Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Predškoláci z MŠ, Francisciho 8 sa zapojili do projektu EUROROZPRÁVKYVytlačiť
 

Európsky výtvarný projekt detí materských škôl zo 48 slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli sa realizuje pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Projekt sa realizuje v spolupráci s MŠ sekciou regionálneho školstva, vedy výskumu a športu SR, pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a primátorky mesta Prešov.

Naši predškoláci veria, že budú úspešne reprezentovať materskú školu, naše mesto a zároveň Slovensko, prostredníctvom európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY.

- fotogaléria


 
 

Najúspešnejší športovci regiónu ,,SPIŠ“Vytlačiť
 

Aj v tomto roku Okresný úrad Spišská Nová Ves, Olympijský klub Spiš a Mesto Spišská Nová Ves zorganizovali 16. marca 2016 už 43.ročník vyhodnotenia najúspešnejších športovcov regiónu Spiš za rok 2015. Športovci boli vyhodnotení boli v kategóriách : Talent, jednotlivci, kolektívy, cena Fair Play. Na slávnostnom galavečeri boli ocenení aj naši levočskí športovci. 

Medzi desiatimi najlepšími mladými talentami sa ocitol hokejista Róbert Džugan, Zuzana Šefčíková - bežecké lyžovanie a Alexandra Taláčová – plávanie.

Ocenenie v kategórii jednotlivcov odniesol: Jozef Šefčík - bežecké lyžovanie, Daniela Kamenická - zjazdové lyžovanie.

Nezabudlo sa ani na zaslúžilých funkcionárov a športovcov v kategórii Fair Play. Ocenených bolo päť zaslúžilých športovcov. Medzi vyhodnotenými bol Mgr. Jozef Cirbus – zjazdové lyžovanie – navádzač.
Obce a mestá nominovali trinástich športovcov, ktorí dosahovali výborné športové výsledky počas roka 2015. Aj naše mesto ocenilo Maroša Péchyho - hádzana.

Našim oceneným športovcom zablahoželali predstavitelia mesta, ktorí boli pozvaní na slávnostný galavečer : zástupca primátora PhDr. Jozef Cvoliga, hlavný kontrolór mesta Mgr. Dana Rusnáčiková a vedúca odboru školstva RNDr. Gabriela Gerčáková, popriali im veľa športových úspechov a poďakovali im, že zviditeľňujú mesto doma aj v zahraničí a šíria jeho dobré meno.

- fotogaléria


 
 

Vedenie levočskej nemocnice obdarovalo na MDŽ všetky ženy v nemocniciVytlačiť
 

Levoča 8. marec 2016 - Už tradične vedenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL,dnes, 8. marca 2016, obdarovalo k sviatku medzinárodného dňa žien (MDŽ)465 žien pracujúcich v nemocnici. Na každé dvere oddelenia, ambulancie či  kancelárie zaklopal riaditeľ, primár alebo lekároddelenia, ktorí vo svojom náručí držali kvetinu, ktorou obdarovali svoje nežné kolegyne.

MDŽ je sviatok všetkých žien, ktoré bojovali za svoje práva a rovnoprávnosť mužov a žien.„Verím, že sme týmto darovaným kvietkom urobili všetkým ženám v našom zdravotníckom zariadení radosť. Taktiež sme ním chceli vzdať úctu a osobne si myslím, že by sa k takejto pozornosti mali pridať všetci muži,“ povedal riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška s tým, že každý z nás má mamu, ktorá nám dala život alebo manželku, ktorá nás obdarovala tým najkrajším pocitom byť otcom.


Medzinárodný deň žien sa oslavuje už od začiatku 20. storočia a v roku 1975 bol oficiálne uznaný OSN. U nás sa tento sviatok konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol masový charakter.„Bola som príjemne prekvapená prístupom vedenia nemocnice. Nám, ženám, vždycky kvetinka urobí veľkú radosť a preto sa chcem poďakovať aj v mene všetkých kolegýň za takéto milé gesto,“uviedlavedúca peronálno-právneho útvaru JUDr. Lýdia Budziňáková.


Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny.

 

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s., tel. +421 918 455 334,
email: csergeova@agelsk.sk


 
 

Čo majú vedieť a robiť občania v prípade ohrozeniaVytlačiť
 

Krízové riadenie mesta Levoča

 

Vážení občania, čo je potrebné vedieť v prípade ohrozenia?

Základný zákon nášho štátu „Ústava Slovenskej republiky“ zakotvuje právo každého občana na ochranu života, zdravia a majetku. Vychádzajúc z napĺňania týchto práv, právnická osoba, fyzická osoba, organizácia štátnej správy, samosprávy, ale i iný právny subjekt je povinný v rámci svojho pôsobenia zabezpečiť dostatočný stupeň ochrany občana. Aby tak mohlo byť, najmä pri vzniku mimoriadnych udalostí, pri ktorých je občan ohrozený,  je potrebné poznať zásady ochrany a postupy, vykonávať prípravu profesionálnych záchranných zložiek,  ale aj samotného občana. Práve posledné roky nás poučili,  že nehody,  havárie,  živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú čas ani miesto svojho vzniku. Nesmú nás však zastihnúť nepripravených.

Ničivé povodne, storočná voda, požiare, víchrica, zosuv pôdy, únik chlóru resp. amoniaku, evakuácia sú v súčasnosti časté slová v našom slovníku. V mnohých z nás evokujú strach o svoj život a život svojich blízkych, o majetok, o svoju budúcnosť. Táto príručka Vám pomôže pripraviť sa na dopad možných následkov živelných pohrôm a ďalších mimoriadnych udalostí spôsobených ľudskou činnosťou. Poskytneme Vám základné informácie, ktoré sú potrebné vedieť  pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi.  Neznalosť základného správania sa v hraničných životných situáciách, podľahnutie panike a strachu spôsobuje často viac škôd ako sama mimoriadna udalosť. Myšlienka "Šťastie praje pripraveným", je v tomto prípade namieste.

 
Čo majú vedieť a robiť občania v prípade ohrozenia

Všeobecné zásady činnosti pri ohrození :

 • Uvedomiť si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku   a životného prostredia.
 • Pamätať na seba ochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektovať informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu, televízie a miestneho rozhlasu.
 • Nerozširovať poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňovať vzniknutú situáciu a zachovať rozvahu.
 • Netelefonovať zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhať ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarať sa o deti.
 • Dodržiavať pokyny záchranných zložiek, pracovníkov civilnej ochrany, ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy.
                                                                                                                   

                                                                                                                 Ing. Rastislav Horbaľ

                                                                                                                      Krízové riadenie


 
 

Predškoláci z MŠ na Ul.J.Francisciho, budú reprezentovať materskú školu, mesto a Slovensko v BruseliVytlačiť
 


EUROROZPRÁVKY

 

Európsky výtvarný projekt detí materských škôl zo 48 slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli sa realizuje pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Projekt sa realizuje v spolupráci s MŠ sekciou regionálneho školstva, vedy výskumu a športu SR, pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a primátorky mesta Prešov.

 

Hlavným cieľom výtvarného projektu je :

 • predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu, prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ
 • umožniť návštevníkom z rôznych krajín spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu
 • prezentovať krásu detského umenia a zdieľať prostredníctvom tohto projektu európske hodnoty
 • prostredníctvom rozprávok poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
 • priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše 

Materské školy z jednotlivých miest Slovenska budú vo výtvarnej, pracovnej, literárne a hudobnej tvorbe, stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské deti spoznajú EÚ. Naši predškoláci z MŠ Ul.J.Francisciho 8, predstavia vo svojich aktivitách deťom iných krajín rozprávku zo Španielska a zároveň predstavia aj naše krásne historické mesto Levoča, jeho históriu aj súčasnosť.

Slávnostné otvorenie výstavy je plánované na september 2016 v Bruseli. Následná vernisáž výstavy spojená s medzinárodnou konferenciou bude v Bratislave, november 2016.

Materská škola Levoča, Ul.J.Francisciho 8 , bola prizvaná ako jediná v okrese a meste Levoča k reprezentácii Slovenska a mesta v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ ( júl-december 2016)

Pani učiteľky pripravia z celého rozprávkového projektu fotodokumentáciu, písomné záznamy, videozáznamy, DVD …

            Naši predškoláci  veria, že budú úspešne reprezentovať materskú školu, naše mesto a zároveň Slovensko, prostredníctvom európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY.

 

                                                                                                            Mgr.Valéria Mačugová, riad.MŠ

                                                                   


 
 

Nelegálne skládkyVytlačiť
 

Vážení občania!

Neustále sa opakujúca problematika nelegálnych skládok odpadu sa opäť dostáva do pozornosti a často krát nám znie ako sústavne sa opakujúca mantra. V dávnejšej minulosti boli takmer v každej obci/meste vytvorené tzv. neriadené skládky komunálneho odpadu. Na tieto miesta bol ukladaný všetok vyprodukovaný odpad (z domácností, z priemyselných podnikov, zdravotníckych zariadení, nebezpečný odpad nevynímajúc). Dnes ich označujeme ako staré environmentálne záťaže, ktoré musia byť postupne odstránené, pretože  ohrozujú nie len životné prostredie ale aj zdravie obyvateľstva. Súčasná legislatíva už nedovoľuje zriaďovať tieto neriadené skládky odpadu, avšak problém s výskytom miest s nezákonne umiestneným odpadom je prítomný neustále. Ide o tvorbu nelegálnych skládok odpadu. Na Slovensku sa odhaduje prítomnosť okolo 6 000 - 12 000 nelegálnych skládok odpadu. Aj v meste Levoča je táto téma stále aktuálna a ukrajuje z finančného rozpočtu organizácie poverenej nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Pre mnohých ľudí je jednoduchšie vyviezť odpad za mesto, vyhodiť vedľa cesty, v lese alebo ponechať v mieste stojísk kontajnerov, než odhodiť do zbernej nádoby na to určenej. Apelujeme najmä na tých občanov, ktorí si takýmto činom zdanlivo uľahčujú život a zároveň konajú v rozpore nie len so Všeobecne záväzným nariadením mesta Levoča (ďalej len VZN o odpadoch) ale porušujú aj Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Zmesový komunálny odpad je potrebné vhadzovať do nádob určených len na tento odpad. Papier, plasty, sklo a kov triediť a vhadzovať ich opäť len do nádob, ktoré prislúchajú tomuto odpadu.
 

    


Ponechanie odpadu v mieste stojísk kontajnerov je v rozpore s VZN o odpadoch a považuje sa za nelegálnu skládku. Preto buďme uvedomelí a zodpovední pri správnom nakladaní s odpadom. Ďalším riešením ako zabrániť vzniku nelegálnych skládok sú zberné dvory. Toto riešenie ponúka aj Levoča pre svojich obyvateľov. Zberné miesto sa nachádza na Kežmarskej ceste č. 65 kde občania môžu bezplatne odovzdať rôzne odpady, akými sú objemný odpad, elektroodpad, biologický odpad, papier, plasty, sklo, kov a pod. Drobný stavebný odpad môžu občania priniesť na zberný dvor za osobitných podmienok. Zberný dvor je prevádzkovaný v pracovných dňoch od 6:00 - 14:00 hod. a v sobotu od 8:00 - 16:00 hod. Podrobnejšie informácie o konkrétnych odpadoch, ktoré je možné na zberný dvor priniesť sú uvedené vo VZN o odpadoch č. 24/2013 na stránke ts.levoca.sk v časti oddelenie odpadového hospodárstva. Problém nelegálnych skládok odpadu sa definitívne vyrieši až vtedy, keď sa zmení myslenie nás ľudí a prestaneme byť ľahostajní k životnému prostrediu.

 

 

                                                                                               Mgr. Lenka Dankaninová PhD.

                                                                                             Technické služby mesta Levoča

                                                                                                   referent triedeného zberu


 
 

Mestá a obce s dielami Majstra Pavla budú spolupracovaťVytlačiť
 

Autor: Eva Šoltísová spisskanovaves.korzar.sme.sk/

Miesta, kde zanechal veľký umelec svoje diela, sa spojili, aby zvýraznili význam Majstra Pavla a priblížili ho čo najväčšiemu množstvu ľudí. Chystajú v tejto súvislosti viacero projektov.

Agentúrny materiál sme nahradili autorským článkom redakcie Korzára.

LEVOČA. Rovnako ako s Levočou, tak i s ďalšími mestami a obcami na Slovensku sa spája meno výraznej osobnosti slovenského neskorogotického sochárstva – Majstra Pavla z Levoče.

Jeho najvýznamnejšie dielo, najvyšší pôvodný krídlový oltár v Európe a najvyšší drevený neskorogotický oltár na svete v Bazilike sv. Jakuba v Levoči, oslávi na budúci rok 500. výročie svojej existencie.Podpísali memorandum o spolupráci

Pri tejto príležitosti sa v stredu v zasadacej miestnosti historickej levočskej radnice uskutočnilo pracovné stretnutie.

Zúčastnili sa ho primátori a starostovia samospráv, ktorí sa môžu pochváliť dielami svetoznámeho rezbára. Okrem Levoče napríklad mestá ako Košice, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Prešov či Bardejov.

Spoločné stretnutie vyústilo podpisom memoranda zúčastnených, v ktorom sa zaviazali vyvinúť súčinnosť pri príležitosti prípravy spoločných osláv 500. výročia dokončenia oltára Majstra Pavla v prospech prezentácie nielen miest a obci, ale aj Košického, Žilinského a Banskobystrického kraja.

„Osemnásť zástupcov miest a obcí svojimi podpismi deklarovalo, aby ministerstvo kultúry v budúcom roku podporilo ich aktivity v organizovaní kultúrnych, spoločenských a historických podujatí. Naším cieľom je vtiahnuť ľudí do deja a pripomenúť im, že aj v ich meste je dielo svetového významu. Mojím osobným želaním je, aby sa centrálne oslavy uskutočnili práve v Levoči,“ uviedol primátor Levoče Milan Majerský.


Celoslovenský rozmer

Budúci rok sa bude niesť v duchu Majstra Pavla a podľa levočského primátora bude mať celoslovenský charakter.

„Komunikujeme s ministerstvom dopravy a pôšt. Do edičného plánu je zaradená známka s dielom Majstra Pavla, ktorá pôjde do obehu v októbri 2017. V máji 2017 bude vydaná aj pamätná minca.“

Zástupca primátora mesta Bardejov Vladimír Savčinský privítal príležitosť takýmto spôsobom propagovať samosprávy a regióny.

„Naše mestá a obce nám ponúkajú obrovské kultúrne dedičstvo. Sú však málo využívané. Každá osobnosť, v tomto prípade Majster Pavol, je vynikajúcou príležitosťou na to, aby sme mohli propagovať našu históriu navonok aj dovnútra.“

V Šarišskom múzeu v Bardejove sa nachádza Kalvária z dielne Majstra Pavla, ktorá tohto roku poputuje na výstavu gotiky do Talianska a bude tam reprezentovať práve Bardejov.

Okrem Levoče možno diela Majstra Pavla objaviť aj v interiéroch iných kostolov, a to nielen na Spiši.

Je autorom napríklad hlavného oltára sv. Juraja vo farskom kostole v Spišskej Sobote, k jeho prácam však patrí aj oltár sv. Margity v obci Mlynica, Madona v Ľubici a v Slovenskej Vsi, skupina Kalvárie v Spišskej Novej Vsi a podobne.

 


Podpis memoranda na levočskej radnici.
 


Primátori v Bazilike sv. Jakuba v Levoči, kde je oltár Majstra Pavla. Foto k článku: Eva Šoltísová


 
 

SPgŠ Levoča oslavuje 65. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiouVytlačiť
 

Levoča 25. november 2015 - Aj spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA má rovnaké výročie a tiež jeho zbormajster, Mgr. art. Igor Grega, sa dožíva 65 rokov. Pri tejto príležitosti obdržal cenu primátora za zásluhy pri práci so zborom a za prezentáciu mesta Levoča doma i v zahraničí.

Škole, zboru aj zbormajstrovi želáme do ďalších rokov veľa síl a úspechov. Všetkým tearajším aj bývalým učiteľom SPgŠ, ale aj študentom rovnako.

- fotogaléria


 
 

Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015Vytlačiť
 

Levoča 12. november 2015 - Už po ôsmy rok portál SLOVAKREGION vyhlasil súťaž o Najkrajšie mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila široká verejnosť sa teší veľkému záujmu. Od 1. 4. 2015 prebiehala na stránke www.slovakregion.sk hlasovanie o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015.

Súťaž bola určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Rozhodnúť sa mohol každý individuálne. To znamená, že mohol hlasovať podľa svojho bydliska, sympatií alebo si vybral miesto, kde sa mu páči. 


Mesto Levoča sa umiestnilo na peknom 6-tom mieste.
Ďakujeme všetkým hlasujúcim.

 

 


 

Priebeh súťaže: od 1. 4. 2015 (od 12:00) do 31. 10. 2015 (do 12:00)

Súťažilo sa v kategóriách Mesto Slovenska 2015 a Obec Slovenska 2015

Viac na www.slovakregion.sk


 
 

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba v Levoči získal titul Bazilika minorVytlačiť
 

Levoča 4. november 2015 - Levoča je jedným z mála miest sveta, kde sa nachádzajú dve menšie baziliky, tento titul nesie totiž aj kostol na Mariánskej hore.

Ako informoval Kamil Tomčofčík z marketingového oddelenia mesta, pápež František prostredníctvom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí vyhovel žiadosti spišského biskupa Štefana Sečku a povýšil starobylý Chrám sv. Jakuba na Baziliku minor.

„Udelenie titulu Bazilika minor prináša so sebou aj záväzky a povinnosti,“ uvádza v liste dekanovi levočskej farnosti Františkovi Dlugošovi biskup Sečka.

V súčasnosti sa titul bazilika používa na označenie chrámov postavených v rustikálnom architektonickom štýle alebo pripadá tým chrámom, ktoré získali čestný titul pre svoj staroveký pôvod, význam, intenzitu a rozsah pastoračnej činnosti.


Utužuje vieru v Boha

„Chrám sv. Jakuba patrí k najvýznamnejším pamiatkam sakrálneho umenia na Slovensku. Spolu s kostolom návštevy Panny Márie, ale i ďalšími bohostánkami v meste utužujú vieru v Boha u levočských veriacich a podieľajú sa na posilňovaní morálnych hodnôt v meste. Sme veľmi hrdí, že v Levoči sú dve takéto baziliky menšie,“ uviedol primátor mesta Milan Majerský.

Aj podľa správcu farnosti Františka Dlugoša, ide o poctu pre mesto, že sa na jeho území nachádzajú dve takéto baziliky.

Veriaci v nich môžu za určitých podmienok získať plnomocné odpustky.


Postavený v 14. storočí

Chrám sv. Jakuba bol postavený v prvej polovici 14. storočia a patrí medzi najväčšie gotické kostoly na Slovensku.

Bohoslužby slúži denne už 700 rokov ako farský kostol bývalého slobodného kráľovského mesta.

Okrem samotného chrámu sú národnými kultúrnymi pamiatkami i diela stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče a diela barokového zlatníka Jána Szilassyho.

V roku 1392 na severnej strane kostola pristavili kaplnku sv. Juraja, neskôr i severný a južný vchod. V 16. storočí nad kaplnkou postavili jednu z prvých renesančných stavieb Levoče, bibliotéku. Pôvodnú vežu kostola zničilo niekoľko požiarov, novú dokončili v roku 1858.

Pozornosť pútajú najmä gotické oltáre v interiéri chrámu, najmä hlavný oltár, ktorý zhotovil Majster Pavol z Levoče z lipového dreva a je najvyšší svojho druhu na svete, má 18,62 metra.

Zatiaľ posledné reštaurovanie oltára bolo ukončené v tomto roku, trvalo tri roky.


Zatiaľ tri chrámy

V Spišskej diecéze boli doteraz povýšené na baziliky tri chrámy. Prvým bol spomínaný Kostol Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, ktorý bol vyhlásený za Baziliku minor pápežom Jánom Pavlom II. 26. januára 1984, ďalším farský Kostol povýšenia Svätého kríža v Kežmarku.

Ten bol vyhlásený za Baziliku minor rovnako pápežom Jánom Pavlom II. dňa 29. júla 1998. Tretím je spomínaný Kostol Sv. Jakuba v Levoči, ktorý pápež František povýšil 28. septembra 2015. Oficiálne prečítanie dekrétu o vyhlásení Baziliky minor sa uskutoční počas Prvej adventnej nedele, 29. novembra.

V bazilike má byť umiestnený znak Svätého Otca, Apoštolského stolca a celé znenie apoštolského breve, ktorým bol udelený titul baziliky.

Bazilika minor, teda menšia bazilika, môže používať aj pápežské skrížené kľúče na zástavách chrámu a na pečiatke.

V menších bazilikách sa každý rok osobitným spôsobom slávia sviatok Katedry svätého Petra, slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, výročie voľby a začiatok pastierskej služby najvyššieho veľkňaza, teda pápeža.

Takto sa prejavuje puto, ktorým sa Bazilika minor zjednocuje s rímskou katedrou sv. Petra.

sme.sk - Autor: sita


 
 
Položky 91-100 z 108


Deutch version
English version
Úvodná stránka