Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Vedenie levočskej nemocnice obdarovalo na MDŽ všetky ženy v nemocniciVytlačiť
 

Levoča 8. marec 2016 - Už tradične vedenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL,dnes, 8. marca 2016, obdarovalo k sviatku medzinárodného dňa žien (MDŽ)465 žien pracujúcich v nemocnici. Na každé dvere oddelenia, ambulancie či  kancelárie zaklopal riaditeľ, primár alebo lekároddelenia, ktorí vo svojom náručí držali kvetinu, ktorou obdarovali svoje nežné kolegyne.

MDŽ je sviatok všetkých žien, ktoré bojovali za svoje práva a rovnoprávnosť mužov a žien.„Verím, že sme týmto darovaným kvietkom urobili všetkým ženám v našom zdravotníckom zariadení radosť. Taktiež sme ním chceli vzdať úctu a osobne si myslím, že by sa k takejto pozornosti mali pridať všetci muži,“ povedal riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška s tým, že každý z nás má mamu, ktorá nám dala život alebo manželku, ktorá nás obdarovala tým najkrajším pocitom byť otcom.


Medzinárodný deň žien sa oslavuje už od začiatku 20. storočia a v roku 1975 bol oficiálne uznaný OSN. U nás sa tento sviatok konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol masový charakter.„Bola som príjemne prekvapená prístupom vedenia nemocnice. Nám, ženám, vždycky kvetinka urobí veľkú radosť a preto sa chcem poďakovať aj v mene všetkých kolegýň za takéto milé gesto,“uviedlavedúca peronálno-právneho útvaru JUDr. Lýdia Budziňáková.


Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny.

 

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s., tel. +421 918 455 334,
email: csergeova@agelsk.sk


 
 

Čo majú vedieť a robiť občania v prípade ohrozeniaVytlačiť
 

Krízové riadenie mesta Levoča

 

Vážení občania, čo je potrebné vedieť v prípade ohrozenia?

Základný zákon nášho štátu „Ústava Slovenskej republiky“ zakotvuje právo každého občana na ochranu života, zdravia a majetku. Vychádzajúc z napĺňania týchto práv, právnická osoba, fyzická osoba, organizácia štátnej správy, samosprávy, ale i iný právny subjekt je povinný v rámci svojho pôsobenia zabezpečiť dostatočný stupeň ochrany občana. Aby tak mohlo byť, najmä pri vzniku mimoriadnych udalostí, pri ktorých je občan ohrozený,  je potrebné poznať zásady ochrany a postupy, vykonávať prípravu profesionálnych záchranných zložiek,  ale aj samotného občana. Práve posledné roky nás poučili,  že nehody,  havárie,  živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú čas ani miesto svojho vzniku. Nesmú nás však zastihnúť nepripravených.

Ničivé povodne, storočná voda, požiare, víchrica, zosuv pôdy, únik chlóru resp. amoniaku, evakuácia sú v súčasnosti časté slová v našom slovníku. V mnohých z nás evokujú strach o svoj život a život svojich blízkych, o majetok, o svoju budúcnosť. Táto príručka Vám pomôže pripraviť sa na dopad možných následkov živelných pohrôm a ďalších mimoriadnych udalostí spôsobených ľudskou činnosťou. Poskytneme Vám základné informácie, ktoré sú potrebné vedieť  pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi.  Neznalosť základného správania sa v hraničných životných situáciách, podľahnutie panike a strachu spôsobuje často viac škôd ako sama mimoriadna udalosť. Myšlienka "Šťastie praje pripraveným", je v tomto prípade namieste.

 
Čo majú vedieť a robiť občania v prípade ohrozenia

Všeobecné zásady činnosti pri ohrození :

 • Uvedomiť si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku   a životného prostredia.
 • Pamätať na seba ochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektovať informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu, televízie a miestneho rozhlasu.
 • Nerozširovať poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňovať vzniknutú situáciu a zachovať rozvahu.
 • Netelefonovať zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhať ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarať sa o deti.
 • Dodržiavať pokyny záchranných zložiek, pracovníkov civilnej ochrany, ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy.
                                                                                                                   

                                                                                                                 Ing. Rastislav Horbaľ

                                                                                                                      Krízové riadenie


 
 

Predškoláci z MŠ na Ul.J.Francisciho, budú reprezentovať materskú školu, mesto a Slovensko v BruseliVytlačiť
 


EUROROZPRÁVKY

 

Európsky výtvarný projekt detí materských škôl zo 48 slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli sa realizuje pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Projekt sa realizuje v spolupráci s MŠ sekciou regionálneho školstva, vedy výskumu a športu SR, pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a primátorky mesta Prešov.

 

Hlavným cieľom výtvarného projektu je :

 • predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu, prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ
 • umožniť návštevníkom z rôznych krajín spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu
 • prezentovať krásu detského umenia a zdieľať prostredníctvom tohto projektu európske hodnoty
 • prostredníctvom rozprávok poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
 • priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše 

Materské školy z jednotlivých miest Slovenska budú vo výtvarnej, pracovnej, literárne a hudobnej tvorbe, stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské deti spoznajú EÚ. Naši predškoláci z MŠ Ul.J.Francisciho 8, predstavia vo svojich aktivitách deťom iných krajín rozprávku zo Španielska a zároveň predstavia aj naše krásne historické mesto Levoča, jeho históriu aj súčasnosť.

Slávnostné otvorenie výstavy je plánované na september 2016 v Bruseli. Následná vernisáž výstavy spojená s medzinárodnou konferenciou bude v Bratislave, november 2016.

Materská škola Levoča, Ul.J.Francisciho 8 , bola prizvaná ako jediná v okrese a meste Levoča k reprezentácii Slovenska a mesta v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ ( júl-december 2016)

Pani učiteľky pripravia z celého rozprávkového projektu fotodokumentáciu, písomné záznamy, videozáznamy, DVD …

            Naši predškoláci  veria, že budú úspešne reprezentovať materskú školu, naše mesto a zároveň Slovensko, prostredníctvom európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY.

 

                                                                                                            Mgr.Valéria Mačugová, riad.MŠ

                                                                   


 
 

Nelegálne skládkyVytlačiť
 

Vážení občania!

Neustále sa opakujúca problematika nelegálnych skládok odpadu sa opäť dostáva do pozornosti a často krát nám znie ako sústavne sa opakujúca mantra. V dávnejšej minulosti boli takmer v každej obci/meste vytvorené tzv. neriadené skládky komunálneho odpadu. Na tieto miesta bol ukladaný všetok vyprodukovaný odpad (z domácností, z priemyselných podnikov, zdravotníckych zariadení, nebezpečný odpad nevynímajúc). Dnes ich označujeme ako staré environmentálne záťaže, ktoré musia byť postupne odstránené, pretože  ohrozujú nie len životné prostredie ale aj zdravie obyvateľstva. Súčasná legislatíva už nedovoľuje zriaďovať tieto neriadené skládky odpadu, avšak problém s výskytom miest s nezákonne umiestneným odpadom je prítomný neustále. Ide o tvorbu nelegálnych skládok odpadu. Na Slovensku sa odhaduje prítomnosť okolo 6 000 - 12 000 nelegálnych skládok odpadu. Aj v meste Levoča je táto téma stále aktuálna a ukrajuje z finančného rozpočtu organizácie poverenej nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Pre mnohých ľudí je jednoduchšie vyviezť odpad za mesto, vyhodiť vedľa cesty, v lese alebo ponechať v mieste stojísk kontajnerov, než odhodiť do zbernej nádoby na to určenej. Apelujeme najmä na tých občanov, ktorí si takýmto činom zdanlivo uľahčujú život a zároveň konajú v rozpore nie len so Všeobecne záväzným nariadením mesta Levoča (ďalej len VZN o odpadoch) ale porušujú aj Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Zmesový komunálny odpad je potrebné vhadzovať do nádob určených len na tento odpad. Papier, plasty, sklo a kov triediť a vhadzovať ich opäť len do nádob, ktoré prislúchajú tomuto odpadu.
 

    


Ponechanie odpadu v mieste stojísk kontajnerov je v rozpore s VZN o odpadoch a považuje sa za nelegálnu skládku. Preto buďme uvedomelí a zodpovední pri správnom nakladaní s odpadom. Ďalším riešením ako zabrániť vzniku nelegálnych skládok sú zberné dvory. Toto riešenie ponúka aj Levoča pre svojich obyvateľov. Zberné miesto sa nachádza na Kežmarskej ceste č. 65 kde občania môžu bezplatne odovzdať rôzne odpady, akými sú objemný odpad, elektroodpad, biologický odpad, papier, plasty, sklo, kov a pod. Drobný stavebný odpad môžu občania priniesť na zberný dvor za osobitných podmienok. Zberný dvor je prevádzkovaný v pracovných dňoch od 6:00 - 14:00 hod. a v sobotu od 8:00 - 16:00 hod. Podrobnejšie informácie o konkrétnych odpadoch, ktoré je možné na zberný dvor priniesť sú uvedené vo VZN o odpadoch č. 24/2013 na stránke ts.levoca.sk v časti oddelenie odpadového hospodárstva. Problém nelegálnych skládok odpadu sa definitívne vyrieši až vtedy, keď sa zmení myslenie nás ľudí a prestaneme byť ľahostajní k životnému prostrediu.

 

 

                                                                                               Mgr. Lenka Dankaninová PhD.

                                                                                             Technické služby mesta Levoča

                                                                                                   referent triedeného zberu


 
 

Mestá a obce s dielami Majstra Pavla budú spolupracovaťVytlačiť
 

Autor: Eva Šoltísová spisskanovaves.korzar.sme.sk/

Miesta, kde zanechal veľký umelec svoje diela, sa spojili, aby zvýraznili význam Majstra Pavla a priblížili ho čo najväčšiemu množstvu ľudí. Chystajú v tejto súvislosti viacero projektov.

Agentúrny materiál sme nahradili autorským článkom redakcie Korzára.

LEVOČA. Rovnako ako s Levočou, tak i s ďalšími mestami a obcami na Slovensku sa spája meno výraznej osobnosti slovenského neskorogotického sochárstva – Majstra Pavla z Levoče.

Jeho najvýznamnejšie dielo, najvyšší pôvodný krídlový oltár v Európe a najvyšší drevený neskorogotický oltár na svete v Bazilike sv. Jakuba v Levoči, oslávi na budúci rok 500. výročie svojej existencie.Podpísali memorandum o spolupráci

Pri tejto príležitosti sa v stredu v zasadacej miestnosti historickej levočskej radnice uskutočnilo pracovné stretnutie.

Zúčastnili sa ho primátori a starostovia samospráv, ktorí sa môžu pochváliť dielami svetoznámeho rezbára. Okrem Levoče napríklad mestá ako Košice, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Prešov či Bardejov.

Spoločné stretnutie vyústilo podpisom memoranda zúčastnených, v ktorom sa zaviazali vyvinúť súčinnosť pri príležitosti prípravy spoločných osláv 500. výročia dokončenia oltára Majstra Pavla v prospech prezentácie nielen miest a obci, ale aj Košického, Žilinského a Banskobystrického kraja.

„Osemnásť zástupcov miest a obcí svojimi podpismi deklarovalo, aby ministerstvo kultúry v budúcom roku podporilo ich aktivity v organizovaní kultúrnych, spoločenských a historických podujatí. Naším cieľom je vtiahnuť ľudí do deja a pripomenúť im, že aj v ich meste je dielo svetového významu. Mojím osobným želaním je, aby sa centrálne oslavy uskutočnili práve v Levoči,“ uviedol primátor Levoče Milan Majerský.


Celoslovenský rozmer

Budúci rok sa bude niesť v duchu Majstra Pavla a podľa levočského primátora bude mať celoslovenský charakter.

„Komunikujeme s ministerstvom dopravy a pôšt. Do edičného plánu je zaradená známka s dielom Majstra Pavla, ktorá pôjde do obehu v októbri 2017. V máji 2017 bude vydaná aj pamätná minca.“

Zástupca primátora mesta Bardejov Vladimír Savčinský privítal príležitosť takýmto spôsobom propagovať samosprávy a regióny.

„Naše mestá a obce nám ponúkajú obrovské kultúrne dedičstvo. Sú však málo využívané. Každá osobnosť, v tomto prípade Majster Pavol, je vynikajúcou príležitosťou na to, aby sme mohli propagovať našu históriu navonok aj dovnútra.“

V Šarišskom múzeu v Bardejove sa nachádza Kalvária z dielne Majstra Pavla, ktorá tohto roku poputuje na výstavu gotiky do Talianska a bude tam reprezentovať práve Bardejov.

Okrem Levoče možno diela Majstra Pavla objaviť aj v interiéroch iných kostolov, a to nielen na Spiši.

Je autorom napríklad hlavného oltára sv. Juraja vo farskom kostole v Spišskej Sobote, k jeho prácam však patrí aj oltár sv. Margity v obci Mlynica, Madona v Ľubici a v Slovenskej Vsi, skupina Kalvárie v Spišskej Novej Vsi a podobne.

 


Podpis memoranda na levočskej radnici.
 


Primátori v Bazilike sv. Jakuba v Levoči, kde je oltár Majstra Pavla. Foto k článku: Eva Šoltísová


 
 

SPgŠ Levoča oslavuje 65. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiouVytlačiť
 

Levoča 25. november 2015 - Aj spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA má rovnaké výročie a tiež jeho zbormajster, Mgr. art. Igor Grega, sa dožíva 65 rokov. Pri tejto príležitosti obdržal cenu primátora za zásluhy pri práci so zborom a za prezentáciu mesta Levoča doma i v zahraničí.

Škole, zboru aj zbormajstrovi želáme do ďalších rokov veľa síl a úspechov. Všetkým tearajším aj bývalým učiteľom SPgŠ, ale aj študentom rovnako.

- fotogaléria


 
 

Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015Vytlačiť
 

Levoča 12. november 2015 - Už po ôsmy rok portál SLOVAKREGION vyhlasil súťaž o Najkrajšie mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila široká verejnosť sa teší veľkému záujmu. Od 1. 4. 2015 prebiehala na stránke www.slovakregion.sk hlasovanie o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015.

Súťaž bola určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Rozhodnúť sa mohol každý individuálne. To znamená, že mohol hlasovať podľa svojho bydliska, sympatií alebo si vybral miesto, kde sa mu páči. 


Mesto Levoča sa umiestnilo na peknom 6-tom mieste.
Ďakujeme všetkým hlasujúcim.

 

 


 

Priebeh súťaže: od 1. 4. 2015 (od 12:00) do 31. 10. 2015 (do 12:00)

Súťažilo sa v kategóriách Mesto Slovenska 2015 a Obec Slovenska 2015

Viac na www.slovakregion.sk


 
 

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba v Levoči získal titul Bazilika minorVytlačiť
 

Levoča 4. november 2015 - Levoča je jedným z mála miest sveta, kde sa nachádzajú dve menšie baziliky, tento titul nesie totiž aj kostol na Mariánskej hore.

Ako informoval Kamil Tomčofčík z marketingového oddelenia mesta, pápež František prostredníctvom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí vyhovel žiadosti spišského biskupa Štefana Sečku a povýšil starobylý Chrám sv. Jakuba na Baziliku minor.

„Udelenie titulu Bazilika minor prináša so sebou aj záväzky a povinnosti,“ uvádza v liste dekanovi levočskej farnosti Františkovi Dlugošovi biskup Sečka.

V súčasnosti sa titul bazilika používa na označenie chrámov postavených v rustikálnom architektonickom štýle alebo pripadá tým chrámom, ktoré získali čestný titul pre svoj staroveký pôvod, význam, intenzitu a rozsah pastoračnej činnosti.


Utužuje vieru v Boha

„Chrám sv. Jakuba patrí k najvýznamnejším pamiatkam sakrálneho umenia na Slovensku. Spolu s kostolom návštevy Panny Márie, ale i ďalšími bohostánkami v meste utužujú vieru v Boha u levočských veriacich a podieľajú sa na posilňovaní morálnych hodnôt v meste. Sme veľmi hrdí, že v Levoči sú dve takéto baziliky menšie,“ uviedol primátor mesta Milan Majerský.

Aj podľa správcu farnosti Františka Dlugoša, ide o poctu pre mesto, že sa na jeho území nachádzajú dve takéto baziliky.

Veriaci v nich môžu za určitých podmienok získať plnomocné odpustky.


Postavený v 14. storočí

Chrám sv. Jakuba bol postavený v prvej polovici 14. storočia a patrí medzi najväčšie gotické kostoly na Slovensku.

Bohoslužby slúži denne už 700 rokov ako farský kostol bývalého slobodného kráľovského mesta.

Okrem samotného chrámu sú národnými kultúrnymi pamiatkami i diela stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče a diela barokového zlatníka Jána Szilassyho.

V roku 1392 na severnej strane kostola pristavili kaplnku sv. Juraja, neskôr i severný a južný vchod. V 16. storočí nad kaplnkou postavili jednu z prvých renesančných stavieb Levoče, bibliotéku. Pôvodnú vežu kostola zničilo niekoľko požiarov, novú dokončili v roku 1858.

Pozornosť pútajú najmä gotické oltáre v interiéri chrámu, najmä hlavný oltár, ktorý zhotovil Majster Pavol z Levoče z lipového dreva a je najvyšší svojho druhu na svete, má 18,62 metra.

Zatiaľ posledné reštaurovanie oltára bolo ukončené v tomto roku, trvalo tri roky.


Zatiaľ tri chrámy

V Spišskej diecéze boli doteraz povýšené na baziliky tri chrámy. Prvým bol spomínaný Kostol Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, ktorý bol vyhlásený za Baziliku minor pápežom Jánom Pavlom II. 26. januára 1984, ďalším farský Kostol povýšenia Svätého kríža v Kežmarku.

Ten bol vyhlásený za Baziliku minor rovnako pápežom Jánom Pavlom II. dňa 29. júla 1998. Tretím je spomínaný Kostol Sv. Jakuba v Levoči, ktorý pápež František povýšil 28. septembra 2015. Oficiálne prečítanie dekrétu o vyhlásení Baziliky minor sa uskutoční počas Prvej adventnej nedele, 29. novembra.

V bazilike má byť umiestnený znak Svätého Otca, Apoštolského stolca a celé znenie apoštolského breve, ktorým bol udelený titul baziliky.

Bazilika minor, teda menšia bazilika, môže používať aj pápežské skrížené kľúče na zástavách chrámu a na pečiatke.

V menších bazilikách sa každý rok osobitným spôsobom slávia sviatok Katedry svätého Petra, slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, výročie voľby a začiatok pastierskej služby najvyššieho veľkňaza, teda pápeža.

Takto sa prejavuje puto, ktorým sa Bazilika minor zjednocuje s rímskou katedrou sv. Petra.

sme.sk - Autor: sita


 
 

Návšteva generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna v LevočiVytlačiť
 

Levoča 18. október 2015 - Levoča očarila Generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna
Historické pamiatky každého mesta vypovedajú príbehy o živote v minulosti. To, že ich je v Levoči neúrekom poukazuje na jej dôležitosť a váženosť u kráľov i cisárov. Najlepším predpokladom rozvoja mesta bola, a to sa doteraz nezmenilo, strategická poloha. Levoča ležala na križovatke medzinárodných ciest, vďaka čomu sa stala centrom obchodu. Jeho rozvoj šiel ruka v ruke s nárastom kultúry a záujmom svetskej i cirkevnej moci. Levoču, túto križovatku ciest, navštívilo v minulosti veľa významných panovníkov, ktorí prišli do mesta rokovať, študovať, či pokochať sa jej nádherou. V roku 1474 slobodné kráľovské mesto navštívil Matej Korvín a o 23 rokov neskôr 4 bratia Jagelovci, medzi nimi jeden poľský a jeden uhorský kráľ. Starobylé mesto zaujalo i tajomného, no geniálneho rezbára Majstra Pavla, ktorý preslávil Levoču svojou pokrokovou prácou s drevom po celom svete. V polovici 17. storočia navštívil Levoču učiteľ národov Jan Amos Komenský. V 18. storočí na jezuitskom gymnáziu začas vyučovať matematik, fyzik a astronóm Maximilián Rudolf Hell. Netreba sa však obhliadať ďaleko do minulosti, ak spomíname významných ľudí, ktorých Levoča zaujala. V roku 1995 sa 650-tisíc pútnikov prišlo pomodliť na svätú omšu, ktorú celebroval na oltárnej tribúne na Mariánskej hore pápež Ján Pavol II. V septembri tohto roku si mesto prezrel nositeľ nobelovej ceny za chémiu Jean-Marie Lehn.

Prečo Levoča

Druhú októbrovú nedeľu ukázala Levoča svoje skvosty Generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov Pan Ki-muna so svojou manželkou a sprievodnou delegáciou. Program návštevy prichystalo Ministerstvo zahraničných vecí a dôvod, prečo si vybrali práve Levoču je jednoduchý. Mesto je totiž zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. A práve UNESCO je jedinou odbornou organizáciou systému Organizácie Spojených Národov, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva. „Generálny tajomník prišiel na Slovensku v tejto funkcii po druhýkrát, predtým tu bol ešte raz, ako minister zahraničných vecí Kórejskej republiky. Chceli sme však, aby spoznal Slovensko mimo Bratislavy. Keďže sme dostali jeden a pol dňa víkendu, rozhodli sme sa, že pôjdeme do Vysokých Tatier a ich okolia. Program sme samozrejme stavali tak, aby bol spojený s agendou generálneho tajomníka. V nedeľu ráno sme hovorili o klimatických zmenách, počas obeda sa k nám pridal aj minister zahraničných vecí. Rozoberali sme prípravu nasledujúceho summitu o klimatických zmenách v Paríži, a toto popoludnie je venované Svetovému dedičstvu UNESCO, to znamená Levoča a Spišský hrad,“ povedal počas návštevy Podpredseda vlády Slovenskej republiky a Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

Lokalita „Spišský hrad a pamiatky okolia“ bola do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaná 6. – 11. decembra 1993. 27. júna 2009 na 33. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v španielskej Seville rozšírili túto lokalitu o Levoču a schválili nový názov lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“. Dôvod rozšírenia lokality bola jedinečnosť Levoče. Predstavuje jeden z najstarších, najucelenejších a najhodnotnejších pamiatkových organizmov na Slovensku. Spolu so Spišským hradom, Spišskou Kapitulou a prírodným prostredím v spojení s pútnickým fenoménom vytvára historicky neporušenú oblasť stredovekého osídlenia Spiša. Spišský hrad, Spišský Kapitula a Levoča sa vyvinuli ako samostatné urbanistické typologické stredoveké sídla, ktoré sa nikde na svete v takom stave a typovom zastúpení nezachovali. Zaujímavé je, že hoci sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti, ovplyvňovali sa, nikdy však nesplynuli do jedného celku. A práve v tom spočíva ich jedinečnosť, ktorá vyústila do zápisu na zoznam svetového dedičstva.

Pan Ki-mun spoznal históriu Levoče i dielo Majstra Pavla

Atmosféru stredovekej Levoče pocítil Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun nielen z historických budov a pamiatok, ale hneď v úvode ho pred vstupnou bránou historickej radnice vítali stredoveký trubači. Niekoľkočlennú delegáciu tajomníka obkolesovala ochranka a spoločne so zástupcami Levoče vstúpili do priestorov radnice. V minulosti bola dejiskom dôležitých rozhodnutí a stretnutí, dnes je v nej inštalovaná expozícia venovaná dejinám mesta. Generálny tajomník tak mohol i vďaka výkladu spoznať históriu Levoče a prezrieť si zaujímavé exponáty. Stretnutie delegácie so zástupcami Levoče sa nieslo v príjemnom duchu, a to i vďaka priateľskému úsmevu tajomníka Pan Ki-muna. Uvoľnený prístup diplomata a očividný záujem o mesto vyvolával priateľskú atmosféru a potláčal tak patričný stres z váženej návštevy. Primátor mesta PaeDr. Milan Majerský sa prihovoril k delegácii ako prvý a poďakoval tajomníkovi i ministrovi zahraničných vecí za návštevu. „Je pre nás nesmiernou cťou privítať vás s našom meste. Naši predkovia v Levoči zanechali veľa pokladov v podobe historických pamiatok, Levoča bola lídrom regiónu a najrozvinutejším centrom Uhorska. Bola kráľovským mestom so všetkými výsadami a žili tu rôzne národnosti, Poliaci, Nemci, Maďari, Slováci. Práve z tohto obdobia sa nám zachovalo heslo – Svornosť je ozdobou mesta. Medzi tým, čo bolo vtedy a dnes, Levoča prežila niekoľko režimov a veľa sa toho zmenilo. Čo nám však zostalo sú kultúrne a historické pamiatky. Potom prišiel 30. jún 2009, keď bola Levoča prijatá do exkluzívnej spoločnosti UNESCO. Tento moment si vážime, je pre nás cťou, ale aj veľkým záväzkom. Chcem prisľúbiť, že sa o tieto pamiatky budeme starať a zveľaďovať ich pre ďalšie generácie,“ po tomto príhovore primátora sa Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun spolu s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom podpísali do pamätnej knihy mesta. „Ďakujem vám za vašu snahu o zachovanie unikátneho kultúrneho dedičstva, ktoré tu máte, a ktoré svedčí o bohatej histórii vašej krajiny. Hneď, ako sme vstúpili do mesta, ma očarila krása historických budov a ďalších historických pokladov. Patria samozrejme Levočanom, ale verím, že je to i spoločné dedičstvo, a práve preto sa toto mesto dostalo na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Preto je našou spoločnou povinnosťou snažiť sa o jeho záchranu. Aj keď moja návšteva je veľmi krátka, je inšpiratívne vidieť očarujúce vaše hodnoty a históriu, a verím, že táto krása bude inšpirovať aj ďalších. Rád by som využil túto príležitosť, aby som zdôraznil dôležitosť miestnej komunity, dôležitosť predstaviteľov mesta na čele s primátorom, ktorí musia pracovať na udržaní trvalého rozvoja mesta. Verím, že pán primátor podniknete  všetky potrebné kroky, aby ste sa zamerali aj na ďalšie oblasti, ako je napríklad oblasť klimatických zmien, ktoré sa môžu dotýkať priamo vášho mesta. Ďakujem za vašu pohostinnosť a verím, že v spolupráci s Organizáciou Spojených Národov zmeníme tento svet na lepšie miesto,“ znel prehovor tajomníka Pan Ki-muna.

V priestoroch historickej radnice si generálny tajomník prevzal dary v podobe publikácie o Levoči a fotografie mesta levočského fotografa pôsobiaceho vo Francúzsku Petra Župníka. Rovnaké dary dostali i minister Lajčák s manželkou. Unikátny dar dostala i manželka generálneho tajomníka Ju Sun-tchänk, ktorej vnúčatá potešia noví cínoví vojačikovia. 

Z historickej radnice sa sprievod presunul do Rímskokatolíckeho farského Kostola sv. Jakuba, kde sa návšteva kochala pokrokovým a unikátnym rezbárskym dielom Majstra Pavla z Levoče. Pohľad na najvyšší gotický oltár sveta, ktorý len nedávno zreštaurovali, si vychutnali z lavíc, do ktorých si na svätých omšiach zasadajú veriaci. Okrem atmosféry chrámu si vychutnali skladby Johanna Sebastiana Bacha a Mikuláša Schneidera-Trnavského a v podaní organistu PaeDr. Miroslava Kopnického. Chrámom delegáciu sprevádzal dekan Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaeDr. František Dlugoš, PhD., ktorého prekvapila tajomníkova bezprostrednosť. „Hneď od začiatku na mňa pôsobil veľmi milo. Keď sme si podávali ruky, mal som pocit, akoby sme sa poznali. Dokonca mi pri oslovení vypadlo i slovko „milý“, hoci to nepoužíva, keďže je to trošku familiárne. Počas môjho pôsobenia vo farnosti je to zo spoločenského hľadiska najváženejšia návšteva. Chceli sme, aby si prezrel krásne dielo Majstra Pavla, ale počul aj náš orgán. Tá hudba v ňom bude dlho doznievať, pretože počuť orgán v našom chráme je úžasné,“ opisuje František Dlugoš. Tajomníka v chráme zaujímala i pohrebná kaplnka svätého Juraja pri severnom múre, ktorú dal vybudovať mešťan Juraj Ulenbach, ako svoju pohrebnú kaplnku. „Zaskočila ma otázka tajomníka, či je v tejto kaplnke pochovaná i manželka Juraja Ulenbacha. Priznám sa, že za 26 rokov mi túto otázku nepoložil nikto,“ dodáva s úsmevom Franišek Dlugoš.

Po návšteve kostola sa Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun s delegáciou rozlúčili so zástupcami Levoče a ich program pokračoval prehliadkou na neďalekom Spišskom hrade.

 

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun

Pan Ki-mun je juhokórejský diplomat a politik, ktorý v roku 2007 nahradil Kofi Annana v úrade Generálneho tajomníka Organizácie Spojených Národov. Narodil sa 13. júna 1944 v meste Umsong v provincii Čhungčhongbuk-do v Kórei. Pan Ki-mun študoval na Soulskej univerzite, kde získal titul bakalár medzinárodných vzťahov. Neskôr vyštudoval Harvardskú univerzitu v odbore verejná správa. Hovorí plynulo anglicky, ovláda i francúzštinu. Od roku 1970 pôsobil na ministerstve zahraničných vecí Kórejskej republiky, postupne na rôznych postoch. V roku 2000 sa stal jeho ministrom. V čase, keď pôsobil ako veľvyslanec v Rakúsku, bol zvolený za predsedu prípravnej komisie na úplný zákaz jadrových skúšok v Severnej Kórei. Jeho posledné pôsobenie pred nástupom na post Generálneho tajomníka OSN bola pozícia poradcu súčasného juhokórejského prezidenta pre zahraničnú politiku.


 - fotogaléria -


 
 

Zimný štadión v Levoči po šiestich rokoch znovu otvorenýVytlačiť
 

Levočania za prítomnosti premiéra Roberta Fica slávnostne otvorili zimný štadión, ktorý stál rozostavaný šesť rokov. O ľadovú plochu je medzi športovcami veľký záujem, na tréningy v novej hale sa prihlásilo niekoľko miestnych klubov ... čítaj viac
 


 
 
Položky 91-100 z 106


Deutch version
English version
Úvodná stránka