá a požiadavky:
 1. skúsenosti s organizovaním veľkých verejných kultúrnych podujatí;
 2. prirodzené komunikačné zručnosti, schopnosť riadenia tímov, schopnosť prichádzať s inovatívnymi nápadmi;
 3. schopnosť využívania a aktívneho zapájania sa do grantov a výziev;
 4. znalosť cudzích jazykov;
 5. znalosť aplikácie právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť orgánov verejnej správy, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaniach služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a právnych predpisov vzťahujúcich sa na cestovný ruch a organizovanie verejných kultúrnych podujatí;
 6. počítačové znalosti – znalosť práce s textovými editormi, tabuľkovými procesormi, znalosť prípravy prezentácií, emailovej komunikácie a práce s internetom.

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 2. profesijný životopis,
 3. motivačný list,
 4. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vrátane vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške),
 5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako tri mesiace,
 7. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako tri mesiace,
 8. súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely výberového konania (v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

           Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke s označením „VK – vedúci oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť najneskôr o 14.00 h dňa 20. 04. 2018 (vrátane) do podateľne Mestského úradu v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 4/4, 054 01  Levoča. Rozhodujúci je dátum a čas uvedený na prezentačnej pečiatke mestského úradu.  

 

 1. Dátum vyhlásenia výberového konania: 07. 03. 2018                

 

  Levoča 07. 03. 2018

 

 

 

 

                                                                                   JUDr. Lýdia Budziňáková                                                                                                  zástupkyňa primátora mesta


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka