Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIAVytlačiť
 

 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO

„ZAMESTNANEC KRÍZOVÉHO RIADENIA“

 

 

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec krízového riadenia“.

 

            Obsadzované pracovné miesto bude vykonávané v pracovnom pomere na kratší pracovný čas v rozsahu polovice ustanoveného pracovného času.

 

            Obsahom obsadzovaného pracovného miesta sú tieto hlavné pracovné činnosti:

1. výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa ustanovenia § 22 zákona č. 124/2006 Z. z.

    o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

    neskorších predpisov,

2. plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z.

    o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

3. plnenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994

    Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 

 

            Kvalifikačné predpoklady:

1. kvalifikačný predpoklad vzdelania

    – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

       výnimočne (pri nedostatočnom záujme o obsadzované pracovné miesto) úplné stredné

       vzdelanie,

2. osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle osobitných predpisov

    - odborná spôsobilosť bezpečnostného technika v zmysle ustanovenia § 23 zákona č.

      124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

      zákonov v znení neskorších predpisov,

    - odborná spôsobilosť technika požiarnej ochrany v zmysle ustanovenia § 11 zákona č.

      314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

    - odborná spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 18a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej

      ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 

 

            Ďalšie predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť.

  

            Iné kritériá a požiadavky:

- počítačové znalosti,

- znalosti súvisiacich právnych predpisov,

- odborná prax vítaná.

 

 

            Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o účasť vo výbere zamestnanca na obsadzované pracovné miesto,

- profesijný životopis,

- motivačný list,

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vrátane vysvedčenia

  o štátnej záverečnej skúške),

- úradne overené fotokópie dokladov – osvedčení preukazujúcich plnenie požadovaných

  osobitných kvalifikačných predpokladov,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako tri

  mesiace,

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako tri mesiace,

- súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely výberu

  zamestnanca (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi na výber zamestnanca doručte poštou v zalepenej obálke na adresu Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča najneskôr 20. 04. 2018 o 12.00 hod. s označením „Neotvárať – zamestnanec krízového riadenia.“.

 

            Mesto Levoča v pozícii zamestnávateľa rozhodne v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

 

Levoča 07. 03. 2018

 

                                                                                                                                                                                                                                      JUDr. Lýdia Budziňáková

                                                                                       zástupkyňa primátora mesta                                                                                           


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka