Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

Pozícia: Pedagogický asistent
Úväzok: 50%
Dátum nástupu: cca 01.01.2018
Termín pracovného pohovoru: 08.12.2017


Miesto konania: ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levoča
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Adamkovičová
0910867463
franc@stonline.sk

 

Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady

a) spôsobilosť na právne úkony,

b) vek nad 18 rokov,

           c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou

          sa    ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé

          kategórie PZ a OZ, čo znamená

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský   smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61a ods. 8

do 31.12.2016

a)  ovládanie štátneho jazyka,

b)  zdravotná spôsobilosť,

c)  bezúhonnosť,

 

Ďalšie požiadavky:
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Motivačný list ;
4. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške);
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis

 z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 01.12.2017. 
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. 
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
- osobne na riaditeľstvo školy;
- poštou na adresu Základná škola, Francisciho 11, 054 01 Levoča,                                                                                              

 • e-mailom na franc@stonline.sk

  Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 Pozícia: Sociálny pedagóg
Úväzok: 50%
Dátum nástupu: cca 01.01.2018
Termín pracovného pohovoru: 12.12.2017


Miesto konania: ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levoča
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Adamkovičová
0910867463
franc@stonline.skPožiadavky:
Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s ,ktorou sa ustanovujú kvalifikačnépredpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategóriepedagogickýchzamestnancov a odborných zamestnancov:

 1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • v študijnom odbore sociálna pedagogika,
 • v študijnom odbore sociálna práca,
 • v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
 • v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky

- najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

 

Ďalšie požiadavky:
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača,

 s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Motivačný list ;
4. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške);
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis

 z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu

s požadovanými dokladmi je do 04.12.2017. 
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. 
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
- osobne na riaditeľstvo školy;
- poštou na adresu Základná škola, Francisciho 11, 054 01 Levoča,                                                                                              

 • e-mailom na franc@stonline.sk

  Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka