Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mestský úrad vedie prednostkaVytlačiť
 


Po odchode primátora Levoče  Milana Majerského na vyšší územný celok do Prešova nastalo v Levoči niekoľko zmien. Mesto v súčasnosti vedie zástupkyňa primátora so všetkými jeho kompetenciami, Lýdia Budziňáková. Funkcie zástupcu a primátorasa tak skĺbili do jednej. Pravou rukou súčasnej zástupkyne primátora a vedúcou Mestského úradu v Levoči sa stala Lucia Babejová, ktorá v súčasnosti zastáva funkciu prednostky úradu.


Zhovárala sa Andrea Čajová
 

Pani prednostka, ste rodená Levo­čanka a naše mesto dobre poznáte najmä zo strany občana mesta. Od univerzitných čias ste však v Levoči nebývali, kam smerovala Vaša cesta po odchode z Levoče?

V Bratislave som žila už počas čias štú­dia na vysokej škole a potom som tam ostala pracovať. Moje najvyššie do­siahnuté vzdelanie je vysokoškolské v odbore právo na Právnickej fakulte v Bratislave. Po škole som pracovala v advokátskej kancelárii a tiež v Cen­tre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Na jeseň roku 2017 som sa vrátila do Levoče, kde som bola oslovená s pracovnou ponukou na miesto prednostky MsÚ, ktorú som vďačne prijala.

Úloha prednostu úradu je rozsiahla. Okrem toho, že vedie úrad mesta, musí poznať každé jeho oddelenie. Na úrad v Levoči ste prišli ešte minu­lý kalendárny rok. Ako vnímate pozí­ciu prednostu a jeho úloh?

Okrem bežnej pracovnej náplne pred­nostu MsÚ – t.j. vedenie a organizo­vanie práce MsÚ mi boli zverené dve hlavné oblasti pôsobenia: Prvou je oblasť ochrany osobných úda­jov v súvislosti s tohtoročnými legisla­tívnymi zmenami v oblasti nakladania s osobnými údajmi. Od mája budeme mať účinné NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré spolu s novým zákonom č. 704/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto­rých zákonov nahradí „starý zákon“ č. 122/2013 Z.z. Druhou oblasťou, ktorá mi bola zve­rená je oblasť  elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, tzv. e-Government. Nemusím dodávať, že zmena sa dotý­ka nielen všetkých oddelení MsÚ, ale aj príspevkových organizácií mesta, škôl a zároveň každého jedného ob­čana. Právnické osoby majú povinnosť elektronického doručovania už od júla 2017, napriek tomu mám obavu, že táto oblasť je stále strašiakom a reálna podoba elektronickej komunikácie ob­čanov a úradov je nielen v Levoči, ale aj na Slovensku ešte len na začiatku a čaká nás ešte veľa práce, aby to fun­govalo podľa našich  predstáv.

Ako som už spomínala, úrad a jeho zamestnancov ste už spoznali. Avšak štart nového roka býva vo všetkých spoločnostiach náročný. Ako ste do­posiaľ spokojná s fungovaním Mest­ského úradu v Levoči?

Vzhľadom na to, že predchádzajúce vedenie  malo vnútorne veľmi dobre nastavené pracovné postupy a inter­né prostredie je proaktívne, s vysokým pracovným nasadením, pracuje sa mi na MsÚ veľmi dobre. Mám k dispozícii tím ľudí na vysokej odbornej úrovni.

Budem rada, ak sa mi podarí osobne prispieť k rozvoju mesta a k hladkej ko­ordinácii MsÚ Levoča i v týchto neľah­kých časoch, kedy sú na MsÚ kladené nové a nové nároky zo strany štátu, ale aj občanov.

Je mesto a úrad pripravené na zme­ny vo výkone činností, ktoré budú vychádzať i z legislatívnych zmien, ktoré popisujete?

Na každú zmenu je potrebné určité prechodné obdobie. Môžem potvrdiť, že sa poctivo pripravujeme.

V septembri minulého roka bolo zriadené Klientske centrum, môžete nám trochu priblížiť jeho činnosť?

Klientske centrum nachádzajúce sa na prízemí MsÚ ponúka občanom mesta širokú škálu služieb tak, aby do­kázali agendu celého úradu vybaviť „pri okienku“ bez nutnosti fyzického obiehania jednotlivých oddelení. Pra­covníčky majú vynikajúce osobnostné predpoklady a zároveň sú zaškole­né tak, aby si dokázali poradiť skoro s každou požiadavkou, s ktorou občan príde. Vybavujú napríklad pokladňu, podateľňu, bežnú agendu úradu, pre­dávajú parkovacie lístky, rybárske lís­tky, vydávajú tlačivá, prijímajú správne poplatky a vyplácajú dávky osobitným príjemcom, vybavujú evidenciu podni­kateľskej činnosti, prijímajú žiadosti pre VSD. Dámy v klientskom centre pos­kytujú občanom všeobecné informá­cie. Sami vidíte, že agenda je rozsiahla. Napriek tomu, zámer mesta je rozšíriť klientske centrum i o osvedčovaciu agendu a integrované obslužné miesto občana.

… snažíte sa teda skrátiť nevyhnut­ný čas, ktorý by mal občan Levoče stráviť na úrade?

Administratívne zaťaženie občanov je všeobecne považované za privysoké a dovolím si vysloviť nádej, že elektro­nizácia verejnej správy nám, ale hlavne i občanom v konečnom dôsledku uľah­čí život. Touto cestou by som zároveň občanov vyzvala, aby klientske cen­trum využívali v čo najširšej možnej miere. Ďakujem!


 
 

Neznámy Majster PavolVytlačiť
 

1.jpg


 
 

Napísali o LevočiVytlačiť
 


 
 

Pocta Majstrovi PavloviVytlačiť
 

Pocta Majstrovi Pavlovi_Stránka_1.jpg

Pocta Majstrovi Pavlovi_Stránka_2.jpg


 
 

Ďalší investor v Hnedej priemyselnej zóne v Levoči - vzniknúť má 120 pracovných miest Vytlačiť
 

Vedenie mesta sa dohodlo so zástupcami spoločnosti Helske s.r.o. na vytvorení závodu na výrobu nových priemyselných omietok, povlakov a povrchov. Vzniknúť by tu malo najmenej 120 pracovných miest v prvej fáze.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 13. júna 2017 v Levoči schválili poslanci uzatvorenie zmlúv o spolupráci a vstupe nového investora do Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh. Spoločnosť Helske s.r.o., ktorá sa zameriava na výrobu unikátneho stavebného materiálu s použitím nanotechnológie, plánuje v Levoči vybudovať závod pozostávajúci z dvoch výrobných hál a jednej administratívnej haly so súhrnnou podlahovou plochou 10 042 m2. Pätnásť prítomných poslancov jednohlasne schválilo na zastupiteľstve investičnú dohodu s investorom, nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

helske.jpgVyjadrenie investora: Prevádzka bude vybavená modernou stavebno-technologickou výrobnou technológiou, obslužnými, skladovacími a distribučnými kapacitami a vybavenosťou a súvisiacim sociálnym a technickým zázemím pre budúcich pracovníkov. Investor sa zameria na vysoko inovatívnu produkciu priemyselných omietok, povlakov a povrchov na báze biokompozitov s nanoštruktúrovanými zmesami pre nanášanie jednak na stavebné konštrukcie, objekty a systémy v stavebnej činnosti zhotoviteľov stavebných diel a budov, vyrábať však plánuje aj nanoštruktúrne zmesi pre nanášanie na telesá a prvky vykurovacích, vzduchotechnických, chladiacich a rekuperačných jednotiek a rozvodov v technických obslužných systémoch budov a hál.

V Levoči by tak malo vzniknúť najmenej 120 pracovných miest. „To, že sa nám podarilo dohodnúť s firmou Helske s.r.o. považujem za veľké pozitívum. Je to spoločnosť, ktorá šetrí ľuďom energiu a životné prostredie. Okrem toho, si musíme bezvýhradne plniť záväzky, ktoré máme voči Hnedej priemyselnej zóne, potrebujeme do regiónu lákať kvalitných investorov a vytvárať pre ľudí, tu doma, stále viac atraktívnych pracovných miest. Aktuálne v tejto zóne prebieha archeologický výskum,“ povedal primátor mesta Milan Majerský.

Investor sa zaviazal vybudovať závod v Levoči do konca roka 2018.


Vladimíra Novotná Čajová


 
 

Aj sestry našej nemocnice pozná celé SlovenskoVytlačiť
 

Každoročne sestry oslavujú svoj sviatok Medzinárodný deň sestier (12.5.) a pri tejto príležitosti Slovenska komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje svojim členkám ocenenie „Biele srdce“.

Jednou z ocenených bola aj sestrička Valéria Toporcerová, ktorá získala prestížne ocenenie „Biele srdce“ na republikovej úrovni v kategórii sestra v praxi.

Nominovaná bola za dlhoročnú obetavú prácu sestry v diabetologickej ambulancii, ochotnú zavádzať nové liečebné metódy a postupy v diabetológii do praxe, za jej trpezlivosť, komplexný prístup v oblasti prevencie, životosprávy, ošetrovania a hlavne vzdelávania pacientov s diabetom a poruchami látkovej premeny a výživy.

Práca s diabetikmi jej prináša radosť, uspokojenie a možnosť odovzdať pacientom svoje skúsenosti a vedomosti. S diabetikmi je v neustálom kontakte, je pre nich oporou kedykoľvek ju potrebujú.

Pomáha pacientom prekonávať počiatočný stres a vyrovnať sa s ochorením a v neskorších fázach diabetu im pomáha zvládať stres, spojený s výskytom získaných chronických komplikácií.

Sestrička Valika si ocenenie zaslúži za jej ľudský, tolerantný, trpezlivý prístup a zanietenosť vykonávať povolanie sestry a pomáhať pacientom.

Ďalšou ocenenou sestrou na regionálnej úrovni v kategórii sestra v praxi bola Bc. Mária Rabčanová, ktorá pracuje na otorinolaryngologickej ambulancii v našej nemocnici.

Ocenenie získala za jej odbornosť, pracovné nasadenie, kreativitu a ľudský prístup k pacientovi. Ako jediná sestra v okrese vykonáva okrem činnosti ambulantnej sestry aj špeciálne audiometrické vyšetrenia sluchu a skríning sluchu u novorodencov. Mária je skúsená sestra, pozná špecifiká, ktoré si vyžadujú tieto vyšetrenia, ovláda komunikáciu s dospelým, ale i detským pacientom, pretože od toho je závislý priebeh celého vyšetrenia.lekarky.jpgV nemocnici pracuje veľa sestier, ktoré by si toto ocenenie zaslúžili, a preto chceme všetkým sestrám levočskej nemocnice poďakovať za ich obetavú, zodpovednú prácu v prospech pacientov.


PhDr. Beáta Ružbacká, MPH
námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť


 
 

Súťaž NAJ mesto a obec Slovenska 2017 a Primátor/Starosta Slovenska 2017Vytlačiť
 

Portál SLOVAKREGION.SK – www.slovakregion.sk je celoslovenským informačným portálom. Okrem užitočných informácií o Slovensku na portáli nájdete prezentácie miest a obcí doplnené fotografiami, údaje o krajoch Slovenska, turistické informácie, prezentácie škôl, fotogalérie... Portál je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný o podujatia, aktuality a všeobecné informácie z regiónov.

 


 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2017

Už po desiaty rok portál SLOVAKREGION.SK vyhlasuje súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila široká verejnosť sa teší veľkému záujmu. IX. ročník súťaže prebieha od 01.04.2017 od 12. hod. do 31.10.2017 do 12. hod.

Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hlasovať za mesto/obec je možné pomocou hlasovacieho banneru, ktorý je umiestnený pod prezentáciami miest a obcí. Po pridaní hlasu sa mestu/obci pripočíta jeden hlas. Rozhodnúť sa môže každý individuálne. To znamená, že môžete hlasovať podľa svojho bydliska, sympatií alebo si vyberiete miesto, kde sa Vám páči.

 

Pravidlá súťaže:

Súťaží sa v kategóriách NAJ mesto Slovenska 2017 a NAJ obec Slovenska 2017.

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.

Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené údaje.

2.) Hlasovať za jedno a to isté mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať môžete na viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.

Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce.

3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas.

Zaciatok-sutazi--NAJ-mesto.png

Výsledky budú zverejnené 06.11.2017 o 12:00 hod.

 


Súťaž o Primátora/Starostu Slovenska 2017

Už siedmym rokom portál SLOVAKREGION.SK prináša doplnkovú súťaž o Primátora/Starostu Slovenska. VI. ročník súťaže prebieha od 01.04.2017 od 12. hod. do 31.10.2017 do 12. hod.

Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2017 a Starosta Slovenska 2017.

Ak máte záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašlite prosím krátky popis s kladnými aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre Vaše mesto/obec.

Popis je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.

Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných popisov – podporných hlasov vybratý primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju svojho mesta alebo obce.

Zaciatok-sutazi--NAJ-mesto (1).png

Výsledky budú zverejnené 06.11.2017 o 12:00 hod.

 Viac TU

 


 
 

Nový ultrazvukový prístroj skvalitní urologické oddelenie levočskej nemocniceVytlačiť
 


 
 

Stanovisko mesta k zámeru IBV v lokalitách Pri strelnici a PlantážVytlačiť
 


 
 

Aký bol rok 2016? Bilancujeme s primátorom mesta Milanom Majerským Vytlačiť
 

 

Veža Baziliky sv. Jakuba otvorená pre verejnosť, LIMKA v novom šate, opravované cesty a chodníky, rekonštrukcie historických pamiatok, mnohé kultúrne podujatia – aj o tom bol rok 2016 v Levoči. Prinášame vám rozhovor s primátorom mesta Milanom Majerským o tom, čo sa podarilo, ale aj o ďalších výzvach v rozvoji mesta.


Pripravila: VLADIMÍRA NOVOTNÁ ČAJOVÁ, Foto: KAMIL TOMČOFČÍKVedeli by ste v niekoľkých vetách zhrnúť rok 2016? Aký bol?
Rok 2016 bol finančne i organizačne náročný. Náročné bolo tiež posunúť sa dopredu. Stanovil som si úlohu, zoskupiť tím ľudí, ktorí môžu urobiť naše mesto krajším. Preto hneď v úvode musím poďakovať zames-tnancom mestského úradu, Technických služieb mesta Levoča, mestskej polícii, Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča. Opomenúť nemôžem zamestnancom všetkých škôl a mestských inštitúcií, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sa Levoča posunula o čosi dopredu. Stálo to veľké úsilie a námahu, no keď to človek robí s nadšením a pozitívnym pohľadom, všetko ide ľahšie. Rok 2016 bol skutočne náročný na investičné akcie, na kultúrne podujatia, i na akcie, ktoré prispeli k rozvoju cestovného ruchu.
Limka vychádza v tomto roku v novom šate, s novou redakčnou radou. Snažíme sa komunikovať s ľuďmi tak, aby sme mali viac priestoru pre články. Máme väčší rozsah, viac priestoru na zaujímavé príspevky o dianí v Levoči, ale aj na rozhovory s významnými levočskými osobnosťami.

Občanov zaujíma niekoľko základných informácií o dianí v meste. K najzákladnejším bezpochyby patrí to, ako vedenie hospodári s verejnými financiami. Pred rokom sme sa v bilančnom rozhovore rozprávali aj o dlhu, ktoré mesto zdedilo. V akom stave sú financie teraz?
Už sa nezaoberám tým, čo bolo, mojím cieľom je, aby sme sa pozerali dopredu, aby sme si stanovovali jasné ciele a pracovali na rozvoji mesta. Vytvorili sme funkčný finančný systém, v ktorom sú úvery a pôžičky splácané načas. Nie je dobré, keď sa splácajú iba úroky, čo sa dialo v minulosti. Disciplinovane sme teda pristúpili k tomu, aby sa riadne splácali aj úroky, aj istina, teda dlžná suma.

Zamerajme sa teda na investičné akcie, čo a za koľko sa podarilo vybudovať?
V roku 2016 sme preinvestovali viac ako 1 500 000 eur, čo je nemalé číslo a z to-ho približne 1 110 000 eur pochádzalo z cudzích zdrojov. Pridal by som tiež číslo 144 000 eur, ktoré sme získali na sociálne služby, na opatrovateľskú starostlivosť, aby sme mohli skvalitniť službu pre našich seniorov. Po rade rokovaní so zástupcami Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Levoča a vedením vyššieho územného celku sme za 300 000 eur z cudzích zdrojov opravili časť cesty na Mariánsku horu. V budúcom roku bude investícia rozšírená o ďalších pol milióna eur a v horizonte troch rokov by mala byť cesta na Mariánsku horu kompletne opravená v celkovej investícii  1 300 000 eur. Dotáciu na túto rekonštrukciu sme teda získali z Prešovského samosprávneho kraja. Na Mariánsku horu k nám chodí putovať čoraz viac Slovákov i veriacich zo zahraničia, ktorí vyžadujú istý komfort a snažíme sa tak prispieť k rozvoju pútnického turizmu. Spoločne sme s VÚC i farským úradom vstúpili aj do ďalšieho projektu s náz-vom Svetli z východu. Uspeli sme a do rozvoja Mariánskej hory potečú ďalšie financie. Ide o finančné prostriedky vo výške 250 000 eur, ktoré budú preinvestované v priebehu budúceho roka.

Levoča je však sídlom dvoch bazilík a keďže sa už od roku 2015 pripravujete na budúcoročné oslavy 500. výročia ukončenia diela Majstra Pavla v Levoči, do akej miery ste pracovali aj na oprave Baziliky sv. Jakuba?
Bazilika sv. Jakuba potrebuje, aby sme ju zrekonštruovali čo najskôr. Chcem, aby do konca volebného obdobia  bola bazilika opravená, aj preto práce Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča postupujú veľmi rýchlo. Preinvestovali sme už viac ako 700 000 eur. Dôležité je však vnímať Námestie Majstra Pavla, kde je bazilika v širšom kontexte. V centrálnom námestí opravujeme Evanjelický kostol, ktorý je v správe Evanjelickej cirkvi. Obnovili sme historickú radnicu, pred ktorou je opravená klietka hanby a v týchto dňoch prebiehajú opravy na budove mestského úradu, teda bývalej vážnice. Budova mestského úradu bola v havarijnom stave, a preto si vyžadovala opravu. Mojím cieľom je, aby bola celá centrálna časť námestia opravená, menovite mestský úrad, Bazilika sv. Jakuba, radnica a Evanjelický kostol. Na dobrej ceste je aj plánovaná oprava fontány.

Niekoľko opráv zaznamenali aj levočské školy, pribudlo i jedno multifunkčné ihrisko...
Považujem za veľmi dôležité, aby sme neustále zlepšovali kvalitu života zames-tnancov škôl, ako aj ich žiakov a študentov. V tomto roku sme preto opravovali Materskú školu na Francisciho ulici, aj s prepojovacou chodbou, ústredné vykurovacie zariadenie v Materskej škole v mestskej časti Levočské Lúky a ústredné vykurovacie zariadenie a sociálne zariadenia na Základnej škole, Gašpara Haina. Z cudzích zdrojov bola v mesiacoch august – september financovaná výstavba nového multifunk-čného ihriska v areáli Gymnázia sv. Františka Assiského a slúži aj Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej i Strednej zdravotníckej škole Štefana Kluberta. Prispela nám Slovenská sporiteľňa, ostatné sme ušetrili, či nasporili. Teším sa, že multifunkčné ihriská okrem tejto školy majú tiež všetky základné školy v meste.

Najmä na Sídlisku Západ, ale aj v iných častiach mesta došlo k oprave chodníkov. Bola to rozsiahla rekonštrukcia?
Počas tohto roka sa nám podarilo opraviť historicky najviac ciest a chodníkov, je to jedna z najväčších akcií. Uvedomujem si, že to nie je výnimočná aktivita, ale povinnosť, lebo každý občan potrebuje pred domom kvalitnú cestu a chodník, rovnako tak verejné osvetlenie. Urobili sme v tejto oblasti kus dobrej roboty, keďže rozsah opravených chodníkov predstavuje 21-tisíc metrov štvorcových. Je to plocha niekoľkých futbalových ihrísk a nám sa to podarilo v jednom roku.
Spomenul by som aj opravu podchodu pod Probstnerovou cestou pri Košickej bráne, ktorý teraz poskytuje jednoduchší a bezpečnejší presun pre nevidiacich zo školy, ale aj pre širokú verejnosť a turistov.
Napredovali aj Technické služby mesta Levoča. Nová technika – plošina a úžitkové motorové vozidlá, pomáhajú pri skvalitnení života v meste. Určite si ľudia všimli, že máme zmenený parkovací systém na námestí. Zainvestovali sme, no vybrali sme si cestu vlastnej správy a organizácie, o parkovanie sa teda starajú technické služby, ktoré to všetko zvládajú. Automaty ľudom slúžia a mnohí využívajú aj SMS parking. Vzrástla tým úroveň parkovania v našom meste.

 


Každoročne sa potykáte s problémom s rozpadávajúcimi sa hradbami. Čo je toho príčinou?
Hradby sú veľkou boľačkou nášho mesta, lebo sú ničené počasím. Tradične nám po zime spadne časť hradieb, ktorú musíme opraviť. Hradby však devastujú aj vandali. Isté skupiny mladých ľudí trávia voľný čas za hradbami, rozoberajú ich a pieskovce odhadzujú. Prosím preto každého uvedomelého občana, aby upozornil týchto ľudí, aby sme si naše bohatstvo chránili. Levoča je spoločná a hradby v takom rozsahu nemá žiadne mesto na Slovensku. Je to veľká finančná záťaž a neteší ma, že vynakladáme toľké finančné prostriedky na opravu toho, na čo netreba. Tieto peniaze môžeme vynaložiť do rozvoja mesta v iných oblastiach.

Mestá, ako Levoča, s bohatou históriou, kultúrnym a prírodným bohatstvom značnú časť financií získajú aj z cestovného ruchu. Investovali ste aj v tejto oblasti?
Cestovný ruch je jedným z hlavných segmentov pri rozvoji nášho mesta. Najmä, ale nielen počas leta navštevuje Levoču čoraz viac turistov, preto sa potrebujeme prispôsobovať aj ich potrebám a vychádzať im v ústrety. Preto som rád, že sa podarilo presadiť to, čo som si zaumienil a budova historickej radnice slúži po stránke cestovného ruchu na rozvoj mesta. Oceňujem nápad a aktivitu Levočského kreatívneho spolku, ktorého členovia si časť radnice prenajali a je vidieť, že si Jarmok pod radnicou našiel svoje miesto a funguje na vysokej úrovni.
Pri tejto otázke musím opäť spomenúť parkovacie automaty, ktoré pomáhajú pri rozvoji cestovného ruchu. Zjednodušilo sa parkovanie pre domácich aj turistov, získavame prehľad o tom, odkiaľ k nám turisti cestujú a v akom meradle. Pomáha nám to pri budovaní koncepcie vývoja v oblasti cestovného ruchu. Veľmi mi záležalo na tom, aby si verejnosť mohla vychutnať výhľad z veže Baziliky sv. Jakuba. Počas tejto letnej sezóny sme ju skúšobne otvorili a navštívilo ju neuveriteľných 6500 ľudí. Turisti majú o návštevu veže obrovský záujem.

Nezabudnime ani na obľúbenú atrakciu, na klietku hanby...
Klietku hanby sme otvorili pre verejnosť už druhú sezónu. Ľudia sa v nej veľmi radi fotia, dokonca tam na fotenie stoja rady. V tomto roku ju opravili v Oblastnom reštaurátorskom ateliéri Levoča a v novom šate slúži svojmu účelu. Určite, to nie je všetko, čo môžeme urobiť pre rozvoj cestovného ruchu, je to však slušný začiatok a chcem, aby sme v nastolenom trende pokračovali. Uvažujem o rozšírení služieb pre návštevníkov mesta, mal by to byť rad opatrení, ktoré skvalitnia ich pobyt v Levoči. Rokujeme s poskytovateľmi služieb a ak rokovania dopadnú dobre, určite prezradím viac a ľudia nájdu ďalšiu z atrakcií v Levoči už v budúcom roku.

Levoču opäť navštívili aj mnohé významné osobnosti. Ktoré na vás zapôsobili najviac?
Všetky návštevy boli vzácne. Vieme, že Levoču navštevuje čoraz viac ľudí, ktorí chcú vidieť naše mesto, je pre nich atraktívne svojou históriou a historickými pamiatkami. Tento rok Levoču navštívila napríklad generálna riaditeľka UNESCO Irina Boková, predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, viacerí veľvyslanci - dokonca britský veľvyslanec tu pricestoval dvakrát, nielen pre prehliadku baziliky, ale aj na osobný rozhovor. Pre nás je dôležité, aby sme pre tých, ktorí prídu a navštívia naše mesto, vytvorili určitý komfort a skvalitňovali služby. Verím, že sa nám to v ďalších rokoch podarí vylepšovať.

Mesto pripravilo počas roka aj niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré by ste vyzdvihli?
Kultúrne podujatia sú dôležité, aby propagovali Levoču nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Významné podujatia, ktoré boli  napríklad v televízii je určite júlová púť na  Mariánsku horu, ale aj koncertný program Večer ľudí dobrej vôle. Nechýbal samozrejme Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla, ktorého súčasťou je obľúbená Tajomná Levoča. Záleží nám na tom, aby sme sa zlepšovali rok čo rok. Chcem však, aby sme sa najmä Levočanom približovali aj mimo letnej turistickej sezóny, zorganizovali sme preto fašiangové a vianočné podujatia. Pripravený je vianočný trh aj detský Silvester v parku na námestí, ktorý sa uskutoční 31. decembra podvečer. Deťom budeme podávať primátorský punč. Budem veľmi rád, ak sa stretnem s malými Levočanmi aj tento rok v hojnom počte. Pripravený je detský ohňostroj aj kultúrny program.

Čo očakávate od roka 2017? Na čo sa pripravujete?
Voči ľuďom mám ešte veľký záväzok, pevne verím, že sa nám ho podarí naplniť. Hnedá priemyselná zóna potrebuje investorov, ktorí zamestnajú ľudí, aby nemuseli cestovať za prácou mimo mesta alebo byť evidovaní na úradoch práce. A druhým záväzkom je rekonštrukcia mesta – jej ďalšia etapa. To sú výzvy do najbližších mesiacov. Intenzívne pracujem na tom, aby sme ciele postupne naplnili.


 
 
Položky 71-80 z 108


Deutch version
English version
Úvodná stránka