Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTOVytlačiť
 

MESTO  LEVOČA
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča

oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

 

Číslo: 1882/2018-OaVP-L

 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO

„ZAMESTNANEC ODDELENIA INVESTIČNEJ ČINNOSTI, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A STAVEBNÉHO ÚRADU – INVESTIČNÁ ČINNOSŤ“

 

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu – investičná činnosť“.


Obsadzované pracovné miesto bude vykonávané v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas.


Obsahom obsadzovaného pracovného miesta je agenda investičnej činnosti mesta, predovšetkým:

 • pracovné činnosti súvisiace s investičnou činnosťou mesta pri príprave alebo uskutočňovaní
  stavieb alebo technologických celkov,
 • pracovné činnosti pri zabezpečovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb,
 • pracovné činnosti súvisiace s podielom na príprave a realizácii koncepcie rozvoja mesta,
  riadení a koordinácii investičnej výstavby mesta,
 • pracovné činnosti pri zabezpečovaní technického dozoru nad stavbami a stavebného dozoru
  nad drobným stavbami mesta, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými
  časťami,
 • pracovné činnosti súvisiace so spoluprácou pri verejnom obstarávaní na investičné akcie
  mesta, podiele na tvorbe súťažných podkladov a vyhodnotení ponúk.

 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačná požiadavka zamerania alebo odboru vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v niektorom zo študijných odborov pozemné stavby a architektúra alebo inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

 

Ďalšie predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • orientačná znalosť a aplikácia právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť orgánov verejnej správy a právnych predpisov vzťahujúcich sa na investičnú činnosť mesta,
 • počítačové znalosti – znalosť práce s textovými editormi, tabuľkovými procesormi, znalosť
  prípravy prezentácií, emailovej komunikácie a práce s internetom,
 • odborná prax; prax osoby vykonávajúcej stavebný dozor alebo prax stavbyvedúceho je výhodou,
 • spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výbere zamestnanca na obsadzované pracovné miesto,
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vrátane vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako tri mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako tri mesiace,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely výberu zamestnanca (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi na výber zamestnanca doručte poštou v zalepenej obálke na adresu Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča najneskôr 20. 03. 2018 o 12.00 hod. s označením „Neotvárať – zamestnanec OIČÚPŽPaSÚ – investičná činnosť.“.


Mesto Levoča v pozícii zamestnávateľa rozhodne v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

 

 

Levoča 26. 01. 2018

 

                                                                                                JUDr. Lýdia Budziňáková
                                                                                             zástupkyňa primátora mesta                                                                                                      

                                  


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka